Rättsligt meddelande

Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad Echa) förvaltar denna webbplats (nedan kallad Echas webbplats) med syftet att förbättra allmänhetens tillgång till information om myndighetens verksamhet och för att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter inom ramen för sitt uppdrag.

Echas mål är att hålla informationen aktuell och korrekt, så långt det är rimligt och möjligt. Informationen är inte nödvändigtvis heltäckande, fullständig, korrekt eller uppdaterad. Om fel påpekas, kommer Echa att försöka rätta till dem så snart som möjligt.

Inhämtande av information från eller användning av Echas webbplats innebär ett fullständigt godkännande av de villkor som anges nedan. Dessa villkor ska inte påverka tillämpningen av de specifika villkor som gäller för de IT-verktyg som finns tillgängliga via Echas webbplats, till exempel Reach-IT.

1. Friskrivning

Echa påtar sig inget ansvar eller förpliktelser av något slag till följd av eller i samband med användningen av Echas webbplats.

Den information som Echa tillhandahåller är i stor utsträckning allmän information, som inte riktas till någon enskild fysisk eller juridisk person, och den ska heller inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning.

Utan att det påverkar tillämpningen av första stycket i avsnitt 3 i detta rättsliga meddelande gäller att information, dokument, data och databaser som tillgängliggörs via Echas webbplats, inbegripet sådant som tillhandahålls av tredje part, tillhandahålls ”i befintligt skick” och utan några garantier av något slag, vare sig uttryckliga, underförstådda, eller till följd av lagstiftning, sedvänjor, affärsförbindelser eller handelsbruk.

Echa kan inte garantera att ett dokument som görs tillgängligt via Echas webbplats utgör en exakt återgivning av den officiellt antagna texten. I händelse av bristande överensstämmelse är det alltid texten i Europeiska unionens officiella tidning, eller där så är tillämpligt den information som det hänvisas till i avsnitt 3 nedan, som gäller.

Under alla omständigheter strävar Echa efter att minimera avbrott och störningar i användningen av Echas webbplats till följd av tekniska problem. En del data eller information på Echas webbplats kan dock ha skapats eller strukturerats i filer eller format som inte är felfria. Echa kan därmed inte garantera att de tjänster som tillhandahålls kommer att vara fria från avbrott eller andra störningar på grund av sådana problem. Echa påtar sig inget ansvar för problem (t.ex. driftproblem, datorvirus eller ändrat innehåll) som uppkommer som en följd av att Echas webbplats eller relaterade länkar till externa webbplatser används.

Med undantag för fall av bedrägeri eller uppsåtlig handling, ska Echa inte åläggas ansvar (vare sig enligt kontrakt eller på annat sätt) för några direkta, särskilda, indirekta eller oförutsedda skador, straffskadestånd, avskräckande skadestånd eller skadestånd för följdskador (inbegripet men inte begränsat till förlust av tid, inkomster, vinst, kunder eller data) i samband med beslut som fattats eller åtgärder som vidtagits av en part som förlitat sig på dokument, information och data som gjorts tillgängliga på Echas webbplats, till följd av någon form av avbrott i fråga om data, information, eller annan aspekt av Echas webbplats eller en tredje parts bedrägliga användning av Echas webbplats. Om ansvarsfriskrivning inte kan göras enligt lag, är ansvaret begränsat till faktiska och direkta ekonomiska förluster i den mån dessa inte orsakats av försumlighet från den part som använt Echas webbplats, för egen eller annan parts räkning och inbegripet, men inte begränsat till, i rådgivningssyfte (nedan kallad användaren).

Denna friskrivningsklausul är tillämplig i största tillåtna utsträckning i enlighet med tillämplig lagstiftning. Inget i denna friskrivningsklausul är dock avsett att begränsa Echas ansvar på något sätt eller i någon omfattning som bryter mot bindande krav i tillämplig nationell lagstiftning, eller att undanta Echa från ansvar på sådana områden där ansvarsfriskrivning inte är möjlig enligt den lagstiftningen.

2. Begränsad användning av Echas webbplats

Användaren får inte använda Echas webbplats av något skäl eller för något syfte som är olagligt, ärekränkande, skadligt, stötande eller förargelseväckande på något sätt. Användaren får inte heller till, från eller via Echas webbplats överföra eller lägga upp något material som kan vara olagligt, skadligt, ärekränkande, stötande eller förargelseväckande på något sätt.

