Förstå batteriförordningen

Förstå batterier

Utvecklingen och produktionen av batterier är strategiska prioriteringar för Europa i samband med övergången till ren energi. De är också centrala för den europeiska fordonsindustrin. Den globala efterfrågan på batterier ökar snabbt och den förväntas vara 14 gånger så stor 2030. För att minimera miljökonsekvenserna av denna ökning och ta hänsyn till förändringar i samhället, ny teknisk utveckling, marknader och användning avseende batterier, föreslog Europeiska kommissionen en ny batteriförordning 2020.

Förordningen trädde i kraft den 17 augusti 2023 och i och med detta upphävs batteridirektivet (direktiv 2006/66/EG). Genom förordningen fortsätter användningen av kvicksilver och kadmium i batterier att vara föremål för begränsningar och det har införts en begränsning av bly i bärbara batterier.

Syftet med förordningen är också att

  1. stärka den inre marknaden genom att säkerställa lika villkor utifrån en gemensam uppsättning regler,
  2. främja en cirkulär ekonomi,
  3. minska miljökonsekvenserna och de sociala konsekvenserna under batteriers hela livscykel.

Begränsning av farliga ämnen i batterier

I artikel 6 i förordningen fastställs ramen för begränsning av farliga ämnen i batterier. Detta säkerställer att ämnen som används i batterier eller som finns i förbrukade batterier inte utgör en oacceptabel risk för människors hälsa eller för miljön.

Senast den 31 december 2027 kommer kommissionen att lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om fastställande av ämnen i batterier som har negativa konsekvenser för människors hälsa, miljön eller återvinningsprocesserna.

Kommissionen kan också begära att Echa utarbetar ett begränsningsförslag i enlighet med bilaga XV till Reach.

Begränsningsförslag kan också läggas fram av en medlemsstat.

Echas uppgifter

Echa kommer att stödja Europeiska kommissionen på följande sätt:

  1. Hjälpa till att utarbeta rapporten om ämnen som inger betänkligheter och som finns i batterier eller används vid tillverkningen av dem (artikel 6.5).
  2. Utarbeta, om kommissionen så begär, ett begränsningsförslag för ämnen som används vid tillverkningen av batterier eller som ingår i batterier när de släpps ut på marknaden (artikel 86). Detta kan ske om kommissionen anser att det ämne som används för att tillverka batterier eller som finns i batterier på marknaden eller under återvinnings- och avfallsstadierna utgör en risk för människors hälsa eller miljön som inte kontrolleras i tillräcklig utsträckning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
  3. Avge ett yttrande om begränsningsförslagets effektivitet när det gäller att kontrollera risken (genom riskbedömningskommittén, RAC) och de samhällsekonomiska konsekvenserna (genom kommittén för samhällsekonomisk analys, SEAC) (artikel 87).

Kraven och förfarandena för att utarbeta ett begränsningsförslag och därefter anta begränsningar enligt batteriförordningen är anpassade till kraven och förfarandena i Reach. Dessa inkluderar bedömningar av Echas kommittéer, samråd med intressenter, publicering av alla relevanta dokument under de olika stegen i processen på Echas webbplats och kommissionens antagande av begränsningen.