Právní předpisy

Právní předpisy

Nařízení REACH si klade za cíl zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před riziky, která mohou představovat chemické látky.

The Chemical Agents Directive (CAD) and the Carcinogens and Mutagens Directive (CMD) provide a framework for setting occupational exposure limits, forming an integral part of the EU's mechanism for protecting the health of workers.

Nařízení CLP zajišťuje, aby rizika, která představují chemické látky, byla pracovníkům a spotřebitelům v Evropské unii jasně sdělována pomocí klasifikace a označení chemických látek.

Rámcová směrnice o odpadech stanoví opatření zabývající se nepříznivými dopady produkce odpadů a nakládání s nimi na životní prostředí a lidské zdraví a zlepšením účinného využívání zdrojů, která jsou zásadní pro přechod k oběhovému hospodářství.

Cílem nařízení o biocidních přípravcích (BPR) je zlepšit fungování trhu s biocidními přípravky v EU a zároveň zajistit vysokou úroveň ochrany lidí a životního prostředí.

Nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách zakazuje nebo výrazně omezuje výrobu a používání perzistentních organických znečišťujících látek v Evropské unii.

Nařízení o předchozím souhlasu (PIC) upravuje vývoz a dovoz určitých nebezpečných chemických látek a ukládá povinnosti podnikům, které tyto chemické látky chtějí vyvážet do třetích zemí.

Revidovaná směrnice o pitné vodě si klade za cíl chránit občany a životní prostředí před škodlivými účinky znečištěné pitné vody a zlepšit přístup k pitné vodě.

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.