Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 27 January 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
fenpyroximate (ISO)
tert-butyl 4-[({(E)-[(1,3-dimethyl-5-phenoxy-1H-pyrazol-4-yl)methylene]amino}oxy)methyl]benzoate
607-713-00-1
603-792-1 134098-61-6
Acute Tox. 3
Skin Sens. 1B
Acute Tox. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
Harmonised C&L View details
Oleic acid, compound with 1-aminopropan-2-ol (1:1)
247-075-8 25525-60-4
Not Classified
Notified C&L View details
Ethanol, 2,2'-oxybis-, polymer with 2-methyloxirane and oxirane
610-559-8 50658-23-6
Not Classified
Notified C&L View details
2S-isopropyl-5R-methyl-1R-cyclohexyl 2,2-dihydroxyacetate
GLYOXYLATE DE MENTHYLE HYDRATÉ; MENTHYL GLYOXYLATE HYDRATE
607-435-00-0
416-810-6 111969-64-3
Eye Dam. 1
STOT RE 2
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
4-Piperidinecarboxylic acid, hydrochloride (1:1)
611-901-9 5984-56-5
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05
REACH registration C&L View details
3-methoxybenzyl alcohol
230-200-5 6971-51-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
5-(2-aminoethyl)-4-hydroxypyrocatechol hydrochloride
248-837-2 28094-15-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Temephos
222-191-1 3383-96-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 3
Aquatic Acute 1
GHS06 GHS09
Notified C&L View details
(nitrooxy)zincio nitrate hexahydrate
600-255-3 10196-18-6
Ox. Sol. 2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS03 GHS07
Notified C&L View details
2-hydroxy-1-(4-(4-(2-hydroxy-2-methylpropionyl)benzyl)phenyl)-2-methylpropan-1-one
606-140-00-4
444-860-9 474510-57-1
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
4-[(2,5-dichlorophenyl)azo]-N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide
230-258-1 6992-11-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
Foots oil (petroleum), carbon-treated
[A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of Foots oil with activated carbon for the removal of trace constituents and impurities. It consists predominantly of saturated straight chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C12.]
A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of Foots oil with activated carbon for the removal of trace constituents and impurities. It consists predominantly of saturated straight chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C12.
649-211-00-5
308-126-0 97862-76-5
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
2-Bromo-5-fluoroaniline
600-091-2 1003-99-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,7-dihydroxy-1,3,2-benzodioxabismole-5-carboxylic acid
202-742-2 99-26-3
Not Classified
Notified C&L View details
1,4-bis(isocyanatomethyl)cyclohexane
233-757-2 10347-54-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 1
GHS06
Notified C&L View details
Isopulegyl formate
234-192-4 10588-15-5
Not Classified
Notified C&L View details
1-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid ethyl ester
446-570-8
Aquatic Chronic 3
REACH registration C&L View details
2-(4'-chlorobenzyl)pyridine
224-412-7 4350-41-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Tri-sec-butylborane
214-209-1 1113-78-6
Pyr. Liq. 1
Pyr. Sol. 1
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
3(or 4)-(4-methylpenten-3-yl)cyclohex-3-ene-1-methyl acetate
276-650-6 72403-67-9
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Maprotiline hydrochloride
233-758-8 10347-81-6
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
2,6-diamino-3,5-diethyltoluene
4,6-diethyl-2-methyl-1,3-benzenediamine
612-130-00-0
218-255-3 2095-01-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
3-Chloro-5-fluoroanisole
606-506-3 202925-08-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,2-diphenylethanol
210-374-9 614-29-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
hexasodium [4,4''-azoxybis(2,2'-disulfonatostilbene-4,4'-diylazo)]-bis[5'-sulfonatobenzene-2,2'- diolato-O(2),O(2),N(1)]-copper(II)
BROWN MO 384; BRUN MO 384; INDOSOL BRAUN SF-BR; INDOSOL BROWN SF-BR; INDOSOL BRUIN SF-BR
611-033-00-0
400-020-3 82027-60-9
Aquatic Chronic 2
GHS09
Harmonised C&L View details
2-cyclopentene-1-acetic acid, 3-hydroxy-2-pentyl-, methyl ester acetate
607-571-00-0
431-400-7 57374-49-9
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Benzyldimethyl[3-[(1-oxohexadecyl)amino]propyl]ammonium chloride
265-879-7 65694-09-9
Not Classified
Notified C&L View details
N-octylacrylamide
233-345-2 10124-68-2
Not Classified
Notified C&L View details
1-nitroguanidine
209-143-5 556-88-7
Expl. 1.1
GHS01
REACH registration C&L View details
2-diethylaminoethanol
N,N-diethylethanolamine
603-048-00-6
202-845-2 100-37-8
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 4
GHS02 GHS05 GHS07
GHS09
Harmonised C&L View details
Tributyl borate
211-706-5 688-74-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Magnesium dipropanolate
252-712-8 35754-82-6
Flam. Sol. 1
Eye Irrit. 2
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
3-[3-acetyl-4-[3-[(tert-butyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethyluronium chloride
260-752-2 57470-78-7
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
Styrax tonkinensis
Extractives and their physically modified derivatives. It is a product which may contain resin acids and their esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these terpenes. (Styrax tonkinensis, Styracaceae).
281-683-4 84012-39-5
Not Classified
Notified C&L View details
Pent-4-yn-2-ol
218-321-1 2117-11-5
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
5-(p-nitrophenylazo)salicylic acid
218-818-3 2243-76-7
Not Classified
Notified C&L View details
bis[(1-methylimidazol)-(2-ethyl-hexanoate)], zinc complex
607-276-00-7
405-635-0
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS09
Harmonised C&L View details
1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(methylamino)-, ethyl ester
616-013-5 73733-69-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
REACH registration C&L View details
Diethylammonium sulphate
247-588-7 26292-53-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1A
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS05 GHS06 GHS07
Notified C&L View details
2-chloro-4-nitrotoluene
204-501-7 121-86-8
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
5-α-cholestan-3-β-ol
201-315-8 80-97-7
Not Classified
Notified C&L View details
tetrasodium 5-benzamido-3-(5-(4-fluoro-6-(1-sulphonato-2-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-sulphonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2,7- disulphonate
C.I. REACTIVE RED 220; CIBACRON-RED F-2G; CIBACRON-ROT F-2G; REACTIVE RED 220; ROSSO REATTIVO 220; ROUGE REACTIF 220
016-042-00-8
400-790-0 85665-97-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1
GHS07
Harmonised C&L View details
4,9,12,12-tetramethyl-5-oxatricyclo[8.2.0.04,6]dodecane
214-906-0 1209-61-6
Not Classified
Notified C&L View details
8-Quinolinamine, 2-methyl-
606-190-7 18978-78-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Boswellia frereana extract
616-980-3 8016-36-2
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Alpha-oxothiophen-2-acetic acid
223-794-2 4075-59-6
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
N,N'-(methylenedi-p-phenylene)bis[hexahydro-2-oxo-1H-azepine-1-carboxamide]
258-981-8 54112-23-1
Not Classified
REACH registration C&L View details
α,α-dimethylphenethyl butyrate
233-221-8 10094-34-5
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Walnut, Juglans nigra, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Juglans nigra, Juglandaceae.
306-252-0 96690-56-1
Not Classified
Notified C&L View details
Gonadotropin, pregnant mare serum
232-663-9 9002-70-4
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details

Export search results to:

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)

EU Privacy Disclaimer

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.