Lovgivning

Lovgivning

REACH

Formålet med REACH-forordningen er at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod de risici, som kemikalier kan udgøre.

CLP

CLP-forordningen sikrer, at arbejdstagere og forbrugere i Den Europæiske Union bliver tydeligt informeret om de farer, der er forbundet med kemikalier, ved hjælp af klassificering og mærkning af kemikalierne.

BPR

Formålet med biocidforordningen er at gøre markedet for biocidholdige produkter i EU mere velfungerende og samtidig sikre et højt niveau af beskyttelse af mennesker og miljøet.

Nested Applications

PIC

Forordningen om forudgående informeret samtykke regulerer import og eksport af visse farlige kemikalier og lægger pligter på virksomheder, der vil eksportere sådanne kemikalier til lande uden for EU.

CAD/CMRD (OELs)

Direktivet om kemiske agenser (CAD) og direktivet om kræftfremkaldende stoffer, mutagener eller reproduktionstoksiske stoffer (CMRD) danner ramme for fastsættelsen af grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, og udgør dermed en integreret del af EU's mekanisme til beskyttelse af arbejdstagernes sundhed.

WFD

Affaldsrammedirektivet indeholder foranstaltninger til håndtering af de negative følger af produktionen og håndteringen af affald for miljøet og menneskers sundhed og til fremme af effektiv ressourceudnyttelse, hvilket er afgørende for overgangen til en cirkulær økonomi.

Nested Applications

POPs

Forordningen om POP-stoffer enten forbyder eller indfører strenge begrænsninger for fremstilling og anvendelse af persistente organiske miljøgifte i Den Europæiske Union.

DWD

Det reviderede drikkevandsdirektiv sigter mod at beskytte borgerne og miljøet mod de skadelige virkninger af forurenet drikkevand og forbedre adgangen til drikkevand.

Batteries

The Batteries Regulation aims to make batteries sustainable throughout their life cycle, and to protect citizens and the environment from risks of harmful chemicals in batteries. It also acknowledges the important role of batteries in transitioning to clean energy.