3. Information som offentliggörs på Echas webbplats

Utöver allmän information som rör Echas verksamhet, offentliggörs de autentiska versionerna av följande förteckningar och information på Echas webbplats:

 • Kandidatförteckningen över ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC-ämnen). I enlighet med artikel 59.10 i förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach-förordningen) ska Echa offentliggöra och uppdatera kandidatförteckningen över SVHC-ämnen på Echas webbplats. Denna kandidatförteckning betraktas som den enda giltiga versionen.
 • Förteckningen över relevanta ämnen och leverantörer enligt förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (förordningen om biocidprodukter). I enlighet med artikel 95.1 och 95.7 i förordningen om biocidprodukter ska Echa offentliggöra och uppdatera en förteckning över relevanta ämnen och leverantörer på Echas webbplats. Denna förteckning betraktas som den enda giltiga versionen.
 • Den löpande handlingsplanen för gemenskapen (CoRAP). I enlighet med artikel 44.2 i Reach-förordningen ska Echa offentliggöra och uppdatera CoRAP-förteckningen på Echas webbplats. Denna förteckning betraktas som den enda giltiga versionen.
 • Viss övrig information, som till exempel, men inte begränsat till, enskilda tillsynsbeslut och beslut från Echas styrelse (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/transparency).
Användaren påminns om att artikel 10 i Reach-förordningen innebär att fylliga rapportsammanfattningar och rapportsammanfattningar som offentliggörs på Echas webbplats endast får användas för registreringsändamål om den potentiella registranten är laglig innehavare av motsvarande fullständiga undersökningsrapporter eller har tillstånd att hänvisa till motsvarande fullständiga undersökningsrapporter.

CAS-information som finns på webbplatsen tillhör American Chemical Society och ingen användning eller vidarespridning utöver vad som är nödvändigt för att uppfylla rättsliga krav och/eller för att ta fram de rapporter som krävs enligt nationell lagstiftning eller administrativa bestämmelser är tillåten utan föregående skriftligt medgivande från American Chemical Society.

 

4. Policy angående länkar

4.1. Länkar från Echas webbplats till externa webbplatser

Echa tillhandahåller länkar till många av EU:s institutioner, organ och byråer samt till tredje parts webbplatser som är relevanta för Echas arbete. Användaren bör vara medveten om följande:

 • Om användaren går vidare till en annan webbplats via en länk som tillhandahålls av Echa, är användaren föremål för de användarvillkor och den policy för skydd av personuppgifter som gäller för den webbplatsen.
 • Echa påtar sig inget ansvar för innehållet eller användningen av dessa tredje parts webbplatser.

Om någon av länkarna på Echas webbplats inte fungerar, kan användaren meddela Echa som kommer att rätta till situationen.

4.2. Länkar från externa webbplatser till Echas webbplats

Echa tillåter och uppmuntrar organisationer och enskilda att skapa länkar till Echas webbplats enligt följande kumulativa villkor:

 • Länkningar får endast göras till webbsidor som innehåller en länk till detta rättsliga meddelande (http://echa.europa.eu/web/guest/legal-notice).
 • Länkar till Echas webbplats som läggs in på en annan webbplats får inte vara missvisande för användarna av den andra webbplatsen angående källan till innehållet på Echas webbplats. Echa ska erkännas fullt ut som källan, i enlighet med detta rättsliga meddelande.
 • När Echas webbplats besöks via en extern länk ska det framgå klart för användarna att de ser information som är kostnadsfri och icke-exklusiv.
 • Länkarna ska inte ge intrycket att Echa godkänner eller stöder vare sig syfte eller innehåll hos någon produkt eller tjänst, eller några vetenskapliga eller administrativa ståndpunkter i den information eller den text som utgör kontext till den publicerade länken.
 • Om länkar tillhandahålls på en rambaserad webbplats får innehållet från Echas webbplats inte placeras i ramar på den webbplatsen på ett sätt som kan ge användarna fel uppfattning om innehållets ursprung. I sådana fall måste det också anges att Echas webbplats omfattas av detta rättsliga meddelande (http://echa.europa.eu/web/guest/legal-notice).

 

5. Ackrediteringar

Echa varken ackrediterar eller godkänner företag.

6. Meddelande om immateriella rättigheter

© Europeiska kemikaliemyndigheten, 2007–2019.

En del av informationen på denna webbplats omfattas av tredje parts immateriella rättigheter (se särskilt avsnitt 6.3, avsnitt 6.4 och avsnitt 7 nedan).

