Förhandsregistrering

Förhandsregistrering är bara avsett för företag som planerar att registrera (befintliga) infasningsämnen. Efter förhandsregistreringen kan potentiella registranter av samma ämne hitta varandras kontaktuppgifter i Reach-IT, så att de kan ta kontakt med varandra för att komma överens om ämnenas likvärdighet, bilda ett forum för informationsutbyte om ämnen (SIEF), dela information och lämna in ett registreringsunderlag gemensamt.

 

Förhandsregistrering
Företag måste göra en förhandsregistrering om de vill dra fördel av de förlängda tidsfrister för registrering som fastställts för infasningsämnen.
 
Den huvudsakliga förhandsregistreringsperioden var mellan den 1 juni och den 1 december 2008.
 
Företag som började tillverka eller importera ett infasningsämne i mängder om minst ett ton per år efter den 1 december 2008 kan lämna in en sen förhandsregistrering och fortfarande dra fördel av de förlängda tidsfristerna. Producenter och importörer av varor med en avsedd avgivning av ett infasningsämne kan också lämna in en sen förhandsregistrering.
 
Sena förhandsregistreringar måste lämnas in
 
  • senast sex månader efter att tröskelvärdet ett ton per år har överskridits och 
  • inte senare än 12 månader före relevant tidsfrist för registrering.
Sena förhandsregistreringar kan därför lämnas in till och med den 31 maj 2017 för ämnen som måste registreras senast den 31 maj 2018. Tidsfristen för 2018 rör infasningsämnen som tillverkas eller importeras i en mängd under 100 ton per år, och som inte är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR) kategori 1A eller 1B. Andra infasningsämnen kan inte längre förhandsregistreras.
 
När det gäller ämnen som inte längre kan förhandsregistreras, eller ämnen som företaget beslutar att inte förhandsregistrera, måste potentiella registranter skicka en förfrågan till Echa före registrering.
 

 

Förhands-SIEF
Företag som har förhandsregistrerat ett ämne kommer automatiskt att upptas i ett Reach-IT-forum som kallas förhands-SIEF. Dessa företag behöver enas om identiteten för det ämne de ska registrera.
 
De företag som är eniga om att deras ämne är likvärdigt bildar ett forum för informationsutbyte om ämnen (SIEF). Företag som har en senare tidsfrist för registrering kan bli medlemmar av forumet för informationsutbyte om ämnen vid en senare tidpunkt.
 
Som ett resultat av diskussionerna om ämnets identitet kommer vissa förhands-SIEF för komplexa ämnen att gå samman eller splittras innan ett forum för informationsutbyte om ämnen (SIEF) kan bildas. I båda fallen måste besluten dokumenteras väl. 
 

 

Forum för informationsutbyte om ämnen (SIEF)
Företag som avser att registrera samma infasningsämne kommer att bilda eller gå med i ett forum för informationsutbyte om ämnen (SIEF). De behöver dela information om ämnets inneboende egenskaper och samarbeta för att identifiera och genomföra ytterligare studier eller lämna in testningsförslag vid behov. Företagen har i synnerhet en skyldighet att dela med sig av alla försöksdata som omfattar ryggradsdjur. Medlemmarna i ett forum för informationsutbyte om ämnen ska även komma överens om klassificering och märkning av ämnet.
 
Arbetet i ett forum för informationsutbyte om ämnen resulterar i ett gemensamt inlämnande för varje ämne. Det minskar kostnaderna för registranterna och gör det möjligt att undvika onödiga djurförsök.
 
Alla registranter som har förhandsregistrerade infasningsämnen är rättsligt förpliktade att gå med i ett forum för informationsutbyte om ämnen. 
 
Utöver potentiella registranter kan även nedströmsanvändare, och alla de personer eller organisationer som innehar relevanta data om ett infasningsämne, delta i ett forum för informationsutbyte, om de har identifierat sig själva som datainnehavare och är villiga att dela med sig av sin information.
 
Forum för informationsutbyte om ämnen har ingen föreskriven rättslig form. De är oberoende och leds av industrin. Echa är inte inblandat i deras verksamhet.

 

Ledande registranter och medlemsregistranter
Medlemmar i ett forum för informationsutbyte om ämnen måste utse en ledande registrant som ska handla i enlighet med överenskommelsen med övriga deltagande registranter och lämna in det ledande underlaget för det gemensamma inlämnandet. Den ledande registranten kan samordna aktiviteterna inom forumet för informationsutbyte om ämnen, men man kan även enas om en annan organisation. Reachförordningen fastställer inga regler om hur den ledande registranten ska utses.
 
Det ledande underlaget innehåller ämnenas identitetsbeteckningar, ämnets klassificering och märkning liksom alla nödvändiga (fylliga) rapportsammanfattningar och förslag på ytterligare försök. Registranterna behöver bestämma om den ledande registranten ska skicka riktlinjerna för säker användning av ämnet liksom kemikaliesäkerhetsrapporten för medlemmarnas räkning, eller om dessa ska inkluderas i medlemmarnas underlag. Det ledande underlaget måste lämnas in först, innan medlemmarna kan lämna in sina.
 
Medlemsregistranter lämnar efteråt in underlag som endast innehåller information som är specifik för just deras företag och deras ämne, till exempel information om deras ämnes föroreningsprofil, dess identifierade användningar samt dess produktionsvolymer. Dessa inlämningar behöver inte omfatta den information som redan lämnats in av den ledande registranten.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)