консултации

REACH

Заявления за разрешаване
Консултации: 16
 • Начална дата: 17/08/2022
 • Краен срок: 12/10/2022
Покани за представяне на коментари и доказателства
Вещества: 1
 • Начална дата: 10/06/2022
 • Краен срок: 31/10/2022
ECHA's Executive Director Requests to the Committees
EFSA datasets used by ECHA to assess the risks to human health from the use of lead in ammunition: 1
 • Start date: 06/07/2022
 • Deadline: 06/10/2022
Идентифициране на вещества, пораждащи сериозно безпокойство
Вещества: 9
 • Начална дата: 02/09/2022
 • Краен срок: 17/10/2022
Ограничения
Консултации относно проектостановище на КСИА: 1
 • Начална дата: 14/09/2022
 • Краен срок: 14/11/2022
Предложения за ограничаване: 2
 • Начална дата: 20/06/2022
 • Краен срок: 20/12/2022
Предложения за ограничаване: 1
 • Начална дата: 21/09/2022
 • Краен срок: 22/03/2023
Предложения за изпитвания
Предложения за изпитвания: 30
 • Начална дата: 22/09/2022
 • Краен срок: 07/11/2022

CLP

Хармонизирано класифициране и етикетиране
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 5
 • Начална дата: 08/08/2022
 • Краен срок: 07/10/2022
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 1
 • Начална дата: 22/08/2022
 • Краен срок: 21/10/2022
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 2
 • Начална дата: 19/09/2022
 • Краен срок: 18/11/2022

BPR

There are currently no ongoing consultations.

CAD/CMD

There are currently no ongoing consultations.

POPs

There are currently no ongoing consultations.