Registration Dossier

Administrative data

First-aid measures

Általános megjegyzések
Orvoshoz kell fordulni. A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.
Belégzés esetén:
Belégzés esetén a személyt friss levegőre kell vinni. Ha nem lélegzik, mesterséges lélegeztetést kell adni. Orvoshoz kell fordulni.
Bőrrel érintkezés esetén:
Azonnal vessük le a szennyezett ruhát. A bőrt bő vízzel és szappannal mossuk le. Orvoshoz kell fordulni.
Szembejutás esetén:
Azonnal bő vízzel kell mosni 10-15 percig úgy, hogy a szemhéjakat széthúzzuk.
Lenyelés esetén:
A szájat vízzel öblítsük ki, de csak abban az esetben, ha a sérült nem eszméletlen. Orvoshoz kell fordulni.

Legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: Legjobb tudomásunk szerint az anyag kémiai, fizikai és toxikológiai tulajdonságait nem vizsgálták meg alaposan

A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Nem áll rendelkezésre álló információ

Fire-fighting measures

Oltóanyag Megfelelő oltóanyag: vízpermet, hab, szén-dioxid, por

Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: Égés közben mérgező gázok keletkeznek (CO, nitrogén- oxidok)

Tűzoltóknak szóló javaslat: Küldjük el a területről a felesleges személyeket. Távolítsuk el a gyúlékony anyagokat. Akadályozzuk meg, hogy a tűzoltó vízzel a termék csatornába vagy felszíni vizekbe kerüljön Teljes védőruházat, frisslevegős légzőkészülék.

Accidental release measures

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Személyi védőfelszerelést kell használni. A porképződést el kell kerülni. A gőz/ köd/ gáz belégzését el kell kerülni. Megfelelő szellőzést kell biztosítani. A személyzetet biztonságos területre kell eltávolítani. A por belégzését el kell kerülni. Ne együnk, ne igyunk, és ne dohányozzunk a mentesítés alatt.

Környezetvédelmi óvintézkedések: Ha biztonságosan megoldható, akkor a további kiszóródást meg kell akadályozni. A termék nem engedhető a csatornába. A környezetbe való engedést el kell kerülni.

A területi elhatárolás és szennyezés mentesítés módszerei és anyagai: Fel kell söpörni és lapátolni. A kiszóródott anyagot elektromosan védett porszívóval vagy nedves ruhával kell összegyűjteni és felitatni, és megsemmisítésre tartályba kell elhelyezni a helyi/ nemzeti szabályozásoknak megfelelően (lásd a 13. pontot). Hulladék elhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani

Handling and storage

Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Óvintézkedések: Jól szellőző, elszívóval felszerelt helyen dolgozzunk a termékkel. Kerüljük bőrrel való érintkezést és a szembejutást. Ne lélegezzük be a port. Viseljünk zárt védőruhát, vegyi anyagoknak ellenálló védőkesztyűt, zárt védőszemüveget, légzésvédőt. Munka közben nem szabad enni, inni, dohányozni. Munka után alaposan mosakodjunk meg.

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt:
Tároló helyiségekre és konténerekre vonatkozó előírások:
Hűvös, száraz, jól szellőztethető helyen tároljuk, jól lezárt edényben Összeférhetetlenségről nincs ismeret.

Transport information

Land transport (UN RTDG/ADR/RID)

UN number:
not hazardous goods
Shippingopen allclose all
SpecialProvisionsopen allclose all
Shippingopen allclose all
Remarksopen allclose all

Marine transport (UN RTDG/IMDG)

Shippingopen allclose all
Remarksopen allclose all
Shippingopen allclose all
Remarksopen allclose all
SpecialProvisionsopen allclose all

Exposure controls / personal protection

Általános biztonsági és higiéniai intézkedések:
A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni. Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.

Légutak védelme: Ahol a kockázat-elemzés szerint levegőtisztító légzésvédő szükséges, az arcot teljesen elfedő, N100 típusú részecskeszűrőt (US) vagy P3 (EN 143) típusú gázszűrő betétet kell használni a gépészeti felülvizsgálatok során. Ha a légzésvédő az egyetlen védőeszköz, az arcot teljesen elfedő légzésvédőt kell használni. Légzésvédőt, valamint a vonatkozó hatósági szabványok szerint, úgymint NIOSH (US) vagy CEN (EU), bevizsgált és engedélyezett komponenseket kell használni.

Kézvédelem: Kesztyűben kell kezelni. A kesztyűt használat előtt meg kell vizsgálni. A kesztyűt a külső felület érintése nélkül úgy távolítsa el, hogy a bőrfelület ne érintkezzen a termékkel. A szennyeződött kesztyűket az alkalmazandó jogszabályokkal és a GLP-vel (good laboratory practices) összhangban semmisítse meg. Mossa meg és szárítsa meg kezeit. A kiválasztott védőkesztyűnek meg kell felelnie a 89/686/EGK EU irányelvnek és az ebből készült EN 374 szabványnak.

Szem-/arcvédelem: Arcvédő és védőszemüveg. Használjon az előírt szabványoknak, pl. NIOSH (USA) vagy EN 166 (EU) megfelelő, tesztelt szemvédő felszerelést.

Bőr-/ testvédelem
Teljes védőruha vegyszerek ellen, a védőfelszerelés típusát az adott munkahelyen használt veszélyes anyag koncentrációja és mennyisége alapján kell kiválasztani.

Akörnyezeti expozíció ellenőrzése: A termék nem engedhető csatornába.

Stability and reactivity

Reakciókészség: Az előírt csomagolóanyagban, jól lezárva, szobahőmérsékleten hosszabb ideig stabil.

Kémiai stabilitás: Víz, vízpára hatására bomlásnak indulhat. Az előírt felhasználási és tárolási körülmények között stabil.

Veszélyes reakciók lehetősége: Égés közben szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok keletkeznek.

Kerülendő körülmények: Nincs adat

Nem összeférhető anyagok: Nincs adat.

Veszélyes bomlástermékek: Nem ismert.

Disposal considerations

Termék

A felesleget és a nem újra hasznosítható oldatokat fel kell ajánlani egy megbízható hulladékkezelő társaságnak. Az anyag ártalmatlanítását hatósági engedéllyel rendelkező hulladékmegsemmisítő szervezetre kell bízni. Össze kell keverni az anyagot egy éghető oldószerrel, és el kell égetni egy utóégetővel és tisztítóberendezéssel felszerelt vegyszerégető kemencében. Tilos szabad csatornába vagy élővizekbe engedni.

Javasolt HAK kód: 070513*

Szennyezett csomagolás: Felhasználatlan termékként kell kezelni.