Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 28 March 2023
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Soaps, stocks, safflower-oil, acidulated, hydrogenated
296-509-2 92704-73-9
Not Classified
Notified C&L View details
Cyclopropyl methyl ketone
212-146-4 765-43-5
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
REACH registration C&L View details
3-methylbutyronitrile
210-884-1 625-28-5
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS02 GHS06
Notified C&L View details
N-[3-(dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylenediamine
221-336-6 3069-29-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1A
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
2-chlorobenzaldehyde
o-chlorobenzaldehyde
605-011-00-X
201-956-3 89-98-5
Skin Corr. 1B
GHS05
Harmonised C&L View details
2-ethylideneundec-10-en-1-al
276-965-9 72894-14-5
Skin Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
4-[4-(3,4-Difluorophenyl)-cyclohexyl]-cyclohexanone
605-495-2 167948-98-3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
REACH registration C&L View details
Ditridecyl maleate
263-208-2 61791-92-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
2-(2-(2-Phenylpropan-2-yl)-2H-tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
617-572-8 844681-82-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Diphenyllead dichloride
218-325-3 2117-69-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Repr. 1A
STOT RE 2
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Carbonodithioic acid, S,S-dimethyl ester
617-931-9 868-84-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
REACH registration C&L View details
α,α,α-trifluoro-3-tolyl isocyanate
206-341-3 329-01-1
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1A
Eye Dam. 1
Acute Tox. 1
STOT SE 3
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS06 GHS09
REACH registration C&L View details
Hexafluoroacetone
211-676-3 684-16-2
Press. Gas (Liq.)
Skin Corr. 1A
GHS04 GHS05 GHS06
Notified C&L View details
Sulphamic acid, sodium salt
247-584-5 26288-34-6
Not Classified
Notified C&L View details
Cyclohex-1,3-ylenediamine
222-194-8 3385-21-5
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
1-Propene, 2-methyl-, chlorinated, epoxidized, distn. residues
304-801-9 94279-55-7
Flam. Liq. 3
Met. Corr. 1
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 2
Muta. 1B
Carc. 1B
GHS02 GHS05 GHS06
GHS08
Notified C&L View details
Boric acid (H3BO3), reaction products with 2-amino-2-methyl-1-propanol
294-255-7 91696-95-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Mefruside
230-562-4 7195-27-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT RE 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
N-(4-amino-2-chloro-5-methylphenyl)benzamide
204-456-3 121-22-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Potassium 5-oxo-L-prolinate
225-373-9 4810-50-8
Not Classified
Notified C&L View details
2-nitrobenzenesulphonic acid
201-311-6 80-82-0
Notified C&L View details
Sodium dihydrogenorthophosphate
231-449-2 7558-80-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
[N-(1,1-dimethylethyl)-1,1-dimethyl-1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetramethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]silanaminato(2-)-κN][(1,2,3,4-η)-1,3-pentadiene]-titanium
022-005-00-7
419-840-8 169104-71-6
Flam. Sol. 1
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 4
GHS02 GHS05 GHS07
Harmonised C&L View details
1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-C15-17-unsatd. alkyl derivs.
273-051-1 68937-01-9
GHS05
Notified C&L View details
Collagens, hydrolyzates
Substance obtained by acidic, alkaline, or enzymatic hydrolysis of hoofs and horns composed primarily of amino acids, peptides, and proteins. It may contain impurities consisting chiefly of carbohydrates and lipids along with smaller quantities of miscellaneous organic substances of biological origin.
295-635-5 92113-31-0
Not Classified
Notified C&L View details
Trimethyloctylammonium dimethyl phosphate
285-814-6 85153-34-0
Not Classified
Notified C&L View details
2-methylpent-2-ene
210-883-6 625-27-4
Flam. Liq. 2
Asp. Tox. 1
GHS02 GHS08
Notified C&L View details
p-bis(epoxyethyl)benzene
240-853-8 16832-58-9
Not Classified
Notified C&L View details
N-[3-(methoxydimethylsilyl)propyl]ethylenediamine
221-337-1 3069-33-8
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
sec-butylurea
211-709-1 689-11-2
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
Methyl 4-methyl-3-[[(1-oxo-2-(propylamino)propyl]amino]-2-thenoate monohydrochloride
245-957-7 23964-57-0
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
ALIPHATIC POLYSULPHIDE POLYMER
614-671-8 68611-50-7
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
2H-Tetrazol-5-amine, N-2H-tetrazol-5-yl-, ammonium salt (1:1)
485-280-6 303749-96-4
Flam. Sol. 1
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS02 GHS07
REACH registration C&L View details
Alpha-methylcyclopropanemethanol
212-145-9 765-42-4
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
Disodium 2-[(1-hydroxy-4-sulphonato-2-naphthyl)azo]benzoate
229-070-2 6408-82-8
Not Classified
Notified C&L View details
1,2,5-trimethylpyrrole
213-225-6 930-87-0
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
2,2,2-trifluoroethyl acrylate
206-987-6 407-47-6
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Triethyltin chloride
213-616-1 994-31-0
GHS06 GHS09
Notified C&L View details
3-(dimethylamino)propyl acrylate
242-402-0 18526-07-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 4
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate and ethenylbenzene
607-751-9 25586-20-3
Not Classified
Notified C&L View details
Transglutaminase
616-952-0 80146-85-6
Resp. Sens. 1
GHS08
Notified C&L View details
Methyl 1,2,4-triazole-3-carboxylate
610-451-0 4928-88-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-isopropylglutaric acid
224-018-5 4165-99-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Wheat, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Triticum aestivum, Gramineae.
281-689-7 84012-44-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
Tricyclo(3.3.1.1'3,7)decane-1-carbonyl chloride
218-252-7 2094-72-6
Skin Corr. 1B
GHS05
REACH registration C&L View details
Disodium [[4-[bis[4-[(sulphonatophenyl)amino]phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]amino]benzenesulphonate
249-352-9 28983-56-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
Isooctanoic acid, mixed esters with dipentaerythritol, heptanoic acid, octanoic acid and pentaerythritol
282-967-0 84501-48-4
Not Classified
Notified C&L View details
(E)-hex-3-enyl isobutyrate
283-582-0 84682-20-2
Not Classified
Notified C&L View details
Fluindione
213-484-5 957-56-2
Not Classified
Notified C&L View details
Titanium trioxide
215-698-4 1344-55-4
Not Classified
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.