Utvärdering

ECHA and the Member States evaluate the information submitted by companies to examine the quality of the registration dossiers and the testing proposals and to clarify if a given substance constitutes a risk to human health or the environment.

Evaluation under REACH focuses on three different areas:

  • Examination of testing proposals submitted by registrants
  • Compliance check of the dossiers submitted by registrants
  • Substance evaluation

Once the evaluation is done, registrants may be required to submit further information on the substance.

Echa ska enligt artikel 54 i Reach-förordningen senast den 28 februari varje år offentliggöra en rapport om de framsteg som gjorts under föregående kalenderår beträffande fullgörandet av dess skyldigheter avseende utvärdering. Det krävs uttryckligen av Echa att rapporten ska innehålla rekommendationer till potentiella registranter för att förbättra kvaliteten på framtida registreringar.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)