Kontroll av att kraven är uppfyllda

Echa kan i enlighet med artikel 41 i Reachförordningen när som helst granska vilket registreringsunderlag som helst för att kontrollera om den information som lämnats av registranten uppfyller de rättsliga kraven. De rättsliga kraven (standardinformationskraven) är kumulativa och kopplade till mängdintervallet.

 

Mängd per år
(tillverkad/importerad)
Standardinformation som krävs enligt Reach
1 till <10 Bilaga VII
10 till <100 Bilagorna VII–VIII
100 till <1000 Bilagorna VII–IX
1000 eller mer Bilagorna VII–X
 

Efter att ämnets identitet har kontrollerats genomförs kontroller av att kraven är uppfyllda för att utvärdera informationen i underlaget inbegripet kemikaliesäkerhetsrapporten eller specifika delar av underlaget, till exempel informationen om skydd av människors hälsa eller miljön.

Valet av underlag för att kontrollera att de uppfyller kraven sker antingen slumpvis eller på grund av betänkligheter (målinriktat).

Genom urvalet på grundval av betänkligheter kan Echa rikta in sig på endpoints som är relevanta med hänsyn till en säker användning av ämnen.

Kontrollerna av att kraven är uppfyllda är inriktade på åtta centrala endpoints: genotoxicitet, toxicitet vid upprepad dosering, prenatal utvecklingstoxicitet, reproduktionstoxicitet, cancerogenitet, kronisk toxicitet i vattenmiljö, biologisk nedbrytning och bioackumulering. Dessa utgör de centrala parametrarna för att identifiera ämnen som inger betänkligheter.

För att säkerställa att Echa genomför en kontroll av att kraven är uppfyllda avseende den mest aktuella informationen i registreringsunderlaget uppmanar Echa registranter att proaktivt se över sina tillhörande registreringsunderlag och uppdatera dem med eventuell ny och/eller relevant information såsom ny faroinformation, ändringar avseende användning och exponering, uppdateringar av kemikaliesäkerhetsrapporten, ändringar av klassificeringen eller av de mängder som tillverkas eller importeras, inbegripet upphörande med tillverkning eller import.

Det kan hända att en registrant får ta emot flera beslut om kontroll av att kraven är uppfyllda med en begäran om ytterligare information om ett och samma underlag om det inte uppfyller kraven avseende mer än ett informationskrav.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)