6.1. Användning av information, dokument och data från Echas webbplats

I enlighet med villkoren i detta rättsliga meddelande och om inte annat följer av andra bindande begränsningar enligt tillämplig lagstiftning, får den information och de dokument och data som tillhandahålls på Echas webbplats kopieras, spridas och/eller användas, helt eller delvis, för icke-kommersiella ändamål förutsatt att Echa anges som källan: ”Källa: Europeiska kemikaliemyndigheten, http://echa.europa.eu/”. Denna angivelse ska framgå på varje kopia av materialet.

Som regel måste all återgivning, spridning, översättning, anpassning, bearbetning, ändring och/eller annan användning av information, dokument och data på Echas webbplats, som utförs inom ramen för kommersiell verksamhet, föregås av ett skriftligt medgivande från Echa. Alla ansökningar om sådana medgivanden ska lämnas in till Echa med användning av formulären för begäran om information på Echas kontaktsida.

Utöver det som anges ovan kan specifika villkor också vara tillämpliga på andra användningar av material som omfattas av Echas immateriella rättigheter eller skyddas på annat sätt.

6.2. Echas varumärken

Echas varumärken är Echas exklusiva egendom. Deras användning är förbjuden utan föregående skriftligt medgivande från Echa. Ansökningar om sådana medgivanden ska lämnas in till Echa med användning av formulären för begäran om information på Echas kontaktsida.

6.3. Material som skyddas av tredje part

Det medgivande som avses i avsnitt 6.1 gäller inte för innehåll som tillhandahålls av tredje part, där så är relevant. För material vars immateriella rättigheter tillhör en tredje part måste användaren därför inhämta nödvändigt medgivande för återgivning, spridning eller annan användning från rättsinnehavaren. Echa har inte befogenhet att medge eller neka till återgivning, spridning eller användning av tredje parts material.

Utöver tillämpningen av avsnitt 6.5, kan återgivning, spridning eller annan användning av information, dokument och data som finns på Echas webbplats och/eller i Echas databaser omfattas av immaterialrättsligt skydd, och användning utan föregående medgivande från rättsinnehavaren för respektive information, dokument och data kan innebära en överträdelse av rättsinnehavarens ensamrätt. Echa påtar sig inget ansvar och ska inte hållas ansvarigt för eventuella brott mot upphovsrätt eller andra överträdelser avseende information, dokument och data som gjorts tillgängliga via Echas webbplats.

6.4. Echas databaser

Echa innehar exklusiva rättigheter avseende användning, återgivning och tillgängliggörande för allmänheten av hela eller väsentliga delar av de databaser som finns på Echas webbplats (en databas ska uppfattas som en samling av självständiga verk, data eller annat material, som sammanställts på ett systematiskt och metodiskt sätt och där åtkomst ges individuellt på elektronisk väg eller på annat sätt). Innehållet i databaserna kan också omfattas av befintliga rättigheter som innehas av tredje part (se avsnitten 6.3 och 7).

Återgivning av hela eller väsentliga delar av Echas databaser är förbjuden, såvida inte Echa i förväg har lämnat ett skriftligt medgivande. Alla ansökningar om sådana medgivanden ska lämnas in till Echa med användning av formulären för begäran om information på Echas kontaktsida.

6.5. Nedladdning av material

Visst material kan finnas tillgängligt för nedladdning från Echas webbplats, exempelvis förteckningar, sökresultat, kommittéyttranden, Echas beslut, informationskort och kortfattade profiler. I enlighet med villkoren i detta rättsliga meddelande, särskilt avsnitt 6.1, ger Echa användaren tillstånd att ladda ned och kopiera sådant material, under följande förutsättningar:

 • Echa måste anges som källan: ”Källa: Europeiska kemikaliemyndigheten, http://echa.europa.eu/”. Denna angivelse på originalet ska framgå på varje kopia av materialet.
 • Användaren får inte göra något som skulle kunna skada materialets integritet på något sätt.
 • Användaren får inte återge databaser med det nedladdningsbara materialet, såvida inte skriftligt medgivande har lämnats (se avsnitt 6.4).
 • Utan att det begränsar några andra rättigheter eller rättsmedel som står till Echas förfogande, ska det tillstånd som härigenom beviljas automatiskt upphöra att gälla om användaren bryter mot någon av bestämmelserna i detta rättsliga meddelande, och användaren måste i sådana fall omedelbart förstöra hela sitt innehav av nedladdat material.

 

7. Tredje parts skyddade material (annat än av immateriella rättigheter)

Utöver det som avses i avsnitten 6.3 och 6.4, kan tredje parts material som görs tillgängligt på Echas webbplats skyddas av andra rättigheter än immateriella rättigheter, t.ex. viss information enligt artikel 10 i Reach-förordningen. För material som omfattas av andra rättigheter som tillhör en tredje part måste användaren därför inhämta nödvändigt medgivande för återgivning, spridning eller annan användning från rättsinnehavaren.

