Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení

(zveřejněno v souladu s č. 59 odst. 10 nařízení REACH)

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení

Poznámky:

  • Jediné platné znění: Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV zveřejněný na těchto internetových stránkách je jediným platným zněním tohoto dokumentu. Ze zařazení látky na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV zveřejněný na těchto internetových stránkách mohou pro společnosti okamžitě vyplynout určité právní povinnosti, zejména s ohledem na články 7, 31 a 33 nařízení REACH.
  • Důvod zařazení látky na seznam: čl. 57 odst. a) poukazuje na látky v karcinogenní kategorii 1A nebo 1B; čl. 57 odst. b) na látky v mutagenní kategorii 1A nebo 1B; čl. 57 odst. c) na látky toxické pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B; čl. 57 odst. d) na látky perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT); čl. 57 odst. e) na látky vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB); čl. 57 odst. f) na látky vzbuzující stejné obavy s možnými vážnými účinky na lidské zdraví a/nebo životní prostředí.
    Pokud je v tomto sloupci uvedeno indexové číslo, znamená to, že informace o podmínkách uplatňovaných pro klasifikaci látky jsou k dispozici po kliknutí na tlačítko „Details" (Podrobnosti).
  • Číslo ES, číslo CAS: Číslo ES zahrnuje látku jak v její bezvodé, tak hydratované formě, takže záznamy pokrývají obě tyto formy. Uvedené číslo CAS může vystihovat pouze bezvodou formu, a toto číslo CAS tedy nemusí vždy přesně popisovat daný záznam.
  • Ostatní číselné identifikátory: U záznamů, u nichž je ve sloupcích pro číslo ES a číslo CAS pomlčka („-"), je v případech, kdy je to možné, uveden seznam čísel (nikoli vyčerpávající) z registrační databáze ES a/nebo CAS odkazující na látky nebo skupiny látek, u nichž se má za to, že splňují kritéria pro zařazení na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV. Tyto informace jsou k dispozici po kliknutí na tlačítko „Details" (Podrobnosti) u zvoleného záznamu.
  • Soubor údajů o látce v nástroji IUCLID: Jedná se o částečně předvyplněné soubory údajů o látce ve formátu IUCLID. Mají pomoci dovozcům nebo výrobcům předmětů při přípravě oznámení o látkách v předmětech. Za přiměřenost a přesnost informací uvedených v oznámení však i nadále odpovídá výhradně oznamující společnost.
Filter the list
Date of inclusion:

Decision IUCLID dataset  
PFHxS
-
-
07/07/2017
vPvB (Article 57e)
Details
Bisphenol A; BPA
201-245-8
80-05-7
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
-
-
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Nonadecafluorodecanoic acid EC no.: 206-400-3 | CAS no.: 335-76-2
Decanoic acid, nonadecafluoro-, sodium salt EC no.: - | CAS no.: 3830-45-3
Ammonium nonadecafluorodecanoate EC no.: 221-470-5 | CAS no.: 3108-42-7
-
-
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57 d)
Details
201-280-9
80-46-6
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
200-028-5
50-32-8
20/06/2016
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57 d)
vPvB (Article 57 e)
Details
214-317-9
1120-71-4
17/12/2015
Carcinogenic (Article 57a)
Details
223-383-8
3864-99-1
17/12/2015
vPvB (Article 57 e)
Details
253-037-1
36437-37-3
17/12/2015
vPvB (Article 57 e)
Details
202-716-0
98-95-3
17/12/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Ammonium salts of perfluorononan-1-oic-acid EC no.: - | CAS no.: -, 4149-60-4
Perfluorononan-1-oic-acid EC no.: 206-801-3 | CAS no.: 375-95-1
Sodium salts of perfluorononan-1-oic-acid EC no.: - | CAS no.: -, 21049-39-8
-
-
17/12/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57 d)
Details
with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5)
show/hide
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters EC no.: 271-094-0 | CAS no.: 68515-51-5
-
-
15/06/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof
-
-
15/06/2015
vPvB (Article 57 e)
Details
247-384-8
25973-55-1
17/12/2014
PBT (Article 57 d)
vPvB (Article 57 e)
Details
223-346-6
3846-71-7
17/12/2014
PBT (Article 57 d)
vPvB (Article 57 e)
Details
239-622-4
15571-58-1
17/12/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
232-222-0
7790-79-6
17/12/2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
233-331-6
10124-36-4, 31119-53-6
17/12/2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
-
-
17/12/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
271-093-5
68515-50-4
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
233-296-7
10108-64-2
16/06/2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Perboric acid, sodium salt EC no.: 234-390-0 | CAS no.: 11138-47-9
Sodium perborate EC no.: 239-172-9 | CAS no.: 15120-21-5
-
-
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-556-4
7632-04-4
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-147-8
1306-23-6
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
201-559-5
84-75-3
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
209-358-4
573-58-0
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Details
217-710-3
1937-37-7
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-506-9
96-45-7
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
206-104-4
301-04-2
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
246-677-8
25155-23-1
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof
-
-
20/06/2013
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
223-320-4
3825-26-1
20/06/2013
PBT (Article 57 d)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-152-8
7440-43-9
20/06/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
215-146-2
1306-19-0
20/06/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
205-017-9
131-18-0
20/06/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
206-397-9
335-67-1
20/06/2013
PBT (Article 57 d)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
284-032-2
84777-06-0
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
211-076-1
629-14-1
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-445-0
106-94-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
421-150-7
143860-04-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
212-658-8
838-88-0
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
show/hide
4,4'-oxydianiline EC no.: 202-977-0 | CAS no.: 101-80-4
-
-
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
covering well-defined substances and UVCB substances, polymers and homologues
-
-
19/12/2012
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
200-453-6
60-09-3
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-453-1
95-80-7
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
-
-
19/12/2012
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
204-419-1
120-71-8
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
273-688-5
69011-06-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
257-175-3
51404-69-4
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-177-1
92-67-1
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details

Export search results to:


Route: .live1

Tato webová stránka používá cookies, aby se vám naše stránky používaly co nejlépe.

Více informací o tom, jak používáme soubory cookies.

Ačkoli agentura ECHA poskytuje on-line velké množství materiálů ve vašem jazyce, část této stránky je bohužel k dispozici pouze v angličtině. Další podrobností o postupu agentury ECHA při zveřejňování informací v různých jazycích.
Tuto zprávu již nezobrazovat.