Potentielt problematiske stoffer

Potentielt problematiske stoffer

På grundlag af erfaringerne fra de første år af gennemførelsen af REACH- og CLP-forordningen har ECHA udarbejdet en integreret reguleringsstrategi, hvori de forskellige reguleringsprocesser indgår. Strategien udgør et klart og ensartet grundlag for at nå målene i forordningerne og bidrage til de mål, der er fastsat i FN's mål for bæredygtig udvikling vedrørende kemikalier.

 

Formålet med ECHA's integrerede reguleringsstrategi
  • effektivt at vælge stoffer eller grupper af stoffer, der er potentielt problematiske. Den information, der er nødvendig for at vurdere deres sikkerhed, lægges frem, så eventuelle tilbageværende betænkeligheder kan håndteres gennem de mest hensigtsmæssige lovregulerede risikostyringsforanstaltninger.
  • at sikre passende og rettidige tiltag fra alle aktører — ECHA, medlemsstaterne, Europa-Kommissionen og industrien
  • at skabe tillid blandt interessenterne til, at registranterne opfylder REACH-forordningens oplysningskrav, og fremme bedre kommunikation om sikker anvendelse i forsyningskæden.

Strategien er blevet gennemført siden 2016 og har bidraget til at videreføre det arbejde, der blev påbegyndt i forbindelse med køreplanen for særligt problematiske stoffer.

Samarbejde med myndigheder og interessenter

Samarbejdet mellem myndigheder — ECHA, Europa-Kommissionen og medlemsstaterne — er afgørende for en effektiv gennemførelse af REACH- og CLP-processerne inden for rammerne af ECHA's integrerede reguleringsstrategi. Ved at samarbejde med interessenter, herunder repræsentanter for branchen og NGO'er, kan myndighederne bidrage til at sikre gennemsigtighed og forudsigelighed i reguleringsaktiviteterne og sikre, at alle parter informeres om de fremskridt, der gøres med hensyn til bestemte grupper af stoffer.

Hvordan integreres processerne?

I infografikken nedenfor gives en oversigt over de forskellige processer, og hvordan de hænger sammen. Et stof kan når som helst blive genstand for en reguleringsproces uden at følge pilene i diagrammet.

 

Potentielt problematiske stoffer