Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 27 January 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
3-Pyridinepropanoic acid, β-oxo-, methyl ester
611-214-4 54950-20-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[1R-(1α,4β,4aα,6β,8aα)]-octahydro-4,8a,9,9-tetramethyl-1,6-methano-1(2H)-naphthol
227-807-2 5986-55-0
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details
L-tryptophan
200-795-6 73-22-3
Not Classified
REACH registration C&L View details
5-bromo-2-fluorobenzaldehyde
298-056-6 93777-26-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Linden, Tilia tomentosa, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Tilia tomentosa, Tiliaceae.
303-402-7 94167-04-1
Flam. Liq. 3
Eye Irrit. 2
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Chromium boride
235-749-4 12653-55-3
Not Classified
Notified C&L View details
2-butyl-3-benzofuryl 4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl ketone hydrochloride
243-293-2 19774-82-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Dichloromethyloctylsilane
238-863-2 14799-93-0
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
reaction product of: C.I. Leuco Sulfur Black 1 with (3-chloro-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride
611-139-00-7
424-510-1
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS09
Harmonised C&L View details
3-bromofuran
244-744-6 22037-28-1
Flam. Liq. 2
GHS02
Notified C&L View details
Fatty acids, C16-18, tetraesters with 3,3'-oxybis[1,2-propanediol]
293-026-9 91050-80-5
Not Classified
Notified C&L View details
5,10,15,20-tetra(4-pyridyl)-21H,23H-porphine
240-858-5 16834-13-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,3-Undecadien-5-yne
417-840-2 166432-52-6
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
1,2-Ethanediamine, N1-(5-methoxy-2-nitrophenyl)-, hydrochloride (1:1)
415-480-0 86419-69-4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
3,9-bis(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane
015-166-00-X
410-290-4 80693-00-1
Aquatic Chronic 4
Harmonised C&L View details
Tantalum pentabromide
236-618-4 13451-11-1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Bis(2-chloroethyl) phosphonate
213-975-4 1070-42-4
Not Classified
Notified C&L View details
Azidamfenicol
237-552-9 13838-08-9
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
1-ethyl-2-quinolone
258-749-6 53761-50-5
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Neryl propionate
203-345-7 105-91-9
Not Classified
Notified C&L View details
2-hexylpyridine
214-454-4 1129-69-7
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
4-bromophthalic anhydride
201-707-9 86-90-8
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
4-amino-5-methyl-1H-pyrimidin-2-one hydrochloride
261-223-9 58366-64-6
Not Classified
Notified C&L View details
2,4-dichlorophenyl isocyanate
220-040-4 2612-57-9
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 3
Resp. Sens. 1
STOT SE 3
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
Methyl (R)-2-chloropropionate
278-658-5 77287-29-7
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Methyl D-glucoside
246-894-8 25360-07-0
Not Classified
Notified C&L View details
17β-hydroxyandrost-4-en-3-one 3-phenylpropionate
215-014-4 1255-49-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Carc. 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Benzenethiol
203-635-3 108-98-5
Flam. Liq. 4
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 1
Repr. 2
STOT SE 3
STOT SE 2
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
GHS06 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
4-(p-tolyloxy)aniline
255-298-7 41295-20-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridinium
225-141-7 4685-14-7
Met. Corr. 1
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 1
STOT SE 3
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
N,N′-methylenedimorpholine
N,N′-methylenebismorpholine
[formaldehyde released from N,N′-methylenebismorpholine]
[MBM]
607-721-00-5
227-062-3 5625-90-1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1
Acute Tox. 4
Muta. 2
Carc. 1B
STOT RE 2
GHS05 GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
(±)-[2-hydroxy-3-(naphthyloxy)propyl]isopropylammonium chloride
222-501-5 3506-09-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Poly[oxy(dimethylsilylene)],alpha-[[3-(2-hydroxyethoxy)propyl]dimethylsilyl]-w-[[[3-(2-hydroxyethoxy)propyl]dimethylsilyl]oxy]-
605-054-4 156327-07-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Chloromethylphenylsilane
216-633-2 1631-82-9
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
4-ethoxyphenyl trans-4-propylcyclohexanecarboxylate
266-744-5 67589-39-3
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
Ethylmethyl, Methyl(2-phenylpropyl) Siloxane
614-228-9 68037-77-4
Not Classified
Notified C&L View details
Isopropyl 2-ethylhexanoate
266-549-5 67024-46-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
cinmethylin (ISO)
exo-(±)-1-methyl-2-(2-methylbenzyloxy)-4-isopropyl-7-oxabicyclo(2.2.1)heptane
ARGOLD; CINMETHYLIN; WL 95481
603-093-00-1
402-410-9 87818-31-3
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
N-(dimethylsilyl)-1,1-dimethylsilylamine
240-072-2 15933-59-2
Flam. Liq. 2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Phenol, 2(or 4)-[(2,4-dinitrophenyl)amino]-, sulfurized
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 53246.
215-453-1 1327-01-1
Not Classified
Notified C&L View details
N,N-dimethylformamide
dimethyl formamide
616-001-00-X
200-679-5 68-12-2
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
Repr. 1B
GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
4-(DIMETHYLAMINO)-2-BUTENOIC ACID HYDROCHLORIDE
619-362-1 98548-81-3
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
4-[(4-nitrophenyl)azo]pyrocatechol
212-676-6 843-33-4
GHS07
Notified C&L View details
Boric acid (H3BO3), reaction products with ethanolamine and triethanolamine
270-982-5 68512-53-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
(2E,4E)-hepta-2,4-dien-1-ol
251-535-3 33467-79-7
GHS07
Notified C&L View details
Storax (balsam), American, sapond.
295-226-1 91845-51-1
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
(Z)-hept-4-en-1-ol
228-238-2 6191-71-5
Not Classified
Notified C&L View details
Octadecanoic acid, reaction products with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol and diethylenetriamine, acetates (salts)
291-702-8 90459-58-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Notified C&L View details
Tetraaluminium zirconium tetrachloride dodecahydroxide
308-573-1 98106-52-6
Not Classified
Notified C&L View details
Lithium ethylenediamide
241-167-1 17096-24-1
Water-react. 1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)

EU Privacy Disclaimer

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.