Registration Dossier

Diss Factsheets

Administrative data

First-aid measures

Általános megjegyzések Orvoshoz kell fordulni. A biztonsági adatlapot az orvosnak
meg kell mutatni.

Belégzés esetén:
A mérgezettet friss levegőre kell vinni. Légzési nehézség
esetén adjunk oxigént, légzéskimaradás esetén
alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést. Forduljunk
orvoshoz.

Bőrrel érintkezés esetén:
Bő vízzel és szappannal azonnal mossuk le. Vegyük le a
szennyezett ruhát és cipőt. Tartós irritáció esetén
forduljunk orvoshoz.

Szembejutás esetén: Azonnal bő vízzel öblíteni legalább 15 percig. Forduljunk
szemorvoshoz.

Lenyelés esetén:
A szájat vízzel öblítsük ki, de csak abban az esetben, ha a
sérült nem eszméletlen. Itassunk sok vizet és hánytassuk
meg a mérgezettet, felszólítva, hogy ujjával ingerelje
garatját. Ne hánytassunk eszméletlen személyt, és ne
adjunk be szájon át semmit. Azonnal hívjunk orvost.

Legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
Legjobb tudomásunk szerint az anyag kémiai, fizikai és toxikológiai tulajdonságait nem vizsgálták meg alaposan

Fire-fighting measures

Oltóanyag
Megfelelő oltóanyag: Vízpermet, szén-dioxid, száraz por, hab

Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Égéskor szén-dioxid és szén-monoxid szabadul fel. Tűz- és robbanásveszély.

Tűzoltóknak szóló javaslat
Általános intézkedések: Távolítsuk el a gyúlékony anyagokat. Akadályozzuk meg, hogy a tűzoltó vízzel a
termék csatornába vagy felszíni vizekbe kerüljön. Széliránnyal szemben küldjük el a területről a
felesleges személyeket. Ha veszély nélkül megtehetjük, vigyük el a tárolóedényt a veszélyzónából.
Frisslevegős légzőkészülék és védőruha.

Accidental release measures

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Küldjük el a területről a felesleges személyeket és azokat, akik nem rendelkeznek védőfelszereléssel.
Viseljünk védőruhát, gumicsizmát, A2 betétes légzésvédőt, védőszemüveget és latex gumikesztyűt.

Környezetvédelmi óvintézkedések
Akadályozzuk meg a csatornák, a talajvíz és a felszíni vizek szennyezését.

A területi elhatárolás és szennyezés mentesítés módszerei és anyagai
Felporzás nélkül seperjük össze a kiszóródott anyagot, és rakjuk felcímkézett tartályba későbbi
megsemmisítésre. Szellőztessünk ki, és mossuk fel a szennyezett területet.

Handling and storage

Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Óvintézkedések:
Alkalmazzunk elszívást.
Viseljünk védőruhát, latex gumikesztyűt, védőszemüveget
és A2 betétes légzésvédőt.
Munka után alaposan mosakodjunk meg. Kerüljük a
hosszantartó expozíciót.

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Tároló helyiségekre és konténerekre vonatkozó előírások:
Az anyagot száraz, hűvös, jól szellőztethető helyen
tároljuk, szorosan lezárt edényben.
Ajánlott tárolási hőmérséklet 2 - 8 °C

Transport information

Land transport (UN RTDG/ADR/RID)

UN number:
none
Shippingopen allclose all
SpecialProvisionsopen allclose all
Shippingopen allclose all
Remarksopen allclose all

Marine transport (UN RTDG/IMDG)

Shippingopen allclose all
Remarksopen allclose all
Shippingopen allclose all
Remarksopen allclose all
SpecialProvisionsopen allclose all

Exposure controls / personal protection

Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök:

Általános biztonsági és higiéniai
intézkedések:
A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján
kell kezelni. Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell
mosni.

Légutak védelme:
Légzésvédelem nem szükséges. Ahol a kellemetlen
porszintek miatt védekezés szükséges, N95 (US) típusú
vagy P1 (EN 143) típusú porálarcot kell használni.
Légzésvédőt, valamint a vonatkozó hatósági szabványok
szerint, úgymint NIOSH (US) vagy CEN (EU), bevizsgált és
engedélyezett komponenseket kell használni.

Testvédelem:
A védőfelszerelés típusát az adott munkahelyen használt
veszélyes anyag koncentrációja és mennyisége alapján kell
kiválasztani.

Szem-/arcvédelem:
Arcvédő és védőszemüveg. Használjon az előírt
szabványoknak, pl. NIOSH (USA) vagy EN 166 (EU)
megfelelő, tesztelt szemvédő felszerelést.

Bőrvédelem
Kesztyűben kell kezelni. A kesztyűt használat előtt meg kell
vizsgálni. A kesztyűt a külső felület érintése nélkül úgy
távolítsa el, hogy a bőrfelület ne érintkezzen a termékkel.
A szennyeződött kesztyűket az alkalmazandó
jogszabályokkal és a GLP-vel (good laboratory practices)
összhangban semmisítse meg. Mossa meg és szárítsa meg
kezeit. A kiválasztott védőkesztyűnek meg kell felelnie a
89/686/EGK EU irányelvnek és az ebből készült EN 374
szabványnak.

A környezeti expozíció ellenőrzése:
A termék nem engedhető csatornába

Stability and reactivity

Reakciókészség: Normál feltételek mellett stabil.

Kémiai stabilitás: Az előírásos tárolási körülmények között stabil. Savak és lúgok hatására
bomlik.

Veszélyes reakciók lehetősége: Nincs adat.

Kerülendő körülmények: Nincs adat

Nem összeférhető anyagok: Savak, lúgok és erős oxidálószerek

Veszélyes bomlástermékek: Nem ismert.

Disposal considerations

Termék
A fel nem használt terméket veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. Amennyiben a termék
kiszóródik, a feltakarítás után veszélyes hulladékként kell kezelni, erre alkalmas zárt konténerben kell
összegyűjteni. A veszélyes hulladék EWC kódja: 070513 gyógyszergyártásból származó szilárd hulladék.
Az anyag ártalmatlanítását hatósági engedéllyel rendelkező hulladékártalmatlanító szervezetre kell
bízni.
Nem szabad csatornába vagy élővizekbe engedni.

Szennyezett csomagolás: Felhasználatlan termékként kell kezelni.