Förordningen om förhandsgodkännande sedan information lämnats

Förordningen om förhandsgodkännande (PIC, förordning (EU) 649/2012) reglerar import och export av vissa farliga kemikalier samt skyldigheterna för företag som önskar exportera dessa kemikalier till länder utanför EU. Den genomför Rotterdamkonventionen om förfarandet för förhandsgodkännande i EU för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel.

Förstå PIC 

 

Lagstiftning

Omfattning och förfaranden

 

Image

PIC-förordningen innehåller tre uppsättningar bestämmelser som rör export av kemikalier:

  • Kemikalier i förteckningen i bilaga I är föremål för ett exportanmälningsförfarande (del 1) och krav på uttryckligt medgivande (del 2 och del 3). Förteckningen aktualiseras regelbundet till följd av lagstiftningsåtgärder inom EU och utvecklingen inom ramen för Rotterdamkonventionen.
  • Kemikalier som listas i bilaga V får inte exporteras.
  • Alla kemikalier som exporteras måste uppfylla bestämmelserna om förpackning och märkning i CLP-förordningen (EG) 1272/2008 eller annan relevant EU-lagstiftning.

Förteckning över kemikalier: bilaga I

 
Image

Exportörerna i en EU-medlemsstat ska anmäla att de tänker exportera vissa kemikalier till ett land utanför EU.
 

Image

Förutom kravet på anmälan omfattas export av de kemikalier som anges i delarna 2 och 3 i bilaga I till PIC-förordningen också av kravet att den utsedda nationella myndigheten i det importerande landet utanför EU ska ha gett sitt uttryckliga giltiga medgivande.