Lovgivning

Lovgivning

Formålet med REACH-forordningen er at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod de risici, som kemikalier kan udgøre.

The Chemical Agents Directive (CAD) and the Carcinogens and Mutagens Directive (CMD) provide a framework for setting occupational exposure limits, forming an integral part of the EU's mechanism for protecting the health of workers.

CLP-forordningen sikrer, at arbejdstagere og forbrugere i Den Europæiske Union bliver tydeligt informeret om de farer, der er forbundet med kemikalier, ved hjælp af klassificering og mærkning af kemikalierne.

Affaldsrammedirektivet indeholder foranstaltninger til håndtering af de negative følger af produktionen og håndteringen af affald for miljøet og menneskers sundhed og til fremme af effektiv ressourceudnyttelse, hvilket er afgørende for overgangen til en cirkulær økonomi.

Formålet med biocidforordningen er at gøre markedet for biocidholdige produkter i EU mere velfungerende og samtidig sikre et højt niveau af beskyttelse af mennesker og miljøet.

Forordningen om POP-stoffer enten forbyder eller indfører strenge begrænsninger for fremstilling og anvendelse af persistente organiske miljøgifte i Den Europæiske Union.

Forordningen om forudgående informeret samtykke regulerer import og eksport af visse farlige kemikalier og lægger pligter på virksomheder, der vil eksportere sådanne kemikalier til lande uden for EU.

Det reviderede drikkevandsdirektiv sigter mod at beskytte borgerne og miljøet mod de skadelige virkninger af forurenet drikkevand og forbedre adgangen til drikkevand.

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.