Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 27 January 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Chromium potassium bis(sulphate)
233-401-6 10141-00-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Strontium hydrogen phosphate
236-615-8 13450-99-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
Dialuminium trioxalate
212-407-2 814-87-9
GHS07
Notified C&L View details
(benzimidazol-2-yl)ethanenitrile
224-574-9 4414-88-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Dichlorohexylmethylsilane
238-864-8 14799-94-1
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
2-Propenoic acid, methyl ester, reaction products with 2-ethyl-1-hexanamine and sodium hydroxide
271-865-1 68610-44-6
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
STOT SE 1
Aquatic Chronic 3
GHS02 GHS05 GHS07
GHS08
REACH registration C&L View details
Butane-2,3-dithiol
224-870-8 4532-64-3
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
6-methylpyridazin-3(2H)-one monohydrobromide
304-375-4 94248-99-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
1-Butanol, 4-chloro-, 1-methanesulfonate
608-017-0 26910-61-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Benzenemethanesulfonic acid, alpha,4-dihydroxy-, potassium salt (1:1)
614-953-0 69342-18-3
Not Classified
Notified C&L View details
1-methyl-1-nitrosourea
211-678-4 684-93-5
Flam. Sol. 2
Acute Tox. 3
Carc. 1B
Repr. 1B
GHS02 GHS06 GHS08
Notified C&L View details
Benzenesulfonic acid, C10-60-alkyl derivs., sodium salts
290-641-4 90194-32-4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
ucb 22060
446-640-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
2,16α,20,25-tetrahydroxy-9β-methyl-10α,-19-norlanosta-1,5,23(E)-triene-3,11,22-trione 25-acetate
242-325-2 18444-66-1
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
3,6-bis[2-(dimethylamino)ethoxy]-9H-xanthen-9-one dihydrochloride
259-250-6 54593-27-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
isoprocarb (ISO)
2-isopropylphenyl N-methylcarbamate
006-053-00-6
220-114-6 2631-40-5
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Octatriacontane
230-560-3 7194-85-6
Not Classified
Notified C&L View details
4-Fluoro-1H-isoindoline hydrochloride
619-606-7 924305-06-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[[(2-hydroxyethyl)imino]dimethylene]bisphosphonic acid, sodium salt
244-743-0 22036-78-8
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 4
GHS05
Notified C&L View details
Sodium tetrahydroborate
241-004-4 16940-66-2
Water-react. 1
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
Repr. 1B
GHS02 GHS05 GHS06
GHS08
REACH registration C&L View details
2,6-di-tert-butylhydroquinone
219-481-5 2444-28-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
3-fluoro-4-nitrotoluene
207-166-5 446-34-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Copper(2+) selenite
233-526-6 10214-40-1
GHS06
Notified C&L View details
Extracts (petroleum), cold-acid, C4-6
Low boiling point naphtha - unspecified
[A complex combination of organic compounds produced by cold acid unit extraction of saturated and unsaturated aliphatic hydrocarbons usually ranging in carbon numbers from C3 through C6, predominantly pentanes and amylenes. It consists predominantly of saturated and unsaturated hydrocarbons having carbon numbers in the range of C4 through C6, predominantly C5.]
A complex combination of organic compounds produced by cold acid unit extraction of saturated and unsaturated aliphatic hydrocarbons usually ranging in carbon numbers from C3 through C6, predominantly pentanes and amylenes. It consists predominantly of saturated and unsaturated hydrocarbons having carbon numbers in the range of C4 through C6, predominantly C5.
649-362-00-7
270-741-4 68477-61-2
Asp. Tox. 1
Muta. 1B
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
Dibromotriphenylphosphorane
213-855-1 1034-39-5
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Disodium succinate
205-778-7 150-90-3
Not Classified
REACH registration C&L View details
1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
216-632-7 1631-29-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
2-Propyn-1-amine, N,N-diethyl-, sulfate (1:?)
617-623-4 84779-61-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
Nifurtoinol
214-126-0 1088-92-2
Not Classified
Notified C&L View details
Balsams, copaiba, sulfurized, silver salts
271-373-7 68551-38-2
Flam. Sol. 1
GHS02
Notified C&L View details
3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)propene
215-847-3 1428-33-7
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
203-989-9 112-60-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
3,4,5,6-tetrahydrophthalimide
225-211-7 4720-86-9
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Oxirane, 2,2'-[methylenebis[(2,6-dimethyl-4,1-phenylene)oxymethylene]]bis-
439-910-1 93705-66-9
Skin Sens. 1
Muta. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
N-[4-chloro-2-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-5-[(2-hydroxypropyl)amino]phenyl]acetamide
275-721-9 71617-28-2
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
9-Octadecenoic acid (Z)-, butyl ester, sulfated
283-053-4 84539-64-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
4-hydroxycoumarin
214-060-2 1076-38-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
Fluclorolone acetonide
223-010-9 3693-39-8
Repr. 2
Lact.
STOT RE 2
GHS08
Notified C&L View details
4-tert-pentylcyclohexyl acetate
226-631-3 5441-56-5
Not Classified
Notified C&L View details
m-phenylenediacetonitrile
210-936-3 626-22-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(R)-5-bromo-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl methyl)-1H-indole
UK-111,975
613-201-00-9
422-390-5 143322-57-0
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Acute Tox. 4
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Repr. 2
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
(3-bromopropyl)trimethoxysilane
257-453-4 51826-90-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N,N'-diphenyladipamide
224-706-5 4456-80-8
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
2-ethynyltetrahydro-2,6,6-trimethyl-2H-pyran
237-551-3 13837-60-0
Flam. Liq. 3
GHS02
REACH registration C&L View details
Extracts (petroleum), heavy naphtha solvent
Kerosine - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from a solvent extraction process. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 through C12 and boiling in the range of approximately 90 °C to 220 °C (194 °F to 428 °F).]
A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from a solvent extraction process. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 through C12 and boiling in the range of approximately 90°C to 220°C (194°F to 428°F).
649-420-00-1
265-099-7 64741-98-6
Asp. Tox. 1
GHS08
Harmonised C&L View details
4-(2-butenylidene)-3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-one
236-187-2 13215-88-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
1,3-dibromo-2-chloro-5-fluorobenzene
605-874-2 179897-90-6
GHS07
Notified C&L View details
Toluenesulphonamide
215-578-1 1333-07-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
L-cysteinyl carbamate
218-195-8 2072-71-1
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Lead, isononanoate naphthenate complexes
284-577-6 84929-97-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Repr. 1A
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details

Export search results to:

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)

EU Privacy Disclaimer

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.