Κατάλογος υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία

Κατάλογος υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία

(δημοσιεύτηκε σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 10 του κανονισμού REACH)

Κατάλογος υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία

Σημειώσεις:

  • Αυθεντική έκδοση: Ο κατάλογος των υποψήφιων ουσιών που δημοσιεύεται στην παρούσα ιστοθέση είναι ο μόνος αυθεντικός. Η συμπερίληψη μιας ουσίας στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών της παρούσας ιστοθέσης ενδεχομένως να συνεπάγεται άμεσες νομικές υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις δυνάμει, κυρίως, των άρθρων 7, 31 και 33 του κανονισμού REACH.
  • Αριθμητικοί αναγνωριστικοί κωδικοί: Κάθε καταχώριση στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών περιλαμβάνει τόσο τις άνυδρες όσο και τις ένυδρες μορφές μιας ουσίας. Ο αριθμός CAS που αναφέρεται σε μια καταχώριση αφορά συνήθως την άνυδρη μορφή. Οι ένυδρες μορφές της ουσίας που προσδιορίζονται από άλλους αριθμούς CAS εξακολουθούν να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της καταχώρισης.
  • Άλλοι αριθμητικοί αναγνωριστικοί κωδικοί: Για τις καταχωρίσεις που περιέχουν τα στοιχεία "-" στις στήλες αριθμός ΕΚ και αριθμός CAS, έχει συμπεριληφθεί, όπου είναι πρακτικά δυνατόν, μη εξαντλητικό ευρετήριο των αριθμών ΕΚ ή/και των αριθμών μητρώου CAS στο οποίο περιγράφονται οι ουσίες ή οι ομάδες των ουσιών που θεωρείται ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του καταλόγου υποψήφιων ουσιών. Η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές είναι δυνατή κάνοντας κλικ στο πλήκτρο "Λεπτομέρειες" της επιλεγείσας καταχώρισης.
Filter the list
Ημερομηνία συμπερίληψης:

