Κατάλογος υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία

Κατάλογος υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία

(δημοσιεύτηκε σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 10 του κανονισμού REACH)

Κατάλογος υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία

Σημειώσεις:

  • Αυθεντική έκδοση: Ο κατάλογος των υποψήφιων ουσιών που δημοσιεύεται στην παρούσα ιστοθέση είναι ο μόνος αυθεντικός. Η συμπερίληψη μιας ουσίας στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών της παρούσας ιστοθέσης ενδεχομένως να συνεπάγεται άμεσες νομικές υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις δυνάμει, κυρίως, των άρθρων 7, 31 και 33 του κανονισμού REACH.
  • Αριθμητικοί αναγνωριστικοί κωδικοί: Κάθε καταχώριση στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών περιλαμβάνει τόσο τις άνυδρες όσο και τις ένυδρες μορφές μιας ουσίας. Ο αριθμός CAS που αναφέρεται σε μια καταχώριση αφορά συνήθως την άνυδρη μορφή. Οι ένυδρες μορφές της ουσίας που προσδιορίζονται από άλλους αριθμούς CAS εξακολουθούν να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της καταχώρισης.
  • Άλλοι αριθμητικοί αναγνωριστικοί κωδικοί: Για τις καταχωρίσεις που περιέχουν τα στοιχεία "-" στις στήλες αριθμός ΕΚ και αριθμός CAS, έχει συμπεριληφθεί, όπου είναι πρακτικά δυνατόν, μη εξαντλητικό ευρετήριο των αριθμών ΕΚ ή/και των αριθμών μητρώου CAS στο οποίο περιγράφονται οι ουσίες ή οι ομάδες των ουσιών που θεωρείται ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του καταλόγου υποψήφιων ουσιών. Η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές είναι δυνατή κάνοντας κλικ στο πλήκτρο "Λεπτομέρειες" της επιλεγείσας καταχώρισης.
Filter the list
Ημερομηνία συμπερίληψης:

