Behöver jag registrera?

Du måste ta reda på om det är du eller någon annan i din distributionskedja som har skyldighet att registrera ett visst ämne.

 

1. Vilken identitet har du som registrant?

Du kan bara registrera ämnen om du är en fysisk person eller företräder en juridisk person, i enlighet med gällande nationell lagstiftning. Om ditt företag har etablerat flera juridiska personer, t.ex. dotterbolag, måste var och en av dessa juridiska personer lämna in sin egen registrering.

 

2. Var finns du?

Du kan bara registrera dig om du har din hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I detta område ingår följande länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Om du har din hemvist utanför EES behöver du antingen en importör eller en enda representant för att registrera ditt ämne.

 

3. Vilken är din roll i distributionskedjan?

De olika rollerna har särskilda definitioner enligt Reach-förordningen, som inte alltid motsvarar de definitioner som används i andra sammanhang.

Du kan ha flera roller när det gäller ett visst ämne – beakta alla dessa roller.

Du behöver registrera om du

 • tillverkar ett ämne, dvs. producerar eller utvinner ett ämne.
 • ansvarar för importen till EES av ett ämne, dvs. ansvarar för den fysiska införseln av ämnet till EES territorium (i sig, i en blandning eller ingående i en vara). Du behöver dock inte registrera ämnet om
  • alla dina leverantörer har utsedda enda representanter, eller
  • du återimporterar ett registrerat ämne, eller
  • ditt ämne står under tullövervakning med syfte att återexporteras.
 • du producerar eller importerar en vara, dvs. införlivar ett ämne eller en blandning i eller på ett material för att skapa en vara eller ansvarar för importen till EES av en sådan vara. Du behöver dock inte registrera ämnet om
  • ämnet inte är avsett att avges, eller
  • ämnet har registrerats för samma användning av ett annat företag,
 • du har utsetts som enda representant, dvs. dina leverantörer utanför EES (tillverkare eller producenter av en vara eller blandning) har utsett dig för att fullgöra de skyldigheter enligt Reach-förordningen som annars skulle åligga deras importörer.

 

Du behöver inte registrera om du endast

 • distribuerar ett ämne, dvs. förvarar och placerar ämnen på marknaden, som sådana eller i blandningar, för tredje parters räkning,
 • omförpackar, dvs. överför ämnen eller blandningar från en behållare till en annan, vanligen i samband med omförpackning eller namnbyte.
 • formulerar, dvs. producerar blandningar (t.ex. målarfärger, lim, tvättmedel, diagnossatser) som vanligen levereras nedströms i leveranskedjan.
 • är en slutanvändare, dvs. använder kemikalier men levererar dem inte vidare nedströms.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)