The List does not contain any Substances.
Απόφαση Σύνολο δεδομένων στο IUCLID  
show/hide
Phenol, methylstyrenated Αριθμός ΕΚ: 270-966-8 | Αριθμός CAS: 68512-30-1
700-960-7
-
23-Ιαν-2024
vPvB (Article 57e)
Details
223-445-4
3896-11-5
23-Ιαν-2024
vPvB (Article 57e)
Details
438-340-0
119344-86-4
23-Ιαν-2024
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
221-573-5
3147-75-9
23-Ιαν-2024
vPvB (Article 57e)
Details
211-989-5
732-26-3
23-Ιαν-2024
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
278-355-8
75980-60-8
14-Ιουν-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-247-9
80-07-9
14-Ιουν-2023
vPvB (Article 57e)
Details
473-390-7
-
17-Ιαν-2023
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
potassium perfluoroheptanoate Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 21049-36-5
Sodium perfluoroheptanoate Αριθμός ΕΚ: 243-518-4 | Αριθμός CAS: 20109-59-5
Perfluoroheptanoic acid Αριθμός ΕΚ: 206-798-9 | Αριθμός CAS: 375-85-9
Ammonium perfluoroheptanoate Αριθμός ΕΚ: 228-098-2 | Αριθμός CAS: 6130-43-4
-
-
17-Ιαν-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
203-615-4
108-78-1
17-Ιαν-2023
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
224-208-8
4247-02-3
17-Ιαν-2023
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate Αριθμός ΕΚ: 247-426-5 | Αριθμός CAS: 26040-51-7
-
-
17-Ιαν-2023
vPvB (Article 57e)
Details
237-222-4
13701-59-2
17-Ιαν-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-250-5
80-09-1
17-Ιαν-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-236-9
79-94-7
17-Ιαν-2023
Carcinogenic (Article 57a)
Details
253-692-3
37853-59-1
17-Ιαν-2023
vPvB (Article 57e)
Details
213-103-2
924-42-5
10-Ιουν-2022
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
213-934-0
1067-53-4
17-Ιαν-2022
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
X4261
401-850-9
255881-94-8
17-Ιαν-2022
PBT (Article 57d)
Details
204-327-1
119-47-1
17-Ιαν-2022
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
(3E)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 1782069-81-1
(1R,3E,4S)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 95342-41-9
(1S,3Z,4R)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 852541-25-4
(±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one Αριθμός ΕΚ: 253-242-6 | Αριθμός CAS: 36861-47-9
(1R,4S)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 741687-98-9
(1S,3E,4R)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 852541-30-1
(1R,3Z,4S)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 852541-21-0
-
-
17-Ιαν-2022
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Phenol, dodecyl-, branched Αριθμός ΕΚ: 310-154-3 | Αριθμός CAS: 121158-58-5
Phenol, (tetrapropenyl) derivatives Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 74499-35-7
Phenol, tetrapropylene- Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 57427-55-1
Phenol, 4-dodecyl, branched Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 210555-94-5
4-isododecylphenol Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 27459-10-5
Phenol, 4-isododecyl- Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 27147-75-7
-
-
08-Ιουλ-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
boric acid (H3BO3), sodium salt, hydrate Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 25747-83-5
Boric acid, sodium salt Αριθμός ΕΚ: 215-604-1 | Αριθμός CAS: 1333-73-9
Boric acid (H3BO3), disodium salt Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 22454-04-2
Trisodium orthoborate Αριθμός ΕΚ: 238-253-6 | Αριθμός CAS: 14312-40-4
boric acid (H3BO3), sodium salt (1:1) Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 14890-53-0
Orthoboric acid, sodium salt Αριθμός ΕΚ: 237-560-2 | Αριθμός CAS: 13840-56-7
-
-
08-Ιουλ-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17
show/hide
Alkanes, C14-16, chloro Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 1372804-76-6
di-, tri- and tetrachlorotetradecane Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: -
Alkanes, C14-17, chloro Αριθμός ΕΚ: 287-477-0 | Αριθμός CAS: 85535-85-9
Tetradecane, chloro derivs. Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 198840-65-2
-
-
08-Ιουλ-2021
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
203-856-5
111-30-8
08-Ιουλ-2021
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-025-1
77-40-7
08-Ιουλ-2021
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
(2R)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 75166-31-3
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde Αριθμός ΕΚ: 201-289-8 | Αριθμός CAS: 80-54-6
(2S)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 75166-30-2
-
-
08-Ιουλ-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol (BMP) Αριθμός ΕΚ: 221-967-7 | Αριθμός CAS: 3296-90-0
3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA) Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 1522-92-5
2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative (TBNPA) Αριθμός ΕΚ: 253-057-0 | Αριθμός CAS: 36483-57-5
2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA) Αριθμός ΕΚ: 202-480-9 | Αριθμός CAS: 96-13-9
-
-
08-Ιουλ-2021
Carcinogenic (Article 57a)
Details
204-661-8
123-91-1
08-Ιουλ-2021
Carcinogenic (Article 57a)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Dioctyltin dilaurate Αριθμός ΕΚ: 222-883-3 | Αριθμός CAS: 3648-18-8
dioctyltin dilaurate; stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs. Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: -
Stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs. Αριθμός ΕΚ: 293-901-5 | Αριθμός CAS: 91648-39-4
-
-
19-Ιαν-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
205-594-7
143-24-8
19-Ιαν-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
245-152-0
22673-19-4
25-Ιουν-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-318-7
94-26-8
25-Ιουν-2020
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
211-765-7
693-98-1
25-Ιουν-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
214-012-0
1072-63-5
25-Ιουν-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonic acid Αριθμός ΕΚ: 206-793-1 | Αριθμός CAS: 375-73-5
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate Αριθμός ΕΚ: 249-616-3 | Αριθμός CAS: 29420-49-3
Ammonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate Αριθμός ΕΚ: 269-513-7 | Αριθμός CAS: 68259-10-9
magnesium perfluorobutanesulfonate Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 507453-86-3
lithium perfluorobutanesulfonate Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 131651-65-5
N,N,N-triethylethanaminium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonate Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 25628-08-4
bis(4-t-butylphenyl)iodonium perfluorobutanesulfonate Αριθμός ΕΚ: 432-660-4 | Αριθμός CAS: 194999-85-4
tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate Αριθμός ΕΚ: 444-440-5 | Αριθμός CAS: 220689-12-3
dimethyl(phenyl)sulfanium perfluorobutanesulfonate Αριθμός ΕΚ: 452-310-4 | Αριθμός CAS: 220133-51-7
Triphenylsulfanium perfluorobutane sulfonate Αριθμός ΕΚ: 478-340-8 | Αριθμός CAS: 144317-44-2
morpholinium perfluorobutanesulfonate Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 503155-89-3
-
-
16-Ιαν-2020
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
276-090-2
71850-09-4
16-Ιαν-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
ACETOCURE 97; GENOCURE*PMP; IGM 4817; IRGACURE 907; SPEEDCURE 97
400-600-6
71868-10-5
16-Ιαν-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
CG 25-369; IRGACURE 369; TK 11-319
404-360-3
119313-12-1
16-Ιαν-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
tris(nonylphenyl) phosphite Αριθμός ΕΚ: 247-759-6 | Αριθμός CAS: 26523-78-4
Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 3050-88-2
Phenol, p-isononyl-, phosphite (3:1) Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 31631-13-7
Phenol, p-sec-nonyl-, phosphite Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 106599-06-8
tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: -
-
-
16-Ιουλ-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-679-0
98-54-4
16-Ιουλ-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
203-772-9
110-49-6
16-Ιουλ-2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
covering any of their individual isomers and combinations thereof
show/hide
ammonium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoate Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 62037-80-3
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionyl fluoride Αριθμός ΕΚ: 218-173-8 | Αριθμός CAS: 2062-98-8
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid Αριθμός ΕΚ: 236-236-8 | Αριθμός CAS: 13252-13-6
potassium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionate Αριθμός ΕΚ: 266-578-3 | Αριθμός CAS: 67118-55-2
Propanoic acid, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)-, (+)- Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 75579-39-4
Propanoic acid, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)-, (-)- Αριθμός ΕΚ: - | Αριθμός CAS: 75579-40-7
-
-
16-Ιουλ-2019
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
204-927-3
129-00-0
15-Ιαν-2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-581-5
85-01-8
15-Ιαν-2019
vPvB (Article 57e)
Details
205-912-4
206-44-0
15-Ιαν-2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-916-6
207-08-9
15-Ιαν-2019
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
AP-5
401-720-1
6807-17-6
15-Ιαν-2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
3-benzylidene camphor; 3-BC
239-139-9
15087-24-8
15-Ιαν-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
262-967-7
61788-32-7
27-Ιουν-2018
vPvB (Article 57e)
Details

Export search results to: