Occupational exposure limits – Consultations on OEL recommendation

Occupational exposure limits – Consultations on OEL recommendation

I processen för att fastställa yrkeshygieniska gränsvärden (OEL) ingår utarbetandet av en vetenskaplig rapport från Echa, som sedan bedöms av riskbedömningskommittén (RAC). Den information som lämnas under samråden utgör tillsammans med Echas rapport bilagan till det yttrande som riskbedömningskommittén antar vid sina plenarmöten. Samråden hålls för att ge parterna möjlighet att kommentera rapporten och hjälpa riskbedömningskommittén i arbetet som leder fram till antagandet av ett yttrande om yrkeshygieniska gränsvärden.

Berörda parter uppmanas att lämna synpunkter på de förslag om yrkeshygieniska gränsvärden som är öppna för samråd och som anges i ämnestabellen nedan.

Se sidan om utvärdering av yrkeshygieniska gränsvärden för ämnen för en fullständig översikt över den verksamhet som bedrivs i fråga om yrkeshygieniska gränsvärden. 

Observera: När Echas kommittéer avfattar yttranden tar de inte hänsyn till synpunkter som inkommer efter den slutliga tidsfristen, och myndigheten beaktar endast synpunkter inom det område som samrådet gäller.

Samråden avslutas kl. 23:59 lokal tid i Helsingfors (EET, EEST)

Konfidentiell behandling

Den inlämnade informationen kan vara icke-konfidentiell eller konfidentiell. Om du anser att informationen är konfidentiell krävs det att du lämnar en motivering. Information som påstås vara konfidentiell görs endast tillgänglig för Echa, inklusive dess kommittéer, medlemsstaternas behöriga myndigheter och Europeiska kommissionen, om så är lämpligt. Om du lämnar konfidentiella uppgifter till Echa ber vi dig att även lämna in en icke-konfidentiell version av uppgifterna. De icke-konfidentiella kommentarerna och bilagorna kommer att offentliggöras på Echas webbplats när samrådet har avslutats.

There are currently no ongoing consultations.