Information on biocides

Information on biocides

Information on biocides

Тук можете да намерите информация за биоцидите, разрешени на пазара на ЕС/ЕИП, в съответствие с Директивата за биоцидите (Директива 98/8/ЕО) или Регламента за биоцидите (Регламент (ЕС) № 528/2012).

Всички биоциди, съдържащи одобрени активни вещества, се оценяват за безопасност и ефикасност, преди да бъдат разрешени за продажба в ЕС. Въпреки това продуктите, които са били на пазара преди 2000 г., могат да продължат да се продават, докато властите оценяват съдържащите се в тях активни вещества.

Как да търсите

Можете да търсите биоциди по:

Търговско наименование на продукта

Продуктов тип

Активното вещество в продукта (включва опцията за търсене по активни вещества, за които е известно, че са кандидати за замяна);

Данни за разрешението (например притежател на разрешението или номер на разрешението);

Данни за продукта, например информация за употребата, като целви организъм и метод на приложение на продукта, или предупреждения за опасност и препоръки за безопасност).

Видове разрешения за продукти

Налична е информация за три вида разрешения:

Опростени разрешения Тези биоциди имат по-благоприятен профил по отношение на околната среда или здравето на хората и животните и следователно следват по-опростена процедура. Разрешението се публикува заедно със съответните уведомления за пускане на биоцид на пазара.

Разрешения на Съюза: Тези биоциди могат да бъдат пускани на пазара на цялата територия на ЕС/ЕИП и Швейцария.

Нацинални разрешения: Тези биоциди са разрешени в конкретни държави от ЕС. Разрешението се публикува заедно със свързаните взаимни признавания в другите държави членки, в които биоцидът е бил разрешен на пазара.

Как се представя информацията

Биоцидните продукти са представени като групи от разрешения, продуктови клъстери, където взаимното признаване (разширяване на националното разрешение за продукт към други пазарни области) е представено с техните референтни разрешения. Това ви позволява да проследявате всички пазарни зони, в които се предлага конкретен продукт, както и всички търговски наименования, под които се продава продуктът. Продуктите, разрешени чрез една и съща процедура за издаване на разрешение за биоциди, имат свои собствени клъстери.

Принципът на групиране на продукти се прилага и за търсенията. Това означава, че таблицата с резултатите показва продуктови клъстери, които съдържат поне едно разрешение, което отговаря на критериите за търсене. Поради това, ако търсите например статус на разрешение „разрешено“, ще намерите всички продуктови клъстери, в които поне едно разрешение съдържа този конкретен статус.

В таблицата с резултатите е представена информация на ниво продуктов клъстер, докато повече информация за конкретните разрешения за продукти може да бъде намерена в информационния лист за продукта. Всеки продукт има специален информационен лист, в който се съдържа информация за приложимите търговски наименования, документи и притежатели на разрешения за всяко отделно разрешение за продукт, включително историята на оценката на продукта. Информационният лист е достъпен чрез символa за окото в таблицата с резултати.

Сравняване на биоциди

Можете да сравните до четири продукта, за да видите техните свойства, като например активните вещества в продукта, техните концентрации, информация за употребата на продукта и предупреждения за опасност и препоръки за безопасност.

По-голямата част от информацията в инструмента за сравнение идва от обобщението на характеристиките на продукта (SPC). SPC е на разположение само за онези продукти, които са разрешени от 2016 г. насам. Продуктите с SPC, подадени преди 1 януари 2016 г., ще съдържат само ограничена информация в инструмента за сравнение: търговски наименования, пазарна област, активно вещество (без концентрация) и продуктов тип.

Резултати от експортирането

Можете да експортирате резултатите за биоцидите в стандартните формати на уебсайта на ECHA (XLS, CSV и XML). Експортираните резултати са подредени по разрешителни за продукти, например всяко разрешително ще бъде представено на отделен ред.

Колоната „прицелен организъм“ в експортираното досие представлява комбинация от три полета: общоизвестно наименование, научно наименование и стадий на развитие, като например: плъхове (Rattus norvegicus), възрастни.

Обърнете внимание, че поради технически ограничения в момента се показват само ограничен брой отменени и изтекли разрешения. Те ще бъдат публикувани постепенно.

Списък за изтегляне (извлечение от R4BP2)

Файлът за изтегляне по-долу съдържа тези разрешения за продукти в съответствие с Директива 98/8/ЕО (Директивата за биоцидите) и Регламент (ЕС) № 528/2012 (Регламента за биоцидите), които са извлечени от информационната система R4BP2 на 1 септември 2013 г.

Имайте предвид, че списъкът за изтегляне, предоставен по-долу, се основава на данните, налични в системата R4BP2 към 1 септември 2013 г. Възможно е тези данни да не са пълни, нито напълно актуални.

