Aktörer

Huvudaktörerna i begränsningsförfarandet är följande:

1. Inlämnare (medlemsstat eller Echa)

Inlämnaren av begränsningsdokumentation kan antingen vara en medlemsstat eller Echa, om kommissionen ber om detta. Echa kan också föreslå en begränsning för varor som innehåller ämnen som är upptagna i tillståndsförteckningen (bilaga XIV).

2. Berörda parter

Berörda parter är medborgare, organisationer och företag samt andra myndigheter än inlämnaren. De kan vara från EU eller någon annanstans. De kan tillhandahålla kommentarer och information under det offentliga samrådet.

3. Echa

3.1 Sekretariatet

Echas sekretariat stöder kommittéerna och forumen genom att tillhandahålla bästa möjliga vetenskapliga, tekniska och reglerande tjänster på ett effektivt och öppet sätt.

3.2 Kommittéerna och forumet

3.2.1 Riskbedömningskommittén (RAC)

RAC formulerar ett yttrande om hur de föreslagna begränsningarna kan vara lämpliga för att minska risken för människors hälsa och/eller miljön, utifrån sitt eget övervägande av de relevanta delarna i begränsningsdokumentationen och de kommentarer som lämnats av berörda parter.

3.2.2 Kommittén för socioekonomisk analys (SEAC)

SEAC formulerar ett yttrande om den föreslagna begränsningen och dess socioekonomiska verkan, utifrån sitt eget övervägande av de relevanta delarna i begränsningsdokumentationen och de socioekonomiska effekterna. När SEAC formulerar sitt yttrande tas hänsyn också till de kommentarer och socioekonomiska analyser som lämnats av berörda parter.

3.2.3 Forumet för informationsutbyte om verkställighet (forumet)

Forumet kan ge råd om verkställbarheten för begränsningsförslaget.

4. Europeiska kommissionen

Yttrandena från RAC och SEAC skickas till Europeiska kommissionen. Kommissionen sammanställer ett utkast till ändring av listan över begränsningar, som finns i bilaga XVII till Reach-förordningen.

Om rådet eller Europaparlamentet inte motsätter sig ändringen (genom det så kallade föreskrivande förfarandet med kontroll) så antar kommissionen beslutet och lägger till begränsningen i bilaga XVII.

5. Näringslivet

Så fort begränsningen har antagits måste näringslivet följa den. Näringslivet syftar på alla som begränsningen riktar sig till, såsom tillverkare, importörer, distributörer, nedströmsanvändare eller återförsäljare.

6. Medlemsstaterna

Medlemsstaterna är ansvariga för att verkställa begränsningarna.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)