The List does not contain any Substances.
Απόφαση Σύνολο δεδομένων στο IUCLID  
show/hide
Phenol, 4-dodecyl, branched Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 210555-94-5
4-isododecylphenol Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 27459-10-5
Phenol, 4-isododecyl- Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 27147-75-7
Phenol, dodecyl-, branched Αριθμός ΕΚ: 310-154-3 | Αριθμός CAS: 121158-58-5
Phenol, (tetrapropenyl) derivatives Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 74499-35-7
Phenol, tetrapropylene- Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 57427-55-1
-
-
08/07/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Boric acid, sodium salt Αριθμός ΕΚ: 215-604-1 | Αριθμός CAS: 1333-73-9
Orthoboric acid, sodium salt Αριθμός ΕΚ: 237-560-2 | Αριθμός CAS: 13840-56-7
boric acid (H3BO3), sodium salt, hydrate Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 25747-83-5
boric acid (H3BO3), sodium salt (1:1) Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 14890-53-0
Boric acid (H3BO3), disodium salt Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 22454-04-2
Trisodium orthoborate Αριθμός ΕΚ: 238-253-6 | Αριθμός CAS: 14312-40-4
-
-
08/07/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17
show/hide
Alkanes, C14-17, chloro Αριθμός ΕΚ: 287-477-0 | Αριθμός CAS: 85535-85-9
Tetradecane, chloro derivs. Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 198840-65-2
Alkanes, C14-16, chloro Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 1372804-76-6
di-, tri- and tetrachlorotetradecane Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: -
-
-
08/07/2021
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
203-856-5
111-30-8
08/07/2021
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-025-1
77-40-7
08/07/2021
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
(2R)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 75166-31-3
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde Αριθμός ΕΚ: 201-289-8 | Αριθμός CAS: 80-54-6
(2S)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 75166-30-2
-
-
08/07/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA) Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 1522-92-5
2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol (BMP) Αριθμός ΕΚ: 221-967-7 | Αριθμός CAS: 3296-90-0
2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA) Αριθμός ΕΚ: 202-480-9 | Αριθμός CAS: 96-13-9
2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative (TBNPA) Αριθμός ΕΚ: 253-057-0 | Αριθμός CAS: 36483-57-5
-
-
08/07/2021
Carcinogenic (Article 57a)
Details
204-661-8
123-91-1
08/07/2021
Carcinogenic (Article 57a)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs. Αριθμός ΕΚ: 293-901-5 | Αριθμός CAS: 91648-39-4
Dioctyltin dilaurate Αριθμός ΕΚ: 222-883-3 | Αριθμός CAS: 3648-18-8
dioctyltin dilaurate; stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs. Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: -
-
-
19/01/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
205-594-7
143-24-8
19/01/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
245-152-0
22673-19-4
25/06/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-318-7
94-26-8
25/06/2020
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
211-765-7
693-98-1
25/06/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
214-012-0
1072-63-5
25/06/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonic acid Αριθμός ΕΚ: 206-793-1 | Αριθμός CAS: 375-73-5
Ammonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate Αριθμός ΕΚ: 269-513-7 | Αριθμός CAS: 68259-10-9
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate Αριθμός ΕΚ: 249-616-3 | Αριθμός CAS: 29420-49-3
N,N,N-triethylethanaminium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonate Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 25628-08-4
bis(4-t-butylphenyl)iodonium perfluorobutanesulfonate Αριθμός ΕΚ: 432-660-4 | Αριθμός CAS: -
morpholinium perfluorobutanesulfonate Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 503155-89-3
dimethyl(phenyl)sulfanium perfluorobutanesulfonate Αριθμός ΕΚ: 452-310-4 | Αριθμός CAS: 220133-51-7
Triphenylsulfanium perfluorobutane sulfonate Αριθμός ΕΚ: 478-340-8 | Αριθμός CAS: 144317-44-2
magnesium perfluorobutanesulfonate Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 507453-86-3
lithium perfluorobutanesulfonate Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 131651-65-5
tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate Αριθμός ΕΚ: 444-440-5 | Αριθμός CAS: 220689-12-3
-
-
16/01/2020
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
276-090-2
71850-09-4
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
400-600-6
71868-10-5
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
CG 25-369; IRGACURE 369; TK 11-319
404-360-3
119313-12-1
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 3050-88-2
tris (4-nonylphenol, branch) phosphorous acid ester Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: -
tris(nonylphenyl) phosphite Αριθμός ΕΚ: 247-759-6 | Αριθμός CAS: 26523-78-4
Phenol, p-isononyl-, phosphite (3:1) Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 31631-13-7
Phenol, p-sec-nonyl-, phosphite Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 106599-06-8
-
-
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-679-0
98-54-4
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
203-772-9
110-49-6
16/07/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
covering any of their individual isomers and combinations thereof
show/hide
ammonium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoate Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 62037-80-3
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid Αριθμός ΕΚ: 236-236-8 | Αριθμός CAS: 13252-13-6
potassium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionate Αριθμός ΕΚ: 266-578-3 | Αριθμός CAS: 67118-55-2
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionyl fluoride Αριθμός ΕΚ: 218-173-8 | Αριθμός CAS: 2062-98-8
Propanoic acid, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)-, (-)- Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 75579-40-7
Propanoic acid, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)-, (+)- Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 75579-39-4
-
-
16/07/2019
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
204-927-3
129-00-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-581-5
85-01-8
15/01/2019
vPvB (Article 57e)
Details
205-912-4
