Právní předpisy

Právní předpisy

REACH

Nařízení REACH si klade za cíl zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před riziky, která mohou představovat chemické látky.

CLP

Nařízení CLP zajišťuje, aby rizika, která představují chemické látky, byla pracovníkům a spotřebitelům v Evropské unii jasně sdělována pomocí klasifikace a označení chemických látek.

BPR

Cílem nařízení o biocidních přípravcích (BPR) je zlepšit fungování trhu s biocidními přípravky v EU a zároveň zajistit vysokou úroveň ochrany lidí a životního prostředí.

Vnořené aplikace

PIC

Nařízení o předchozím souhlasu (PIC) upravuje vývoz a dovoz určitých nebezpečných chemických látek a ukládá povinnosti podnikům, které tyto chemické látky chtějí vyvážet do třetích zemí.

CAD/CMRD (OELs)

Směrnice o chemických činitelích (CAD) a směrnice o karcinogenech, mutagenech a reprotoxických látkách (CMRD) poskytují rámec pro stanovení limitních hodnot expozice na pracovišti, které tvoří nedílnou součást mechanismu EU na ochranu zdraví zaměstnanců.

WFD

Rámcová směrnice o odpadech stanoví opatření zabývající se nepříznivými dopady produkce odpadů a nakládání s nimi na životní prostředí a lidské zdraví a zlepšením účinného využívání zdrojů, která jsou zásadní pro přechod k oběhovému hospodářství.

Vnořené aplikace

POPs

Nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách zakazuje nebo výrazně omezuje výrobu a používání perzistentních organických znečišťujících látek v Evropské unii.

DWD

Revidovaná směrnice o pitné vodě si klade za cíl chránit občany a životní prostředí před škodlivými účinky znečištěné pitné vody a zlepšit přístup k pitné vodě.

Batteries

The Batteries Regulation aims to make batteries sustainable throughout their life cycle, and to protect citizens and the environment from risks of harmful chemicals in batteries. It also acknowledges the important role of batteries in transitioning to clean energy.