Изтегляне на XLS -файл [XLS]

Last updated 29 Септември 2023. Database contains 6942 authorised biocidal products.
Product identity
Product-type:
Active substance
Candidate for substitution
Authorisation data
Validity of authorisation
Start date
End date
Market area:
Authorisation type:
Product details
Hazards and precautionary statements
Hazard statements
Exclude
Precautionary statements
Substances of concern
Product uses
Use category
Target organism
(OR)
(OR)
Application
No results were found
Authorisation type   Compare

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarország) MECDEET Solution kullancsriasztó permet

-

MecDEET Solution

MECDEET Solution

MECDEET SOLUTION

Soluzione MecDEET

PT19 icon PT19

N,N-diethyl-meta-toluamide

Belgium

Czech Republic

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Spain

Sweden

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Addict csótányirtó gél

ADDICT GEL BLATTES

ADDICT GEL BLATTES - KAKKERLAKKEN - SCHABEN

ADDICT GEL COCKROACH

ADDICT GEL GANDACI

ADDICT GEL KAKKERLAKKEN

ADDICT GEL karaczanów

ADDICT GEL SCARAFAGGI

ADDICT GEL SCHABEN

Addict Gel Schaben - Blattes - Scarafaggi

Addict Gel svaby

ADDICT GEL TARAKONAI

ADDICT GEL TORAKKA

Addict Gel za ščurke

Addict Gel Žohar

DINO GEL COCKROACH

DINO GEL GANDACI

PT18 icon PT18

Dinotefuran

Austria

Belgium

Croatia

Czech Republic

Finland

Germany

Hungary

Italy

Lithuania

Luxembourg

Netherlands

Poland

Romania

Slovenia

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Agita® 10WG légyirtó kenőanyag

-

Agita 10 WG

AGITA 100 PLUS

AGITA 10WG

AGITAGARD 10WG

AGITA® 10WG

Ditex

MS Thia-Fly

PT18 icon PT18

cis-tricos-9-ene (Muscalure)

thiamethoxam

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Detia egérirtó granulátum

COUMARAT® Formköder

COUMARAT® Getreideriegel

Formköder Difenacoum

Getreide-Block Difenacoum

Kumatox peletovaná nástraha

Mäuse Pelletköder

Ratten und Mäuse Pelletköder

PT14 icon PT14

Difenacoum

Austria

Czech Republic

Germany

Hungary

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Detia patkányirtó blokk

-

Brumolin F Rattenring

COUMARAT® Block

COUMARAT® Wachsriegel

DETIA VOSKOVÉ BLOKY

DETIA Wax blocks + Wax Tablets

Endorats Premium Rat Killer Blocks

Endorats Rat Killer Bait Sticks

Festköder Difenacoum

Raider Köderblock

Ratzia Blocks

RÖMA Rattensucht-D Nagerblock

Tuta.RX Rattenköder Difenacoum

PT14 icon PT14

Difenacoum

Austria

Croatia

Germany

Hungary

Ireland

Slovakia

Slovenia

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Detia rágcsálóirtó szer

Bertram Frischköder Difenacoum

COUMARAT® Getreidemischköder

COUMARAT® Haferflockenköder

DesFa DF

Detia Fresh bait

Difenacoum-Köder

Endomice Mouse Killer

Endorats Original Rat & Mouse Killer

Frischköder Difenacoum

Getreidemischkoeder Difenacoum

Haferflocken Köder Difenacoum

Hawlik Rattenköder-D

Hiire- ja rotimürk

MÄURATOX DIF

NagEx-Profi

PESTMaster Portionsbeutel DIF

RatStop Difenacoum

REDTOP Rodentizide Roditox Dife

REDTOP® Rodentizide Roditox Dife

reGanoß DS Plus

roDisa Frischköder Difenacoum

Sterizid Ratten-Ex

VERMITOX-Fertigköder „D“

PT14 icon PT14

Difenacoum

Austria

Estonia

Germany

Hungary

Ireland

Slovenia

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) IR3535 10% szúnyog- és kullancsriasztó krém

-

Insect Repellent Lotion IR3535 10%

INSECT REPELLENT LOTION IR3535 10%

INSECT REPELLENT LOTION IR3535®10%

PT19 icon PT19

Ethyl butylacetylaminopropionate

Austria

Belgium

Cyprus

Czech Republic

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Italy

Latvia

Lithuania

Malta

Netherlands

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Maxforce White IC csótányirtó gél

-

Blattanex – gel against cockroaches / Блатанекс – гел грещу хлебарки

COVEZE GEL SCARAFAGGI

Cyflok Żel

EMOVA GEL SCARAFAGGI

HABITRO GEL SCARAFAGGI

IMAGEL BLATTE

Imagel Scarafaggi NF

Maxforce IC

MAXFORCE IC

Maxforce White IC

MAXFORCE WHITE IC

Maxforce White IC (Substitution)