206-44-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-916-6
207-08-9
15/01/2019
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
401-720-1
6807-17-6
15/01/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
3-benzylidene camphor; 3-BC
239-139-9
15087-24-8
15/01/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
262-967-7
61788-32-7
27/06/2018
vPvB (Article 57e)
Details
D4
209-136-7
556-67-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
231-100-4
7439-92-1
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
EDA
203-468-6
107-15-3
27/06/2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
D6
208-762-8
540-97-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
234-541-0
12008-41-2
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
DCHP
201-545-9
84-61-7
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
D5
208-764-9
541-02-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-883-8
191-24-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
trimellitic anhydride; TMA
209-008-0
552-30-7
27/06/2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-HPbl)
show/hide
-
-
15/01/2018
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
205-923-4
218-01-9
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
233-710-6
10325-94-7
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
244-168-5
21041-95-2
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
208-168-9
513-78-0
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
200-280-6
56-55-3
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
-
-
15/01/2018
vPvB (Article 57e)
Details
PFHxS
show/hide
potassium perfluorohexane-1-sulphonate Αριθμός ΕΚ: 223-393-2 | Αριθμός CAS: 3871-99-6
perfluorohexane-1-sulphonic acid Αριθμός ΕΚ: 206-587-1 | Αριθμός CAS: 355-46-4
ammonium perfluorohexane-1-sulphonate Αριθμός ΕΚ: 269-511-6 | Αριθμός CAS: 68259-08-5
tridecafluorohexanesulphonic acid, compound with 2,2'-iminodiethanol (1:1) Αριθμός ΕΚ: 274-462-9 | Αριθμός CAS: 70225-16-0
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, cesium salt (1:1) Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 92011-17-1
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, zinc salt Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 70136-72-0
N,N,N-tributylbutan-1-aminium tridecafluorohexane-1-sulfonate Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 108427-54-9
N,N,N-triethylethanaminium tridecafluorohexane-1-sulfonate Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 108427-55-0
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, gallium salt (9CI) Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 341035-71-0
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, scandium(3+) salt (3:1) Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 350836-93-0
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, yttrium(3+) salt (3:1) Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 41242-12-0
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, lithium salt (1:1) Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 55120-77-9
Sulfonium, triphenyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 144116-10-9
Iodonium, diphenyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 153443-35-7
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, sodium salt Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 82382-12-5
-
-
07/07/2017
vPvB (Article 57e)
Details
201-280-9
80-46-6
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
sodium nonadecafluorodecanoate Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 3830-45-3
Ammonium nonadecafluorodecanoate Αριθμός ΕΚ: 221-470-5 | Αριθμός CAS: 3108-42-7
Nonadecafluorodecanoic acid Αριθμός ΕΚ: 206-400-3 | Αριθμός CAS: 335-76-2
-
-
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
Phenol, heptyl derivs. Αριθμός ΕΚ: 276-743-1 | Αριθμός CAS: 72624-02-3
4-heptylphenol Αριθμός ΕΚ: 217-862-0 | Αριθμός CAS: 1987-50-4
4-(3,3-dimethylpentan-2-yl)phenol Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 911371-06-7
4-(3-methylhexan-2-yl)phenol Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 854904-93-1
4-(4,4-dimethylpentan-2-yl)phenol Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 911371-07-8
4-(4-methylhexan-2-yl)phenol Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 71945-81-8
4-(5-methylhexan-2-yl)phenol Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 857629-71-1
4-(2,2-dimethylpentan-3-yl)phenol Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 861010-65-3
4-(5-methylhexan-3-yl)phenol Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 854904-92-0
4-(heptan-3-yl)phenol Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 6465-74-3
4-(heptan-2-yl)phenol Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 6863-24-7
4-(heptan-4-yl)phenol Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 6465-71-0
4-(3-ethylpentyl)phenol Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 911370-98-4
4-(3-methylhexyl)phenol Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 102570-52-5
4-(4-methylhexyl)phenol Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 1139800-98-8
4-(5-methylhexyl)phenol Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 100532-36-3
4-(2,4-dimethylpentan-3-yl)phenol Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 1824346-00-0
Phenol, 4-tert-heptyl- Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 288864-02-8
Phenol, 4-(1-ethyl-1,2-dimethylpropyl)- Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 30784-27-1
4-(2,3,3-trimethylbutan-2-yl)phenol Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 72861-06-4
4-(2,3-dimethylpentan-2-yl)phenol Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 861011-60-1
4-(3-methylhexan-3-yl)phenol Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 30784-32-8
4-(2-methylhexan-2-yl)phenol Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 30784-31-7
4-(2,4-dimethylpentan-2-yl)phenol Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 33104-11-9
4-(3-ethylpentan-3-yl)phenol Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 37872-24-5
-
-
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
Bisphenol A; BPA
201-245-8
80-05-7
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details

Export search results to:

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)

EU Privacy Disclaimer

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίζεται ότι αποκομίζετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία από την περιήγησή σας στους ιστοτόπους μας.