Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 27 January 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Quaternary ammonium compounds, bis(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, chlorides, compds. with hectorite
275-128-5 71011-27-3
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
Ethyl 2-(dimethylamino)-1-phenylcyclohex-3-ene-1-carboxylate
241-281-1 17243-69-5
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
4-aminobenzyl alcohol
210-767-5 623-04-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
reaction product of: 3,5-bis-tert-butylsalicylic acid and aluminiumsulfate
650-043-00-X
420-310-3
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
.BETA.-HYDROXYISOBUTANOL
606-809-0 2163-42-0
Not Classified
Notified C&L View details
2-oxobutanal oxime
924-346-5
Flam. Liq. 3
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
REACH registration C&L View details
Lysozyme (chicken egg white)
235-747-3 12650-88-3
Resp. Sens. 1
GHS08
REACH registration C&L View details
Ethyldiphenylphosphine oxide
217-068-4 1733-57-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-[(3-aminophenyl)sulphonyl] hydrogensulphate
219-668-1 2494-88-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
bromophos (ISO)
O-4-bromo-2,5-dichlorophenyl O,O-dimethyl phosphorothioate
015-108-00-3
218-277-3 2104-96-3
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
trans-1-ethyl-2-methylcyclopentane
213-227-7 930-90-5
Not Classified
Notified C&L View details
2-(octyloxy)ethanol
233-015-8 10020-43-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Camphor tree, Cinnamomum camphora formosana, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Cinnamomum camphora formosana, Lauraceae.
296-431-9 92704-03-5
Flam. Sol. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 2
GHS02 GHS07 GHS08
Notified C&L View details
5.alpha.-Pregnane-3,20-dione, 5,6.alpha.-epoxy-11.beta.,17-dihydroxy-, cyclic bis(ethylene acetal)
601-498-8 117899-42-0
STOT RE 2
STOT RE 2
GHS08
REACH registration C&L View details
4-hydroxyfuran-2(5H)-one
208-785-3 541-57-1
GHS07
Notified C&L View details
7-methylbenz[a]anthracene
219-819-1 2541-69-7
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
4,7-dihydroindan
231-514-5 7603-37-4
Flam. Liq. 2
GHS02
Notified C&L View details
2-(10-oxo-10H-9-oxa-10-phosphaphenanthren-10-ylmethyl)succinic acid
607-614-00-3
426-480-5 63562-33-4
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
Harmonised C&L View details
3-hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorophenyl)azo]naphthalene-2-carboxamide
229-440-3 6535-46-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with C18-unsatd. fatty acid trimers and triethylenetetramine
614-772-7 68911-20-6
Not Classified
Notified C&L View details
O-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→4)-O-β-D-glucopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranosyl (2α,3β,4α)-2,3,23-trihydroxyurs-12-en-28-oate
240-851-7 16830-15-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
Dialuminium cobalt tetraoxide
215-610-4 1333-88-6
Not Classified
Notified C&L View details
Iron dihydroxide pentakis(sulphate)
215-179-2 1310-45-8
Not Classified
Notified C&L View details
β-Alanine, N-(2-carboxyethyl)-, N-coco alkyl derivs., disodium salts
290-476-8 90170-43-7
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 3
GHS07
REACH registration C&L View details
(R,S)-2-amino-3,3-dimethylbutane amide
612-279-00-1
447-860-7 144177-62-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1
STOT RE 2
Repr. 2
GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
N-methyl-4-anisidine
227-735-1 5961-59-1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Pentahydroxy(tetradecanoato)dichromium
265-647-5 65229-24-5
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Bromovinylmagnesium
217-375-3 1826-67-1
Water-react. 1
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
Urtica dioica, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Urtica dioica, Urticaceae.
281-685-5 84012-40-8
Not Classified
Notified C&L View details
2-aminoethanesulfinic acid
428-720-4 300-84-5
Not Classified
Notified C&L View details
2-(benzyloxy)acetic acid
608-470-4 30379-55-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Gold cyanide
253-385-4 37187-64-7
GHS06 GHS09
Notified C&L View details
2,4-Dihydroxy-1,3-cyclobutanediyl)bis[2,3-dihydro-1H-perimidine-4,2,2-triylbis (methylene)] tetrahexanoate
606-723-3 211991-63-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Isotridecyl dihydrogen phosphate
256-882-4 50977-11-2
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Sulfurous acid, monosodium salt, polymer with formaldehyde and methylphenol
614-154-7 67875-42-7
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
(S)-ethyl 3-(4,4-difluorocyclohexanecarboxamido)-3-phenylpropanoate
445-820-3
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
4(or 2)-(2-pyridylazo)-3(or 5)-(sodiooxy)phenol
236-339-8 13311-52-9
Not Classified
Notified C&L View details
3,4-diphenylfuran-2,5-dione
225-370-2 4808-48-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-methyl-4-(4-methylpentyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
266-314-7 66327-54-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Tris(dodecylbenzenesulphonato-O)(propan-2-olato)titanium
262-777-4 61417-55-8
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
1,2-Dimethylpyridinium iodide
617-993-7 872-73-1
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Tungsten diselenide
235-078-7 12067-46-8
GHS06
Notified C&L View details
5-nitroanthranilic acid
210-493-6 616-79-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,3-diisopropyl-2-(p-nitrobenzyl)isourea
221-027-6 2978-11-2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
1-acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
267-744-8 67914-60-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
sodium dichromate
024-004-00-7
234-190-3 10588-01-9
Ox. Sol. 2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Acute Tox. 2
Resp. Sens. 1
Muta. 1B
Carc. 1B
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Repr. 1B
GHS03 GHS05 GHS06
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
5H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ol, 8-chloro-6,11-dihydro-11-(1-methyl-4-piperidinyl)-
609-518-7 38089-93-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Cement, alumina, chemicals
High-Alumina cement is a mixture of chemical substances produced by burning or sintering at high temperature (greater than 1200°C (2192°F)) raw materials which are predominantly calcium carbonate, aluminium oxide, silica, and iron oxide. The chemical substances which are manufactured are confined in a crystalline mass. This category includes all of the chemical substances specified below when they are intentionally manufactured in the production of high-alumina cement. The primary members of this category are CaAl2O4, Ca4Al2Fe2O10, Ca12Al14O33, and Ca2SiO4. Other compounds listed below may also be included in the combination with these primary substances.@CaAl4O7@Ca2Al2SiO7@CaAl12O19@Ca4Al6SO16@Ca3Al2O6.@Ca12Al14Cl@CaO@Ca12Al14F2@Ca3SiO5@Ca6Al4Fe2.@Ca2Fe2O5.
266-045-5 65997-16-2
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
9-(2-carboxylatophenyl)-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium
246-666-8 25152-49-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
17-Hydroxy-1,4,6-pregnatriene-3,20-dione
613-906-1 66212-25-7
Not Classified
Notified C&L View details

Export search results to:

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)

EU Privacy Disclaimer

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.