Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κατάλογος υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία

(δημοσιεύτηκε σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 10 του κανονισμού REACH)

Κατάλογος υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία

Σημειώσεις:

  • Αυθεντική έκδοση: Ο κατάλογος των υποψήφιων ουσιών που δημοσιεύεται στην παρούσα ιστοθέση είναι ο μόνος αυθεντικός. Η συμπερίληψη μιας ουσίας στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών της παρούσας ιστοθέσης ενδεχομένως να συνεπάγεται άμεσες νομικές υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις δυνάμει, κυρίως, των άρθρων 7, 31 και 33 του κανονισμού REACH.
  • Αριθμητικοί αναγνωριστικοί κωδικοί: Κάθε καταχώριση στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών περιλαμβάνει τόσο τις άνυδρες όσο και τις ένυδρες μορφές μιας ουσίας. Ο αριθμός CAS που αναφέρεται σε μια καταχώριση αφορά συνήθως την άνυδρη μορφή. Οι ένυδρες μορφές της ουσίας που προσδιορίζονται από άλλους αριθμούς CAS εξακολουθούν να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της καταχώρισης.
  • Άλλοι αριθμητικοί αναγνωριστικοί κωδικοί: Για τις καταχωρίσεις που περιέχουν τα στοιχεία "-" στις στήλες αριθμός ΕΚ και αριθμός CAS, έχει συμπεριληφθεί, όπου είναι πρακτικά δυνατόν, μη εξαντλητικό ευρετήριο των αριθμών ΕΚ ή/και των αριθμών μητρώου CAS στο οποίο περιγράφονται οι ουσίες ή οι ομάδες των ουσιών που θεωρείται ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του καταλόγου υποψήφιων ουσιών. Η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές είναι δυνατή κάνοντας κλικ στο πλήκτρο "Λεπτομέρειες" της επιλεγείσας καταχώρισης.
Filter the list
Ημερομηνία συμπερίληψης:

