Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 03 October 2023
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Gases (petroleum), heavy distillate hydrotreater desulfurization stripper off
Refinery gas
[A complex combination stripped from the liquid product of the heavy distillate hydrotreater desulfurization process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]
A complex combination stripped from the liquid product of the heavy distillate hydrotreater desulfurization process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.
649-160-00-9
272-876-4 68919-04-0
Press. Gas
Flam. Gas 1
Muta. 1B
Carc. 1A
GHS02 GHS04 GHS08
Harmonised C&L View details
Tetrahexylammonium perchlorate
225-095-8 4656-81-9
Ox. Sol. 2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS03 GHS07
Notified C&L View details
4-nitro-m-cresol
219-952-5 2581-34-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-fluoro-4-nitrotoluene
215-845-2 1427-07-2
Flam. Sol. 2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Phosphoric acid, decyl ester, compd. with 2-aminoethanol
297-990-1 93776-60-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Diphenyliodonium chloride
216-049-8 1483-72-3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS06
Notified C&L View details
Solvent naphtha (petroleum), light arom., hydrotreated
Low boiling point hydrogen treated naphtha
[A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C8 through C10 and boiling in the range of approximately 135°C to 210°C (275°F to 410°F).]
A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C8 through C10 and boiling in the range of approximately 135°C to 210°C(275°F to 410°F).
649-334-00-4
270-988-8 68512-78-7
Asp. Tox. 1
Muta. 1B
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
Neodymium trihydroxide
240-514-4 16469-17-3
Not Classified
REACH registration C&L View details
Alkenes, C11-12, hydroformylation products, distn. residues
292-427-6 90622-27-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
ACID YELLOW 3 ALUMINUM LAKE
614-732-9 68814-04-0
Not Classified
Notified C&L View details
2-ethoxybenzylamine
253-672-4 37806-29-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
α-Cyano-3-phenoxybenzyl-2,2-dichloro-1-(4-ethoxyphenyl)-1-cyclopropanecarboxylate (Cycloprothrin) and preparations containing it
613-404-2 63935-38-6
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Potassium hydro(triisopropoxy)borate
255-747-7 42278-67-1
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Quaternary ammonium compounds, bis(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, chlorides, compds. with hectorite
275-128-5 71011-27-3
Not Classified
Notified C&L View details
1,3-difluoro-4-nitrobenzene
207-167-0 446-35-5
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS06
Notified C&L View details
Ethyl 2-(dimethylamino)-1-phenylcyclohex-3-ene-1-carboxylate
241-281-1 17243-69-5
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
4-aminobenzyl alcohol
210-767-5 623-04-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-(2-thienyl)-L-serine
251-122-8 32595-59-8
Not Classified
Notified C&L View details
reaction product of: 3,5-bis-tert-butylsalicylic acid and aluminiumsulfate
E-101
650-043-00-X
420-310-3
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
.BETA.-HYDROXYISOBUTANOL
606-809-0 2163-42-0
Not Classified
Notified C&L View details
2-oxobutanal oxime
924-346-5
Flam. Liq. 3
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
REACH registration C&L View details
Lysozyme (chicken egg white)
235-747-3 12650-88-3
Resp. Sens. 1
GHS08
REACH registration C&L View details
Ethyldiphenylphosphine oxide
217-068-4 1733-57-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Butyl fluoroacetate
206-739-7 371-49-3
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
Acute Tox. 2
GHS02 GHS05 GHS06
Notified C&L View details
bromophos (ISO)
O-4-bromo-2,5-dichlorophenyl O,O-dimethyl phosphorothioate
015-108-00-3
218-277-3 2104-96-3
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
trans-1-ethyl-2-methylcyclopentane
213-227-7 930-90-5
Not Classified
Notified C&L View details
2-(octyloxy)ethanol
233-015-8 10020-43-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05 GHS06
Notified C&L View details
Camphor tree, Cinnamomum camphora formosana, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Cinnamomum camphora formosana, Lauraceae.
296-431-9 92704-03-5
Flam. Sol. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 2
STOT SE 2
GHS02 GHS07 GHS08
Notified C&L View details
rel-(4aR,5aS,6aS,6bS,9R,9aS,11S,11aS,11bR)-9a,11b-dimethyl-9-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)tetradecahydrospiro[cyclopenta[1,2]phenanthro[8a,9-b]oxirene-3,2'-[1,3]dioxolane]-9,11-diol
601-498-8 117899-42-0
STOT RE 2
GHS08
REACH registration C&L View details
4-hydroxyfuran-2(5H)-one
208-785-3 541-57-1
GHS07
Notified C&L View details
7-methylbenz[a]anthracene
219-819-1 2541-69-7
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
4,7-dihydroindan
231-514-5 7603-37-4
Flam. Liq. 2
GHS02
Notified C&L View details
2-(10-oxo-10H-9-oxa-10-phosphaphenanthren-10-ylmethyl)succinic acid
607-614-00-3
426-480-5 63562-33-4
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
Harmonised C&L View details
3-hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorophenyl)azo]naphthalene-2-carboxamide
229-440-3 6535-46-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane-1,5-diol
206-819-1 376-90-9
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with C18-unsatd. fatty acid trimers and triethylenetetramine
614-772-7 68911-20-6
Not Classified
Notified C&L View details
O-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→4)-O-β-D-glucopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranosyl (2α,3β,4α)-2,3,23-trihydroxyurs-12-en-28-oate
240-851-7 16830-15-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
Dialuminium cobalt tetraoxide
215-610-4 1333-88-6
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
Muta. 2
Carc. 1B
Repr. 1B
GHS08
Notified C&L View details
Iron dihydroxide pentakis(sulphate)
215-179-2 1310-45-8
Not Classified
Notified C&L View details
β-Alanine, N-(2-carboxyethyl)-, N-coco alkyl derivs., disodium salts
290-476-8 90170-43-7
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 3
GHS07
REACH registration C&L View details
(R,S)-2-amino-3,3-dimethylbutane amide
612-279-00-1
447-860-7 144177-62-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1
STOT RE 2
Repr. 2
GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
(RS)-3-dichloroacetyl-5-(2-furanyl)-2,2-dimethyloxazolidine
434-800-1
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1A
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
N-methyl-4-anisidine
227-735-1 5961-59-1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Pentahydroxy(tetradecanoato)dichromium
265-647-5 65229-24-5
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Bromovinylmagnesium
217-375-3 1826-67-1
Water-react. 1
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
Urtica dioica, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Urtica dioica, Urticaceae.
281-685-5 84012-40-8
Not Classified
Notified C&L View details
2-aminoethanesulfinic acid
428-720-4 300-84-5
Not Classified
Notified C&L View details
2-(benzyloxy)acetic acid
608-470-4 30379-55-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Gold cyanide
253-385-4 37187-64-7
GHS06 GHS09
Notified C&L View details
2,4-Dihydroxy-1,3-cyclobutanediyl)bis[2,3-dihydro-1H-perimidine-4,2,2-triylbis (methylene)] tetrahexanoate
606-723-3 211991-63-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details

Export search results to: