Nanomaterial enligt biocidförordningen

Nanomaterial är kemiska ämnen eller material som tillverkas och används i mycket små dimensioner. Deras strukturer varierar från cirka 1 till 100 nm i minst en dimension.

Nanomaterial har unika och mer utpräglade egenskaper jämfört med samma material som inte har nanonivåns särdrag. De fysikalisk-kemiska egenskaperna för nanomaterial kan därför skilja sig från egenskaperna hos bulkämnen eller partiklar av större storlek.

Nanotekniken expanderar snabbt. Ett stort antal produkter som innehåller nanomaterial finns redan på den europeiska marknaden (t.ex. batterier, ytbeläggningar, antibakteriellt behandlade kläder, kosmetika, livsmedel). Nanomaterial erbjuder tekniska och kommersiella möjligheter, men kan innebära en risk för miljön och ge upphov till hälso- och säkerhetsproblem för människor och djur.

 

 

Förordningen om biocidprodukter innehåller särskilda bestämmelser för nanomaterial. Bestämmelserna gäller för produkter och ämnen som uppfyller de kriterier som definieras i förordningen för biocidprodukter. Dessa definitioner är baserade på kommissionens rekommendationer för definitionen av nanomaterial.
 
Bestämmelserna gäller för verksamma och icke-verksamma ämnen med följande egenskaper:
  • 50 % eller mer av partiklarna har en storlek på 1-100 nm i minst en dimension
  • Partiklarna förekommer i ett obundet tillstånd eller som ett aggregat eller agglomerat
Kommissionen kan anpassa denna definition efter tekniska och vetenskapliga framsteg och kan även, på begäran av en medlemsstat, anta ett beslut om huruvida ett särskilt ämne är ett nanomaterial.
 
Enligt förordningen för biocidprodukter omfattar inte godkännandet av ett verksamt ämne nanoformen av det verksamma ämnet om det inte uttryckligen nämns. Ett separat underlag med alla uppgifter som krävs måste vanligtvis tas fram för nanoformen av det verksamma ämnet.
 
Det behövs en speciellt framtagen riskbedömning när nanoformen av det verksamma och icke-verksamma ämnet används i en biocidprodukt. På etiketten för biocidprodukten måste namnet på varje nanomaterial anges följt av ordet "nano" inom parentes. Produkter som innehåller nanomaterial är undantagna från det förenklade godkännandeförfarandet.
 

Övervakning och rapportering 

Medlemsstaterna måste rapportera om genomförandet av förordningen om biocidprodukter vart femte år. I rapporteringen måste ingå information om användningen av nanomaterial i biocidprodukter och de potentiella risker som identifierats. Rapporter ska lämnas in till EU-kommissionen senast den 30 juni under det aktuella året och kommer att omfatta perioden fram till den 31 december av året som föregår inlämningen.

 

 

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)