Ta reda på dina skyldigheter

Enligt Reach kan du ha särskilda skyldigheter för varje enskilt ämne du tillverkar, importerar eller använder. Dina skyldigheter beror på din roll i distributionskedjan för det specifika ämnet.

Även för blandningar eller varor avser de flesta av Reach-skyldigheterna de ämnen som ingår i dem.

Om ämnet eller blandningen klassificeras som farligt, måste du också följa CLP-bestämmelser.

Vad är Navigator?

Navigator är ett interaktivt verktyg som kan hjälpa dig att:

  • klargöra din roll i distributionskedjan,
  • identifiera dina skyldigheter för enskilda ämnen,
  • hitta relevant vägledning, handböcker, lagstiftning och länkar till andra informationskällor som kan hjälpa dig att uppfylla dina skyldigheter.

En Navigator-session gäller ett visst ämne.

Om du formulerar, använder eller hanterar blandningar är första steget innan du använder Navigator att identifiera de ämnen som ingår i dessa blandningar.

Om du är producent, importör eller leverantör av ämnen och du är osäker på för vilka ämnen du behöver använda Navigator, kan du börja med länken till "Information för producenter, importörer eller leverantörer av varor" nedan.

Navigator ger en förteckning över skyldigheter för ett givet ämne, baserat på dina svar på en rad frågor, t.ex. huruvida du tillverkar eller importerar ämnet, i vilken mängd och för vilken användning, huruvida ämnet klassificeras som farligt osv. Under Navigator-sessionen för var och en av dessa frågor finns det förklarande text som gör att du kan välja ett svar från de alternativ som erbjuds.

Verktyget vägleder dig steg för steg och hjälper dig att fastställa möjliga skyldigheter enligt Reach och CLP för ditt specifika ämne och ger relevant stöd för att uppfylla dessa skyldigheter. Navigator ger dock endast allmänna råd och löser inte specifika problem (t.ex. ger det inte rekommendationer om hur ett visst ämne ska klassificeras enligt CLP).

Använda Navigator

Relevant vägledning i en allmän förteckning över skyldigheter enligt Reach och CLP

Den allmänna förteckningen över skyldigheter innehåller alla potentiella skyldigheter som ingår i verktyget, med en länk till vägledning om hur skyldigheterna uppfylls. Om du redan vet vilka skyldigheter du har kan du gå direkt till förteckningen och hämta lämplig vägledning.

Om Navigator


Hur använder jag Navigator?

Navigator kommer att ställa ett antal frågor till dig om ditt ämne. Det är viktigt att du besvarar dem korrekt. Annars kommer Navigator att ge dig en felaktig förteckning över skyldigheter. Därför rekommenderas det starkt att du läser förklaringarna nedanför varje fråga noga innan du svarar på frågorna.

I vissa problematiska fall kan det vara svårt att besvara en fråga. Om vägledningen i ett sådant fall är otillräcklig bör du rådgöra med en expert.

Sekvensen av frågor beror på svaren på de tidigare frågorna.

En Navigator-session ser inte alltid likadan ut för alla ämnen: du får bara att de frågor som är relevanta i det aktuella fallet, baserat på de svar du ger i respektive steg.

 

Vad behöver jag innan jag startar en session?

Innan du använder Navigator bör du identifiera alla ämnen du hanterar eller ett urval av ämnen för vilka du vill få en Navigator-session. Du måste använda Navigator för varje ämne separat, eftersom frågorna kan skilja sig mellan olika ämnen (Reach gäller för alla ämnen; som sådana, i en blandning eller i en vara).

Det kan hända att du tillverkar, importerar eller använder flera ämnen på samma sätt, så att du ger samma svar på frågorna. I så fall får du, om du kör olika Navigator-sessioner, ändå samma förteckning över skyldigheter för dessa ämnen.

 

Vilka funktioner möjliggör anpassning av verktyget?

  • Mina kommentarer

Du kan lägga in egna kommentarer för varje fråga. Kommentarerna är bara till för dig själv (t.ex. motivering till valet av svar eller kommentarer till en kollega) och verktyget tar ingen hänsyn till dem för att fastställa användarens skyldigheter.

Klicka på knappen "Mina kommentarer" om du vill lägga till en kommentar. Kommentarerna sparas under "Historik" för din session.

  • Historik

Med knappen "Historik" kan du visa alla frågor som har ställts, de svar du har gett, dina kommentarer till varje fråga och de skyldigheter som gäller enligt Reach och CLP för den aktuella situationen.

Det går att visa endast en eller flera av dessa kategorier och att ordna dem antingen i en tabell eller i en förteckning.

Observera att sessionen inte är avslutad förrän du har besvarat alla frågorna. "Historiken" för den oavslutade sessionen kommer att visas på skärmen under rubriken "Preliminär historik".

Historiken sparas i 30 dagar, inklusive detaljerade uppgifter från den oavslutade sessionen.Om du vill spara innehållet i en session längre kan du göra det med hjälp av webbläsarens funktioner (t.ex. "fil, spara som …" eller motsvarande funktion, beroende på webbläsare).

  • Ändra svaret på en fråga

Du kan gå tillbaka och ändra svaret på en fråga som du redan har besvarat med hjälp av knappen "föregående". Du kan också ändra svaret på vilken som helst av de föregående frågorna. Då måste du först titta i din "Historik".

I historiken kan du i slutet av varje fråga klicka på knappen "Redigera". Du flyttas då till frågan och kan ändra svaret. Om du ändrar svaret på en föregående fråga fortsätter sessionen därifrån och alla de svar som du förut har gett på efterföljande frågor försvinner.

  • Resultat av en session

I slutet av sessionen kan du hitta förteckningen över dina skyldigheter genom att klicka på knappen "skyldighet" eller kontrollera historiken. Från denna förteckning över skyldigheter kommer du att länkas till relevant lagstiftning och vägledning där detaljerade uppgifter finns. Användbara länkar till ytterligare information tillhandahålls också.

 

Hur kan jag hämta en tidigare session?

Varje gång du startar en Navigator-session får du ett unikt Navigator-id som består av slumpmässigt genererade siffror. Om du avbryter en session kan du alltid återgå till den genom att klicka på "hämta en tidigare session" och ange ditt Navigator-id. "Hämta tidigare session" kan också användas för att hämta avslutade sessioner.

Du rekommenderas att spara detta Navigator-id för varje session så snart du startar en session och att länka det till identiteten för det ämne för vilket du kör sessionen. Observera att endast sessionsnumret (och inte ämnets namn, varken ensamt eller i kombination med numret) kan användas för att hämta en tidigare session.

När du tilldelats ditt Navigator-id-nummer visas det högst upp på varje sida i din session efter orden "Ditt Navigator-id är:". Likaså om du skriver ut historiken eller sparar den (med hjälp av webbläsarfunktionen, såsom det beskrivs ovan under "Historik") kan du hämta detta nummer.

Categories Display