Reach

 

Reach är en förordning för Europeiska unionen, som antagits för att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön från risker som kan förorsakas av kemikalier, samtidigt som den ökar konkurrenskraften inom EU:s kemikalieindustri. Den främjar även alternativa metoder för en farlighetsbedömning av ämnen för att minska antalet djurförsök.

Ämnesidentitet

Entydig identifiering av ämnen är en förutsättning för de flesta Reach‑processerna. Aktörerna i distributionskedjan måste ha tillräcklig information om sitt ämnes identitet.

Förfaranden

 

Image

Företag har ansvar för att samla in information om egenskaper och användning av ämnen som de tillverkar eller importerar över ett ton per år av. De måste även göra en bedömning av de faror och potentiella risker som är kopplade till ämnet.

Image

Echa och medlemsstaterna utvärderar den information som skickats in av företagen för att granska registreringsunderlagens och testningsförslagens kvalitet och för att klargöra om ett visst ämne utgör en risk för människors hälsa eller miljön.

 

Image

Tillståndsförfarandet syftar till att se till att riskerna med ämnen som inger mycket stora betänkligheter kontrolleras ordentligt och att dessa ämnen efter hand ersätts med lämpliga alternativ, samtidigt som man ser till att EU:s interna marknad fungerar väl.

Image

Begränsningar är ett verktyg för att skydda människors hälsa och miljön mot oacceptabla risker med kemikalier. De innebär att tillverkning, utsläppande på marknaden eller användning av ett ämne begränsas eller förbjuds.

 

Nedströmsanvändare

Image

Du är nedströmsanvändare om du använder ett ämne, antingen som sådant eller ingående i en blandning, i din industriella eller professionella verksamhet.

Ämnen på kandidatförteckningen som ingår i varor

Image

När ett ämne identifieras som ett ämne som inger mycket stora betänkligheter (SVHC-ämne) och tas upp på kandidatförteckningen innebär det att importörer, producenter och leverantörer av en vara som innehåller ett sådant ämne får vissa rättsliga skyldigheter.

 

Nanomaterial i Reach och CL

Image

Nanotekniken expanderar snabbt och används inom många olika områden, t.ex. inom hälso- och sjukvård, konsumentprodukter som kosmetika, elektronik, energiteknik, livsmedel och jordbruk.

Giftcentraler

Image

Webbplatsen för giftcentraler ska tillhandahålla verktyg och format för att hjälpa företag att lämna in information till utsedda organ och giftcentraler.