Consultation on derogation to the exclusion criteria

Активните вещества, отговарящи на следните критерии за изключване, обикновено не се одобряват:

 • канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията вещества от категориите 1A или 1B съгласно регламента CLP;
 • ендокринни разрушители;
 • устойчиви, биоакумулиращи и токсични (PBT) вещества;
 • много устойчиви и много биоакумулиращи (vPvB) вещества.

Дерогации са бъдат възможни, както е посочено в член 5, параграф 2 от РБП, когато се докаже, че:

 1. рискът за хората, животните или околната среда от експозицията на активното вещество в биоцида, при реалистични условия на употреба в най-лошия случай, е незначителен, особено когато продуктът се използва в затворени системи или при други условия, които имат за цел да изключат контакт с хора и освобождаване в околната среда;
 2. има доказателства, че активното вещество е от съществено значение за предотвратяването или за контрол на сериозна опасност за човешкото здраве, здравето на животните или за околната среда; или
 3. неодобрението на активното вещество би имало непропорционално отрицателно въздействие върху обществото в сравнение с риска за човешкото здраве, здравето на животните или околната среда, произтичащ от употребата на веществото.

В този случай одобрението на дадено активно вещество може да бъде дадено за максимален период от пет години и за ограничени употреби. Освен това държавите членки могат да разрешават биоциди само когато считат, че условията са изпълнени на тяхната територия.

За да се реши дали активното вещество може да бъде одобрено или не, се организира обществено обсъждане за събиране на информация дали са изпълнени условията за дерогация, посочени в член 5, параграф 2 от РБП.

По време на общественото обсъждане следната информация се оповестява публично:

 • идентичност на веществото (име и ЕО/CAS номера)
 • продуктов(и) тип(ове)
 • оценяващ компетентен орган
 • описание на представителните употреби, представено от заявителя
 • информация относно критериите за изключване, на които отговаря активното вещество

Важно е заинтересованите страни (производители, потребители на биоциди, засегнати сектори, органи и др.) да допринесат за общественото обсъждане за събиране на ценна информация за процеса на вземане на решения, по-специално за наличието или отсъствието на подходящи алтернативи.

Сътрудниците трябва да предоставят информация с обосновки, а не просто изявления, че веществото е необходимо или не е необходимо.

Информацията, събрана чрез общественото обсъждане, се оповестява публично.

Европейската комисия, заедно с държавите членки, ще вземе предвид информацията, събрана при вземането на решение, дали съответното активно вещество да се одобри или не.

В момента няма текущи допитвания.
В момента няма текущи допитвания.
В момента няма текущи допитвания.


Как да дадете своя принос за общественото обсъждане?

Общественото обсъждане продължава 60 дни.

Заинтересованите трети страни, които желаят да допринесат за общественото обсъждане, трябва да представят приноса и съответната информация, като използват защитен уеб формат.

За да се улеснят анализът на приноса и процесът на вземане на решения, подателят трябва:

 • ясно да посочи коя дерогация от член 5, параграф 2, букви а), б) и/или в) от РБП, подателят счита за изпълнена или не, и
 • да предостави подробна обосновка.

Когато се провежда обществено обсъждане за едно и също активно вещество за няколко продуктови типове, за всеки продуктов тип подателят трябва да предостави отделни подавания, тъй като дерогацията за изключване се разглежда поотделно за всеки продуктов тип и употреба в рамките на даден продуктовия тип.

Подаващият следва също така да разгледа препоръките, предвидени в ръководството за „Подаване на информация при общественото обсъждане относно потенциалните кандидати за замяна съгласно Регламента за биоцидите“. Например, когато подателят посочва наличието или липсата на алтернативи в приноса си, те трябва да са точни относно употребата, за която се отнасят, името и идентичността на алтернативните активни вещества или нехимичните методи за контрол на целевите организми и т.н.

Представената информация може да бъде неповерителна или поверителна. Ако считате, че информацията е поверителна, трябва да предоставите подходяща обосновка (вижте ръководството за „Подаване на информация при общественото обсъждане относно потенциалните кандидати за замяна съгласно Регламента за биоцидите“). Всяка поверителна информация ще бъде достъпна само за Европейската комисия и за компетентните органи на държавите членки.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)