Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 27 January 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
2-fluoroanisole
206-284-4 321-28-8
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
4,5-dihydro-2-isoheptadecyl-1H-imidazole-1-ethanol
273-429-6 68966-38-1
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
(cyclopropylmethyl)triphenylphosphonium bromide
238-862-7 14799-82-7
GHS07
Notified C&L View details
Ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate
225-834-4 5108-96-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Phenol, 4-methyl-, reaction products with dicyclopentadiene and isobutylene
271-867-2 68610-51-5
Repr. 2
Aquatic Chronic 4
GHS08
REACH registration C&L View details
Hydrazinecarboxylic acid, 2-[(2S)-2-(phenylmethoxy)propylidene]-, 1,1-dimethylethyl ester
606-284-8 192802-28-1
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
Calcium bis(nonylphenolate)
250-407-4 30977-64-1
Not Classified
Notified C&L View details
Barium bis[6-chloro-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]toluene-3-sulphonate]
277-553-1 73612-34-7
Not Classified
Notified C&L View details
Alcohols, C12-13, ethoxylated, sulfates, sodium salts
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-298-7 110392-50-2
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Azaserine
204-061-6 115-02-6
Acute Tox. 3
Carc. 2
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
Tin dibromide
233-087-0 10031-24-0
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
(S)-α-amino-N-2-naphthyl-1H-imidazole-4-propionamide
231-052-4 7424-15-9
Notified C&L View details
1H-Cyclopentacyclododecene, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13-dodecahydro-2-methyl-
606-858-8 21890-09-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
Mulberry, Morus alba, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Morus alba, Moraceae.
303-403-2 94167-05-2
Not Classified
Notified C&L View details
1-methylpyrrolidin-3-ol
236-189-3 13220-33-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
REACH registration C&L View details
Ethyl 3-Ethoxyacrylate (cis- and trans- mixture)
600-029-4 1001-26-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-nitrobenzyl chloroformate
224-708-6 4457-32-3
Skin Corr. 1B
GHS05
REACH registration C&L View details
Disodium maleate
206-738-1 371-47-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Enflurane
237-553-4 13838-16-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
butyl glycidyl ether
butyl 2,3-epoxypropyl ether
603-039-00-7
219-376-4 2426-08-6
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Acute Tox. 4
STOT SE 3
Muta. 2
Carc. 2
Aquatic Chronic 3
GHS02 GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
4-hydroxy-2-methylnaphthyl benzoate
218-647-4 2211-28-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
4-phenylpiperidine-4-carbaldehyde
230-133-1 6952-94-9
Acute Tox. 3
Eye Irrit. 2
GHS06
Notified C&L View details
Strontium wolframate
236-617-9 13451-05-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-tert-butyl-N,N-dimethylaniline
220-824-6 2909-79-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Dibenzofuran-2-sulphonic acid
281-128-6 83863-63-2
GHS07
Notified C&L View details
Sulfuric acid, mono-C10-12-alkyl esters, sodium salts
285-260-5 85049-86-1
GHS07
Notified C&L View details
2-(diethylamino)ethyl 4-amino-3-butoxybenzoate hydrochloride
227-808-8 5987-82-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N-(4-aminophenyl)benzene-1,4-diamine sulphate (1:1)
258-748-0 53760-27-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
4'-trans-pentyl-[1,1'-bicyclohexyl]-4-one
617-638-6 84868-02-0
Skin Corr. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
REACH registration C&L View details
Naphtha (petroleum), hydrodesulfurised full-range coker
Low boiling point naphtha - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons obtained by fractionation from hydrodesulfurised coker distillate. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C5 to C11 and boiling in the range of approximately 23°C to 196°C (73°F to 385°F).]
A complex combination of hydrocarbons obtained by fractionation from hydrodesulphurised coker distillate. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C5 to C11 and boiling in the range of approximately 23°C to 196°C (73°F to 385°F).
649-396-00-2
309-879-8 101316-76-1
Asp. Tox. 1
Muta. 1B
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
Oils, butter, Me esters
297-876-1 93763-55-4
Not Classified
Notified C&L View details
main component 1 (isomer 1): 2-{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfo-phenylazo)-4-hydroxy-2-sulfonapht-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-3-{6-fluoro-4-[3-(1,5-disulfonaphth-2-ylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-propane sodium salt
main component 1 (isomer 2): 2-{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfo-phenylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-3-{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfo-phenylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-propane sodium salt
main component 2: 2,3-bis-{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfo-phenylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-propane sodium salt
main component 3: 2,3-bis-{6-fluoro-4-[3-(1,5-disulfonaphth-2-ylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-propane sodium salt
613-299-00-3
422-610-1
Eye Dam. 1
GHS05
Harmonised C&L View details
5-methyl-1H-imidazole-4-methanol
249-740-8 29636-87-1
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
antu (ISO)
1-(1-naphthyl)-2-thiourea
006-008-00-0
201-706-3 86-88-4
Acute Tox. 2
Carc. 2
GHS06 GHS08
Harmonised C&L View details
Disodium (Z)-4-(9-octadecenylamino)-4-oxo-2(or 3)-sulphonatobutyrate
261-222-3 58353-68-7
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Geranyl propionate
203-344-1 105-90-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
(S)-dichloro[2-[[(2,3-dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]triethylmethylammoniumato]cadmium
265-010-1 64681-08-9
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 2
Muta. 1B
Carc. 1B
Repr. 1B
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Methyl(6-methyl-2-pyridylmethyl)amine
230-201-0 6971-57-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
2-Bromo-4-fluorobenzoic acid
600-118-8 1006-41-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-docosenylsuccinic anhydride
261-356-2 58598-42-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Dimethyl itaconate
210-519-6 617-52-7
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
GHS07
REACH registration C&L View details
3,4-dimethylanisole
225-142-2 4685-47-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
N-(3-acetyl-2-hydroxyphenyl)-4-(4-phenylbutoxy)benzamide
SB-210272
616-115-00-X
416-150-9 136450-06-1
Aquatic Chronic 4
Harmonised C&L View details
2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
613-746-2 65145-13-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Chloro(diphenyl)silane
216-634-8 1631-83-0
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
2,3-epoxypropyl neodecanoate
247-979-2 26761-45-5
Skin Sens. 1
Muta. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
2,2'-(octadecylimino)bisethanol
233-520-3 10213-78-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
2,5-dimethylhexyne-2,5-diol
205-533-4 142-30-3
Eye Irrit. 2A
GHS07
REACH registration C&L View details
Soaps, stocks, palm kernel-oil, acidulated, hydrogenated
296-506-6 92704-70-6
Not Classified
Notified C&L View details
Ethyl acetoacetate, sodium salt
240-071-7 15933-07-0
Flam. Liq. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)

EU Privacy Disclaimer

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.