Registration Dossier

Administrative data

First-aid measures

Pri prekomernem vdihavanju: Iti na svež zrak. Počivati. V primeru draženja dihal in težav pri dihanju poiskati zdravniško pomoč.
Pri zaužitju: Izprati ustaz vodo. Takoj poiskati zdravniško pomoč
Pri stiku s kožo: Izprati z obilico vode. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo poiščite zdravniško pomoč.
Pri stiku očmi: Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico vode (vsaj 15 minut). V primeru draženja poiskati zdravniško pomoč.

Fire-fighting measures

Snov je težko gorljiva.
Sredstva za gašenje: razpršena voda, pena, CO2
Nevarnosti pri gašenja: V primeru večjega požara v okolici lahko pride zaradi povišane temperature do razkroja v nevarne plinaste produkte (dušikovi oksidi, monoksid).

Accidental release measures

Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Nositi osebno varovalno opremo.
Pripravek pomesti v ustrezne posode in prepustiti pooblaščenemu prevzemniku odpadkov.

Handling and storage

Pri delu z njim ne jesti, piti in kaditi. Izogibati se stikov z očmi in kožo – uporabljati ustrezna zaščitna sredstva.
Pri delu preprečiti prašenje. Preprečiti nastanek statične elektrike.
Skladiščiti v suhem prostoru v zaprtih kontejnerjih ali vrečah.
Primerni materiali za skladiščno embalažo so: jeklo, zaščiteno železo, polipropilen in polietilen.

Transport information

Land transport (ADR/RID)

UN number:
Pripravek ni nevaren v smislu transportnih prepisov.
Shippingopen allclose all
SpecialProvisionsopen allclose all

Inland waterway transport (ADN(R))

UN number:
Pripravek ni nevaren v smislu transportnih prepisov.
Shippingopen allclose all
Remarksopen allclose all

Marine transport (IMDG)

UN number:
Pripravek ni nevaren v smislu transportnih prepisov.
Remarksopen allclose all

Air transport ICAO/IATA

UN number:
Pripravek ni nevaren v smislu transportnih prepisov.
Remarksopen allclose all
SpecialProvisionsopen allclose all

Exposure controls / personal protection

Na delovnem mestu je treba zagotoviti ustrezno ventilacijo, ki preprečuje povišano koncentracijo prahu v zraku.
Z ventilacijo je potrebno poskrbeti, da koncentracija nevarnih komponent, ki so prisotne v izdelku, ne presega maksimalno dopuščenih koncentracij (MDK), ki so določene v v veljavni zakonodaji: Formaldehid: 0,6 mg/m3, Alveolarni prah 6mg/m3
Osebna zaščita:
V primeru, da je predpisana vrednost MDK za formaldehid presežena, uporabljati masko s kombiniranim ABEK filtom, v primeru prahu pa uporabljati tudi filter za prah P.
Zaščita oči: Tesno prilegajoča se zaščitna očala
Zaščita rok: Rokavice iz butilne ali nitrilne gume
Delovna higiena : Pri delu s produktom ne jesti, piti ali kaditi. Po končanem delu si umiti roke.

Stability and reactivity

Izdelek je pri običajnih pogojih rokovanja, skladiščenja in uporabe obstojen, nereaktiven in združljiv z večino običajnih snovi.
Nezdružjiv je z močnimi oksidanti in kislinami.

Disposal considerations

Prepustiti pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov.
Pri odlaganju odpadne embalaže paziti, da se omeji prašenje. Embalažo prednostno reciklirati.