Echa har inte befogenhet att medge eller neka till återgivning, spridning eller användning av tredje parts material. Echa påtar sig inget ansvar och ska inte hållas ansvarigt för eventuella överträdelser av några sådana rättigheter avseende information, dokument och data som gjorts tillgängliga via Echas webbplats.

8. Skydd av personuppgifter

Echa förbinder sig att skydda användarnas personliga integritet. Med förbehåll för användningen av kakor (se avsnitt 11 nedan), kan användaren besöka och använda Echas webbplats utan att lämna ifrån sig några personuppgifter. I vissa fall krävs dock personuppgifter för att Echa ska kunna tillhandahålla personliga e-tjänster, t.ex. hjälp via stöd- och informationspunkter, deltagande i offentliga samråd och användning av programvaror. I dessa fall ska specifika användarvillkor tillämpas.

För att ta del av Echas uppgiftsskyddspolicy och ytterligare information om skydd av personuppgifter, hänvisas användaren till Echas webbsida om skydd av personuppgifter (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/personal-data-protection).

För allmänna frågor som rör den övergripande sekretesspolicyn för Echas webbplats kan användaren kontakta Echa via formulären för begäran om information på Echas kontaktsida.

9. Systematisk datainsamling

Systematisk, automatiserad datainsamling (inklusive skrapning, utvinning, extraktion och återanvändning) av hela eller väsentliga delar av Echas webbplats och Echas databaser är förbjuden.

10. Övrigt

10.1. Överträdelse av villkoren i det rättsliga meddelandet

Underlåtelse att uppfylla villkoren i detta rättsliga meddelande får konsekvenser för användaren, inbegripet men inte alls begränsat till, att användaren nekas åtkomst till Echas webbplats och databaser genom att användarens IP-adress blockeras.

En användare kan också hållas ansvarig för eventuell skada på Echas webbplats eller för andra skador som direkt eller indirekt uppkommit till följd av en försämring av tillgängligheten eller åtkomsten till Echas webbplats som orsakats av användarens åtgärder.

10.2. Tillämplig lagstiftning och reglering av tvister

Villkoren i detta rättsliga meddelande regleras av EU:s lagstiftning som kompletteras, där så krävs, av lagstiftningen i Finland. Eventuella tvister som inte kan lösas genom uppgörelse i godo, ska hänskjutas till domstol i Finland.

11. Användning av kakor på Echas webbplats

För att säkerställa att Echas webbplats fungerar korrekt, placerar Echa ibland små datafiler som kallas kakor på användarens enhet.

11.1. Vad är kakor?

En kaka är en liten textfil som sparas på användarens dator eller mobila enhet vid besök på Echas webbplats. Kakan gör att Echas webbplats kan komma ihåg användarens åtgärder och inställningar (som inloggningsuppgifter, språk, teckenstorlek och andra visningsinställningar) under en viss tid, så att användaren inte behöver ange dessa inställningar på nytt varje gång han eller hon återkommer till Echas webbplats eller navigerar mellan olika sidor.

11.2. Hur används kakor på Echas webbplats?

Ett antal sidor på Echas webbplats använder kakor för att komma ihåg

 • användarens visningsinställningar, som kontrast- och färginställningar eller teckenstorlek,
 • om användaren redan har svarat på en popup-undersökning med frågan om informationen var till hjälp eller inte (så att användaren inte får frågan igen),
 • om användaren har godkänt (eller inte godkänt) Echas användning av kakor på Echas webbplats.
Ytterligare information om de kakor som används av Echas webbplats och syftet med deras användning anges nedan:

 