Απόφαση Σύνολο δεδομένων στο IUCLID  
show/hide
Stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs. Αριθμός ΕΚ: 293-901-5 | Αριθμός CAS: 91648-39-4
dioctyltin dilaurate; stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs. Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: -
Dioctyltin dilaurate Αριθμός ΕΚ: 222-883-3 | Αριθμός CAS: 3648-18-8
-
-
19/01/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
205-594-7
143-24-8
19/01/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
245-152-0
22673-19-4
25/06/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-318-7
94-26-8
25/06/2020
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
211-765-7
693-98-1
25/06/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
214-012-0
1072-63-5
25/06/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
-
16/01/2020
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
276-090-2
71850-09-4
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
400-600-6
71868-10-5
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
404-360-3
119313-12-1
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 3050-88-2
tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite Αριθμός ΕΚ: 701-028-2 | Αριθμός CAS: -
tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite, tris(nonylphenyl) phosphite Αριθμός ΕΚ: -, 247-759-6 | Αριθμός CAS: 26523-78-4
Phenol, p-isononyl-, phosphite (3:1) Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 31631-13-7
Phenol, p-sec-nonyl-, phosphite Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 106599-06-8
-
-
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-679-0
98-54-4
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
203-772-9
110-49-6
16/07/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
covering any of their individual isomers and combinations thereof
show/hide
potassium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionate Αριθμός ΕΚ: 266-578-3 | Αριθμός CAS: 67118-55-2
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionyl fluoride Αριθμός ΕΚ: 218-173-8 | Αριθμός CAS: 2062-98-8
ammonium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoate Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 62037-80-3
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid Αριθμός ΕΚ: 236-236-8 | Αριθμός CAS: 13252-13-6
Propanoic acid, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)-, (-)- Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 75579-40-7
Propanoic acid, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)-, (+)- Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 75579-39-4
-
-
16/07/2019
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
204-927-3
129-00-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-581-5
85-01-8
15/01/2019
vPvB (Article 57e)
Details
205-912-4
206-44-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-916-6
207-08-9
15/01/2019
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
401-720-1
6807-17-6
15/01/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
3-benzylidene camphor; 3-BC
239-139-9
15087-24-8
15/01/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
262-967-7
61788-32-7
27/06/2018
vPvB (Article 57e)
Details
D4
209-136-7
556-67-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
231-100-4
7439-92-1
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
EDA
203-468-6
107-15-3
27/06/2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
D6
208-762-8
540-97-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
234-541-0
12008-41-2
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
DCHP
201-545-9
84-61-7
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
D5
208-764-9
541-02-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-883-8
191-24-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
trimellitic anhydride; TMA
209-008-0
552-30-7
27/06/2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-HPbl)
show/hide
-
-
15/01/2018
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
205-923-4
218-01-9
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
233-710-6
10325-94-7
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
244-168-5
21041-95-2
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
208-168-9
513-78-0
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
200-280-6
56-55-3
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
-
-
15/01/2018
vPvB (Article 57e)
Details
PFHxS
show/hide
tridecafluorohexanesulphonic acid, compound with 2,2'-iminodiethanol (1:1) Αριθμός ΕΚ: 274-462-9 | Αριθμός CAS: 70225-16-0
ammonium perfluorohexane-1-sulphonate Αριθμός ΕΚ: 269-511-6 | Αριθμός CAS: 68259-08-5
potassium perfluorohexane-1-sulphonate Αριθμός ΕΚ: 223-393-2 | Αριθμός CAS: 3871-99-6
perfluorohexane-1-sulphonic acid Αριθμός ΕΚ: 206-587-1 | Αριθμός CAS: 355-46-4
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, lithium salt (1:1) Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 55120-77-9
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, zinc salt Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 70136-72-0
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, cesium salt (1:1) Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 92011-17-1
Sulfonium, triphenyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 144116-10-9
Iodonium, diphenyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 153443-35-7
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, gallium salt (9CI) Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 341035-71-0
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, scandium(3+) salt (3:1) Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 350836-93-0
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, yttrium(3+) salt (3:1) Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 41242-12-0
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, sodium salt Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 82382-12-5
-
-
07/07/2017
vPvB (Article 57e)
Details
201-280-9
80-46-6
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Nonadecafluorodecanoic acid Αριθμός ΕΚ: 206-400-3 | Αριθμός CAS: 335-76-2
sodium nonadecafluorodecanoate Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 3830-45-3
Decanoic acid, nonadecafluoro-, sodium salt Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 3830-45-3
Ammonium nonadecafluorodecanoate Αριθμός ΕΚ: 221-470-5 | Αριθμός CAS: 3108-42-7
-
-
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
4-heptylphenol Αριθμός ΕΚ: 217-862-0 | Αριθμός CAS: 1987-50-4
Phenol, heptyl derivs. Αριθμός ΕΚ: 276-743-1 | Αριθμός CAS: 72624-02-3
Phenol, 4-(1,1-diethylpropyl)- Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 37872-24-5
Phenol, 4-(1,1-dimethylpentyl)- Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 30784-31-7
Phenol, 4-(1,2,2-trimethylbutyl)- Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 911371-06-7
Phenol, 4-(1,2-dimethylpentyl)- Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 854904-93-1
Phenol, 4-(1,3,3-trimethylbutyl)- Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 911371-07-8
Phenol, 4-(1,3-dimethylpentyl)- Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 71945-81-8
Phenol, 4-(1,4-dimethylpentyl)- Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 857629-71-1
Phenol, 4-(1-ethyl-2,2-dimethylpropyl)- Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 861010-65-3
Phenol, 4-(1-ethyl-1,2-dimethylpropyl)- Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 30784-27-1
Phenol, 4-(1-ethylpentyl)- Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 6465-74-3
Phenol, 4-(1-methylhexyl)- Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 6863-24-7
Phenol, 4-(1-propylbutyl)- Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 6465-71-0
Phenol, 4-(3-ethylpentyl)- Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 911370-98-4
Phenol, 4-(3-methylhexyl)- Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 102570-52-5
Phenol, 4-(4-methylhexyl)- Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 1139800-98-8
Phenol, 4-(5-methylhexyl)- Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 100532-36-3
Phenol, 4-[2-methyl-1-(1-methylethyl)propyl]- Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 1824346-00-0
4-(2,3-dimethylpentan-2-yl)phenol Αριθμός ΕΚ: 854-135-2 | Αριθμός CAS: 861011-60-1
4-(3-methylhexan-3-yl)phenol Αριθμός ΕΚ: 854-958-7 | Αριθμός CAS: 30784-32-8
Phenol, 4-tert-heptyl- Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 288864-02-8
Phenol, 4-(1,1,3-trimethylbutyl)- Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 33104-11-9
Phenol, 4-(1,1,2,2-tetramethylpropyl)- Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 72861-06-4
Phenol, 4-(1-ethyl-3-methylbutyl)- Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 854904-92-0
-
-
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
Bisphenol A; BPA
201-245-8
80-05-7
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
200-028-5
50-32-8
20/06/2016
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
Perfluorononan-1-oic-acid Αριθμός ΕΚ: 206-801-3 | Αριθμός CAS: 375-95-1
Sodium salts of perfluorononan-1-oic-acid Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: -, 21049-39-8
Ammonium salts of perfluorononan-1-oic-acid Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: -, 4149-60-4
-
-
17/12/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
202-716-0
98-95-3
17/12/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
253-037-1
36437-37-3
17/12/2015
vPvB (Article 57e)
Details
223-383-8
3864-99-1
17/12/2015
vPvB (Article 57e)
Details
214-317-9
1120-71-4
17/12/2015
Carcinogenic (Article 57a)
Details
covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof
show/hide
1,3-Dioxane, 2-(2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-methyl-5-(1-methylpropyl)- Αριθμός ΕΚ: 601-499-3 | Αριθμός CAS: 117933-89-8
1,3-Dioxane, 2-(2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-methyl-5-(1-methylpropyl)- Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 186309-28-4
5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: -
5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: -
-
-
15/06/2015
vPvB (Article 57e)
Details
with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5)
show/hide
1,2-Benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters Αριθμός ΕΚ: 272-013-1 | Αριθμός CAS: 68648-93-1
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters Αριθμός ΕΚ: 271-094-0 | Αριθμός CAS: 68515-51-5
-
-
15/06/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)


Details

Export search results to:

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1