Доставчици на активни вещества

ECHA отговаря за публикуването на списъка на съответните вещества и свързаните с тях доставчици на вещества и продукти в съответствие с член 95 от Регламента за биоцидите (РБ), изменен с Регламент (ЕС) № 334/2014 от 11 март 2014 г. Целта на този списък е да се „гарантира равноправно третиране на лицата, които пускат на пазара активни вещества" (съображение 8 от Регламента за биоцидите).

Доставчиците в списъка по член 95 включват участници в програмата за преразглеждане, лица, поддържащи нови активни вещества, които са подали досие съгласно член 11 от Директивата за биоцидите, ДБ (Директива 98/8/EО), или съгласно член 7 от РБ, податели на заявления за разрешаване на продукти, при които заявлението включва алтернативно досие на активното вещество (т.н. „досие на трета страна"), както и доставчици, които са подали заявление в съответствие с член 95, параграф 1 от РБ и за който ECHA е счела, че отговаря на изискванията.

Списъкът ще бъде актуализиран редовно от ECHA. Считано от 1 септември 2015 г., на пазара на ЕС не може да се пуска биоцид, освен ако доставчикът на веществото или доставчикът на продукта не е включен в списъка по член 95 за вида продукт, към който принадлежи даден продукт.

Информацията в списъка е точна до степента, в която ECHA е запозната с нея. Ако желаете да коментирате или да изпратите искания за промяна на списъка, изпратете искането за корекции на вписванията в списъка по член 95. Имайте предвид, че необходимото време, за да се вземе предвид, може да варира в зависимост от сложността на искането за промяна.

I have read and I accept the legal notice

  • Download the list of active substances and suppliers [PDF][EN] 20 March 2018
  • Download the list of active substances and suppliers [XLSL][EN] 20 March 2018

Disclaimer
Authentic version: Only the Article 95 list published on this website in PDF format is deemed authentic. The XLS version is made available as a courtesy in order to facilitate companies access to data and ECHA accepts no liability for the accuracy of that version of the Article 95 list as well as with regard to the use that may be made of the information contained in it. Usage of the information in the XLS version remains under the sole responsibility of the user.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)