Steg

Antagandet av en ny begränsning av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av ämnen innefattar följande huvudsakliga steg:

1. Förberedelsearbete

En medlemsstat, Europeiska kommissionen eller Echa kan oroas över att ett visst ämne utgör en risk för människors hälsa eller miljön. I så fall kan de ta sig an förberedelsearbete för att utreda problemet vidare.

2. Meddelande av avsikten att sammanställa dokumentation för begränsning

Om medlemsstaten, kommissionen eller Echa drar slutsatsen att en begränsning verkar vara den bästa vägen att gå, måste de meddela sin avsikt att sammanställa dokumentation för begränsning. Echa upprätthåller ett avsiktsregister, som finns offentligt tillgängligt på Echas webbplats. Det gör att berörda parter kan förbereda sina bidrag till förfarandet.

3. Sammanställa dokumentationen för begränsning

Dokumentationen för begränsning ska innehålla information om faror och risker, tillgängliga uppgifter om alternativ och en motivering till begränsningarna på EU-omfattande nivå. Det måste visas i dokumentationen att en begränsning är det mest lämpliga riskhanteringsinstrumentet för att bemöta de identifierade riskerna. Begränsningsdokumentationen kan också innehålla en analys av de socioekonomiska effekterna. Förslaget måste sammanställas i enlighet med de krav som anges i bilaga XV till Reach. Dokumentationen måste lämnas in inom tolv månader från anmälan i avsiktsregistret.

4. Lämna in dokumentationen för begränsning

För närvarande kan medlemsstater lämna in begränsningsförslag via e-post eller genom CIRCA BC.

5. Kontrollera överensstämmelse

Kommittéerna kontrollerar om den inlämnade dokumentationen för begränsning överensstämmer med kraven i bilaga XV till Reach.

6. Offentligt samråd om begränsningsrapporten

Överensstämmande begränsningsrapporter offentliggörs på Echas webbplats, förutom eventuell konfidentiell information. Berörda parter kan lämna kommentarer till begränsningsrapporten och medföljande dokument inom sex månader från offentliggörandedatumet.

7. Råd från forumet

Forumet kan ge råd till RAC och SEAC om verkställbarheten för den föreslagna begränsningen.

8. Utarbeta och anta yttrandet från RAC

Inom nio månader från offentliggörandedatumet för begränsningsrapporten utarbetar och antar RAC ett yttrande baserat på dokumentationen för begränsningen och kommentarer som inhämtats under det offentliga samrådet.

9. Utarbeta och anta utkastet till yttrandet från SEAC

Inom nio månader från offentliggörandedatumet för begränsningsrapporten utarbetar och antar SEAC ett utkast till yttrande baserat på dokumentationen för begränsningen, de socioekonomiska effekterna samt de kommentarer och den socioekonomiska information som inhämtats under det offentliga samrådet.

10. Offentligt samråd om SEAC:s utkast till yttrande

SEAC:s utkast till yttrande och RAC:s slutliga yttrande kommer att läggas ut på Echas webbplats. Berörda parter kan lämna kommentarer till SEAC:s utkast till yttrande inom 60 dagar från att det offentliggjorts.

11. Utarbeta och anta yttrandet från SEAC

SEAC utarbetar och antar det slutliga yttrandet med hänsyn till kommentarerna till dess utkast till yttrande.

12. Skicka yttrandena till kommissionen

Echa skickar RAC:s och SEAC:s yttranden tillsammans med relevanta bakgrundsdokument till Europeiska kommissionen. Dessa offentliggörs också på Echas webbplats.

13. Utarbeta och anta beslutet om begränsning

Inom tre månader efter att ha mottagit kommittéernas yttranden utarbetar kommissionen ett utkast till ändring av förteckningen över begränsningar.

Om rådet eller Europaparlamentet inte motsätter sig begränsningen antas den av kommissionen. Beslutet om begränsning offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning som en ändring av bilaga XVII till Reach.

14. Följa begränsningen

När begränsningen för ämnet har antagits måste näringslivet följa den. Näringslivet syftar på alla som begränsningen riktar sig till, såsom tillverkare, importörer, distributörer, nedströmsanvändare eller återförsäljare.

15. Tillsyn över att begränsningen följs

Medlemsstaterna är ansvariga för att verkställa begränsningen.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)