Látky potenciálně vzbuzující obavy

Látky potenciálně vzbuzující obavy

Agentura ECHA na základě zkušeností získaných během prvních let provádění nařízení REACH a CLP vypracovala integrovanou regulační strategii, která zahrnuje různé regulační postupy. Strategie poskytuje jasný a ucelený základ pro dosažení cílů uvedených nařízení a přispívá k cílům udržitelného rozvoje stanoveným OSN v oblasti chemických látek.

 

Cíle integrované regulační strategie agentury ECHA:
  • efektivně vybírat látky nebo skupiny látek vzbuzujících potenciální obavy. Informace potřebné k posouzení jejich bezpečnosti jsou získávány tak, aby veškeré zbývající obavy mohly být řešeny nejvhodnějšími regulačními opatřeními k řízení rizik,
  • zajistit náležitou a včasnou reakci všech aktérů – agentury ECHA, členských států, Evropské komise a průmyslových subjektů,
  • poskytnout partnerům jistotu, že žadatelé o registraci splňují požadavky na informace podle nařízení REACH, a podporovat lepší komunikaci o bezpečném používání chemických látek v dodavatelském řetězci.

Strategie se uplatňuje od roku 2016 a navazuje na práci zahájenou v rámci plánu pro látky vzbuzující mimořádné obavy.

Spolupráce s orgány a partnery

Spolupráce mezi orgány – agenturou ECHA, Evropskou komisí a členskými státy – má zásadní význam pro účelné a účinné provádění postupů podle nařízení REACH a CLP v rámci integrované regulační strategie agentury ECHA. Díky spolupráci s partnery, včetně zástupců průmyslových subjektů a nevládních organizací, mohou orgány pomoci zajistit transparentnost a předvídatelnost regulační činnosti a zabezpečit, aby všechny strany byly informovány o výsledcích dosažených při řešení otázek týkajících se konkrétních skupin látek.

Jak jsou postupy propojeny?

Níže uvedená infografika poskytuje přehled různých postupů a jejich vzájemné provázanosti. Látka se může stát předmětem regulačního postupu kdykoli, aniž by se postupovalo podle kroků uvedených v grafu.

 

Látky potenciálně vzbuzující obavy