Occupational exposure limits – Consultations on OEL recommendation

Occupational exposure limits – Consultations on OEL recommendation

V rámci procesu stanovení limitních hodnot expozice na pracovišti (OEL) připravuje agentura ECHA vědeckou zprávu k posouzení Výborem pro posuzování rizik (RAC). S informacemi poskytnutými během konzultací tvoří zpráva agentury ECHA přílohu stanoviska výboru RAC, které bylo projednáno na plenárních zasedáních výboru RAC. Konzultace se konají s cílem umožnit stranám vyjádřit se ke zprávě a podpořit výbor RAC při přijímání stanoviska k limitním hodnotám expozice na pracovišti.

Strany se vyzývají, aby se vyjádřily k návrhům OEL, které jsou otevřeny ke konzultaci a uvedeny v tabulce látek níže.

Na stránce s hodnocením látek OEL naleznete úplný přehled činnosti OEL v souvislosti s danou látkou. 

Upozornění: Výbory agentury ECHA při vypracovávání svých stanovisek nepřihlédnou k připomínkám obdrženým po uplynutí konečné lhůty a zohledněny budou pouze připomínky týkající se tématu žádosti.

Konzultace končí ve 23:59 helsinského času (VEČ, VELČ).

Důvěrnost

Předložené informace mohou nebo nemusejí být důvěrné povahy. Pokud prohlásíte, že se jedná o důvěrné informace, je třeba uvést odůvodnění. Veškeré informace, pro něž je požadováno zachování důvěrnosti, budou zpřístupněny pouze agentuře ECHA, včetně jejích výborů, příslušným orgánům členských států a Evropské komisi, je-li to vhodné. Pokud předložíte důvěrné informace, žádáme vás rovněž o předložení nedůvěrné verze těchto informací. Připomínky a přílohy, které nemají důvěrnou povahu, budou po ukončení konzultace zveřejněny na internetových stránkách agentury ECHA.

There are currently no ongoing consultations.