Premise Gel

Premise gel

PREMISE GEL BLATTES

PRISME GEL

SOLFAC GEL SCARAFAGGI

VUSANI GEL SCARAFAGGI

PT18 icon PT18

imidacloprid

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

++Platzhalter für Handelsnamen++

Finalsan AF Wege- & FugenRein

Finalsan AF Wege- & FugenRein Neu

Finalsan AF Wege- & FugenRein NEU

NEU 1170 H AF 31,02 g/L

NEU 1170 H AF 31.02 g/L

NEU 1170 H AF 31.02 g/L Nonanoic acid

NEU1170H-AF-31.02

PT02 icon PT02

Nonanoic acid, Pelargonic acid

Austria

Belgium

Denmark

France

Germany

Luxembourg

Sweden

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

SURE Instant Hand Sanitizer

Sure instant hand sanitizer

SURE INSTANT HAND SANITIZER

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

SALVESAFE A36M

SalveSafe Soap 10F

SURE Antibac Foam Hand Wash Free

SURE ANTIBAC FOAM HAND WASH FREE

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Austria

Belgium

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Luxembourg

Netherlands

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

OSANIS - Desinfecterende handzeep

OSANIS - Desinfizierende Handseife

OSANIS - Sapone disinfettante per le mani

OSANIS - SAVON MAINS DESINFECTANT

OSANIS - Savon Mains désinfectant

SALVESAFE Fv7_GP

SAVON MAINS DESINFECTANT – POMME VERTE

Savon mains désinfectant - Pomme verte

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Belgium

France

Latvia

Luxembourg

Switzerland

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

SURE Antimic Hand Wash

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

Handsan

Jangro Alcohol Gel Hand Rub

PT01 icon PT01

Propan-2-ol

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Estonia

Finland

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Malta

Poland

Romania

Slovakia

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION

PT02 icon PT02

Hydrogen peroxide

France

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Form 325

Mida San 325 DA

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

L-(+)-lactic acid

Austria

Belgium

Czech Republic

Germany

Hungary

Italy

Slovakia

Spain

National authorisation Link to the factsheet

-

Chriox WC

Gel WC

Nettoyant Désinfectant WC

Phago'Gel San

Symbioz Gel San Desinfectant

PT02 icon PT02

L-(+)-lactic acid

Austria

Belgium

Czech Republic

Germany

Hungary

Italy

Slovakia

Spain

National authorisation Link to the factsheet

-

Form 331

Mida San 331 LW

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

L-(+)-lactic acid

Austria

Belgium

Czech Republic

Germany

Hungary

Italy

Slovakia

Spain

National authorisation Link to the factsheet

-

Form 332

Mida San 332 VB

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

L-(+)-lactic acid

Austria

Belgium

Czech Republic

Germany

Hungary

Italy

Slovakia

Spain

National authorisation Link to the factsheet

-

EAU DE JAVEL CITRON LE GLOBE

Eau de Javel nettoyante 2.6% parfumé citron Bernard

Javel 2.6 citron pro Oxena

Producto no comercializado en España

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

EAU DE JAVEL EUCALYPTUS LE GLOBE

Javel 2.6 eucalyptus pro Oxena

Producto no comercializado en España

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

Javel 2.6 detergence eucalyptus pro Oxena

JAVEL DETERGENTE EUCALYPTUS LE GLOBE

Producto no comercializado en España

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

Javel 2.6 detergence citron pro Oxena

JAVEL DETERGENTE CITRON LE GLOBE

Producto no comercializado en España

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

EAU DE JAVEL LE GLOBE

Javel 2.6 pro Oxena

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

Javel 2.6 detergence pro Oxena

JAVEL DETERGENTE LE GLOBE

Producto no comercializado en España

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

EXTRAIT DE JAVEL LE GLOBE

JAVEL 9,6% DISTRICONCEPT

Javel 9.6 pro Oxena

Javel Gros Travaux Starco

SODICLEAN

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

APTA JAVEL EUCALYPTUS 2L

CLAIR - JAVEL PARFUMEE EUCALYPTUS 2L

EAU DE JAVEL EUCALYPTUS MARQUE REPERE 2L

JAVEL 2,6% C.A. 2L PARFUM ECALYPTUS CASINO

JAVEL 2,6% C.A. 2L PARFUM EUCALYPTUS LEADER PRICE

Javel 2.6 eucalyptus GP Oxena

JAVEL 2L PARFUMEE ECALYPTUS CASINO

JAVEL 2L PARFUMEE EUCALYPTUS LEADER PRICE

NETTO EAU JAVEL PARFUMEE 2L

Producto no comercializado en España

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

Export search results to: