Identifiering av ämnen

Identifiering av ett ämne är en process där ämnets identitet fastställs.

Korrekt identifiering av ett ämne är en förutsättning för de flesta Reach-, CLP- och biocidprocesser. Det gör det möjligt att effektivt och korrekt förbereda gemensamma Reach-registreringar och se till att testdata är lämpliga för det ämne som registreras i Reach. Det innebär en tydlig farlighets- och riskbedömning av det registrerade ämnet.

Genom en korrekt identifiering av ett ämne blir till exempel följande möjligt:

  • Delning av information för att undvika onödiga djurförsök och kostnader.
  • Användning av testdata mellan företag och jämförelse med en grupp strukturlika ämnen.
  • Utvärdering av huruvida ett ämne ingår i tillståndsförteckningen, restriktionslistan eller har en harmoniserad klassificering och märkning.

Ett ämnes identitet beskrivs vanligtvis med

  • ett kemiskt namn, till exempel bensen,
  • ett nummer, till exempel EG-nummer 200-753-7 och
  • en kemisk sammansättning, till exempel >99 % bensen och <1 % toluen.  Sammansättningen fastställs genom en kemisk analys.  

Föreskrivna förfaranden där ämnesidentifiering spelar en nyckelroll är följande:

 

Reach-förfrågan

Företag som planerar att registrera ett icke-infasningsämne eller ett infasningsämne som de inte har förhandsregistrerat, måste lämna in ett förfrågningsunderlag till Echa huruvida någon registrering redan har lämnats in för det ämnet.

Korrekt identifiering av ett ämne är viktigt under förfrågningsprocessen för att se till att de företag som ska registrera eller redan har registrerat samma ämne får kontakt med varandra på korrekt sätt. Detta garanterar att informationen delas på lämpligt sätt. 

 

Reach-registrering

Registreringen grundar sig på principen "ett ämne, en registrering". Detta innebär att tillverkare och importörer av samma ämne måste lämna in en gemensam registrering.

Korrekt identifiering av ett ämne är viktigt under registreringsprocessen för att se till att registranterna av samma ämne tillhör samma gemensamma registrering. Det fastställer också den gemensamma registreringens omfattning.

 

PPORD-undantag

Ämnen som avses användas för produkt- och processinriktad forskning och utveckling (PPORD) kan undantas från registeringskravet under en period om upp till fem år. Företag som önskar dra nytta av denna undantagsregel måste lämna in en PPORD-anmälan till Echa.

Korrekt identifiering av ett ämne är viktigt i PPORD-undantagsprocessen för att exempelvis förstå vad som ska omfattas av undantaget.

 

Utvärdering enligt Reach

Echa och medlemsstaterna utvärderar den information som lämnas in av företag och undersöker kvaliteten på registreringsunderlaget och testningsförslagen. Utvärderingen syftar dessutom till att klargöra om ett givet ämne utgör en risk för människors hälsa eller miljön.

Korrekt identifiering av ett ämne är viktigt för utvärderingsprocessen eftersom det ger Echa och medlemsstaterna möjlighet att fastställa att varje registrering endast avser ett ämne och att testadata är lämpliga för det ämnet.

 

Riskhantering enligt Reach och CLP

Företag ska bedöma huruvida deras ämne ingår i tillståndsförteckningen, restriktionslistan eller har en harmoniserad klassificering och märkning. Det kan ske på rätt sätt om ämnet har identifierats korrekt.

 

Biocider

Förordningen om biocidprodukter reglerar utsläppande på marknaden och användning av biocidprodukter, vilka används för att skydda människor, djur, material och varor mot skadliga organismer såsom skadedjur och bakterier. Skyddet åstadkoms genom effekten av biocidproduktens verksamma ämne.

Korrekt identifiering av ett biocidämne garanterar att testdata är lämpliga för ämnet och att de har delats på rätt sätt. Detta leder till en tydlig farlighets- och riskbedömning av biocidämnet.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)