Registrering

Företagen har ansvar för att samla in information om egenskaper och användning av ämnen som de tillverkar eller importerar i mängder om ett ton eller mer per år. De måste även göra en bedömning av de faror och potentiella risker som är kopplade till ämnet.

Denna information lämnas till Echa via ett registreringsunderlag som innehåller information om farorna och, i relevanta fall, en bedömning av de risker som användning av ämnet kan medföra samt hur dessa risker ska kontrolleras.

Registrering ska göras av ämnen som sådana, ämnen som ingår i blandningar och i vissa fall av ämnen i varor. Kemiska ämnen som redan regleras av andra lagstiftningar, såsom läkemedel eller radioaktiva ämnen, är helt eller delvis undantagna från kraven i Reach.

Registreringen grundar sig på principen ”ett ämne, en registrering”. Detta innebär att tillverkare och importörer av samma ämne måste lämna in en gemensam registrering. Den analytiska och spektrala information som lämnas in ska vara konsekvent och tillräcklig för att bekräfta ämnets identitet.

Vanligtvis tas en avgift ut vid registrering av ämnen.

 

Ämnen som ska registreras
 
Potentiella tillverkare och importörer av ämnen måste lämna in en förfrågan till Echa och registrera ämnet innan de får tillverka eller importera det.
 
Alla ämnen som har anmälts enligt direktivet om farliga ämnen (även kallat NONS) anses vara registrerade enligt Reach, och varje anmälan har fått ett registreringsnummer av Echa. Ägarna till anmälningarna kan begära att få ut registreringsnumren från Echa.

 

Vem måste registrera?

Du måste registrera ditt ämne om du är

  • tillverkare eller importör inom EU av ämnen som sådana eller i blandningar,
  • producent eller importör inom EU av varor som uppfyller kriterierna i "Vägledning om krav för ämnen i varor",
  • ”enda representant” som är etablerad inom EU och har blivit utsedd av en tillverkare, formulerare eller varuproducent etablerad utanför EU att fullgöra importörernas registreringsskyldigheter.

 

 

Länkar av intresse

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)