CLP

CLP-förordningen garanterar att arbetstagare och konsumenter i EU får tydlig information om vilka risker som är förknippade med kemikalier genom att kemikalierna klassificeras och märks.

Förfaranden

 

Image

I de flesta fall klassificerar leverantören ämnet eller blandningen. Detta kallas egenklassificering.

Image

I följande fall ska leverantören märka förpackningen enligt CLP‑förordningen innan ämnet eller blandningen släpps ut på marknaden:

  • Ämnet klassificeras som farligt
  • Blandningen innehåller ett eller flera farliga ämnen i en koncentration som överstiger ett visst tröskelvärde.

 

Säkerhetsdatablad

Image

Säkerhetsdatabladen är det viktigaste medlet för att se till att tillverkarna och importörerna ger tillräcklig information i hela distributionskedjan, så att deras ämnen och blandningar är säkra att använda.

Förfarande för harmoniserad klassificering och märkning

Image

 I vissa situationer måste klassificeringen av ett ämne harmoniseras och göras obligatorisk på gemenskapsnivå för att riskhanteringen ska vara adekvat i hela Europeiska gemenskapen.

 

Alternativt kemiskt namn i blandningar

Image

Leverantörer som föredrar att inte ange blandningens fullständiga sammansättning i märkningen eller säkerhetsdatabladet kan ansöka om att få använda ett alternativt kemiskt namn för ett ämne för att skydda konfidentiell företagsinformation och i synnerhet sina immateriella rättigheter.

Klassificerings- och märkningsregistret

Image

Klassificerings- och märkningsregistret är en databas som kommer att innehålla grundläggande information om klassificering och märkning om anmälda och registrerade ämnen som mottagits från tillverkare och importörer.

 

Nanomaterial i Reach och CL

Image

Nanotekniken expanderar snabbt och används inom många olika områden, t.ex. inom hälso- och sjukvård, konsumentprodukter som kosmetika, elektronik, energiteknik, livsmedel och jordbruk.

Giftcentraler

Image

Webbplatsen för giftcentraler ska tillhandahålla verktyg och format för att hjälpa företag att lämna in information till utsedda organ och giftcentraler.