Namn Giltighetstid Beskrivning
Sessions-ID-kakor Vid sessionens slut Syftet med sessions-ID-kakorna är att identifiera en unik användare som är kopplad till sessionen och att få indikationer om att användaren aktivt använder Echas webbplats. Informationen i kakan används inte för att identifiera användaren personligen.
Avisering om användning av kakor 1 månad Den lagrar användarens godkännande av användningen av kakor på Echas webbplats. En avisering om användning av kakor visas på varje sida om inte användaren godkänner den.
Användarinställningar 1 år COOKIE_SUPPORT visar användarens stöd för kakor. GUEST_LANGUAGE_ID visar användarens språkinställningar.
Google Analytics-kakor 2 år (för att skilja ut användare och sessioner) 10 minuter (för att reglera förfrågningshastighet) Echas webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (nedan kallat Google). Google Analytics använder kakor. Den information som genereras av kakan om användarens användning av Echas webbplats (inklusive användarens IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera användarens användning av Echas webbplats, sammanställa rapporter om aktiviteten på Echas webbplats till dess operatörer och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktivitet på Echas webbplats och användning av internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om så krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman användarens IP-adress med andra data som Google innehar. Användaren kan neka till användningen av kakor genom att välja lämpliga inställningar i sin webbläsare. Men om en användare gör det, kanske han eller hon inte kommer att kunna använda alla funktioner på Echas webbplats. Genom att använda Echas webbplats samtycker användaren till att Google behandlar hans eller hennes personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan. Användaren kan neka till användningen av kakor genom att ladda ned och installera Google Analytics Opt-out-webbläsartillägg. Detta program kommunicerar med Google Analytics JavaScript (ga.js) och anger att information om besök på Echas webbplats inte ska skickas till Google Analytics.
Internet Explorer-varning Vid sessionens slut Kakan ECHAIExplorerWarning lagrar användarens godkännande av det informationsmeddelande som visas när IE 7 används. Meddelandet informerar användaren om att alla funktioner kanske inte fungerar korrekt med IE 7.
Friskrivningsklausul 1 månad Lagrar information om huruvida användaren godkänt den rättsliga friskrivningsklausulen genom att klicka i avsedd kryssruta. Den rättsliga friskrivningsklausulen visas på sidan för sökning efter kemikalier (Search for Chemicals) i anslutning till nästan alla sökformulär och portlets för visning av ämnen (View Substance) under fliken ”Information om kemikalier”.
AddThis-kakor 30 minuter till 2 år _atuvc (2 år): säkerställer att användaren ser den uppdaterade räkningen om han eller hon delar en sida.
_atuvs (30 minuter): används i samarbete med __atuvc. Ger möjlighet för användaren att dela innehåll via sociala medier och e-post. När Echa tillhandahåller länkar till tredje parts tjänster som användaren tycker är användbara, kan de placera en kaka på användarens enhet för att göra tjänsterna lättare att använda.
bt2 (8 månader): ger möjlighet för användaren att dela innehåll via sociala medier och e-post. När Echa tillhandahåller länkar till tredje parts tjänster som användaren tycker är användbara, kan de placera en kaka på användarens enhet för att göra tjänsterna lättare att använda.
di2 (2 år): ger möjlighet för användaren att dela innehåll via sociala medier och e-post. När Echa tillhandahåller länkar till tredje parts tjänster som användaren tycker är användbara, kan de placera en kaka på användarens enhet för att göra tjänsterna lättare att använda.
loc (2 år): ger möjlighet för användaren att dela innehåll via sociala medier och e-post. När Echa tillhandahåller länkar till tredje parts tjänster som användaren tycker är användbara, kan de placera en kaka på användarens enhet för att göra tjänsterna lättare att använda.
uid (2 år): ger möjlighet för användaren att dela innehåll via sociala medier och e-post. När Echa tillhandahåller länkar till tredje parts tjänster som användaren tycker är användbara, kan de placera en kaka på användarens enhet för att göra tjänsterna lättare att använda.
uvc (2 år): ger möjlighet för användaren att dela innehåll via sociala medier och e-post. När Echa tillhandahåller länkar till tredje parts tjänster som användaren tycker är användbara, kan de placera en kaka på användarens enhet för att göra tjänsterna lättare att använda.
vc (2 år): ger möjlighet för användaren att dela innehåll via sociala medier och e-post. När Echa tillhandahåller länkar till tredje parts tjänster som användaren tycker är användbara, kan de placera en kaka på användarens enhet för att göra tjänsterna lättare att använda.

Att tillåta dessa kakor är inte strikt nödvändigt för att Echas webbplats ska fungera, men det kommer att ge användaren en bättre upplevelse. Användaren kan ta bort eller blockera dessa kakor, men det kan leda till att vissa funktioner på Echas webbplats inte fungerar som avsett.

Den information som är kopplad till kakorna används inte för att identifiera användaren personligen och data om användarmönster står helt under Echas kontroll. Kakorna används inte för några andra syften än de som beskrivs här.

11.3. Hur kan du kontrollera kakor?

Användaren kan kontrollera och radera kakor efter eget val – läs mer på aboutcookies.org. Användaren kan ta bort alla kakor som redan finns på datorn och det går att ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. Det kan dock hända att användaren i så fall måste justera vissa inställningar manuellt vid varje besök på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Version 5 – 24/03/2017

Categories Display