Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 28 March 2023
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
1,1,5,5,5-hexamethyl-3-phenyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane
218-320-6 2116-84-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
Butanedioic acid, sulfo-, C-tridecyl ester, branched, disodium salts
298-650-5 93820-69-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Oils, fish, sulfated
287-540-2 85536-56-7
Not Classified
Notified C&L View details
Triton DF 12
609-382-9 37281-47-3
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07 GHS08
Notified C&L View details
(2E,4E)-(±)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoic acid
258-355-4 53092-52-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N-methylglucamine hydrochloride
927-938-1 35564-86-4
Not Classified
Notified C&L View details
Zirconium tetrahydroxide
238-472-7 14475-63-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Yellow UZ 3217-A
400-090-5 83784-23-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
methyl 1-aminocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride
609-504-0 37993-32-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-thiophenebutyric acid
225-090-0 4653-11-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-bromo-5-chlorotoluene
238-503-4 14495-51-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
iodine
053-001-00-3
231-442-4 7553-56-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
1-hydroxy-1-cyclohexanecarbonitrile
213-246-0 931-97-5
Acute Tox. 1
Acute Tox. 1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
Notified C&L View details
3,4-dihydro-1H-2-benzopyran-1-one
225-179-4 4702-34-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
[1-(aminocarbonyl)hydrazino]acetic acid
205-311-7 138-07-8
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS06
REACH registration C&L View details
Soya amine ethoxylate
615-937-6 73246-96-5
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
GHS05 GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Castor oil, hydrogenated, propoxylated
1 - 6.5 moles propoxylated
500-301-1 111870-68-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
Chromic acid (H2CrO4), disodium salt, tetrahydrate
600-068-7 10034-82-9
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Acute Tox. 2
Resp. Sens. 1
Muta. 1B
Carc. 1B
Repr. 1B
STOT RE 1
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS06 GHS08
GHS09
Notified C&L View details
Didecyl phthalate
201-561-6 84-77-5
Not Classified
Notified C&L View details
(S)-(+)-Glycidyl benzyl ether
605-380-7 16495-13-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,2-dimethylhexan-3-one
611-088-0 5405-79-8
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
3-phenylpropyl propionate
204-571-9 122-74-7
Not Classified
Notified C&L View details
(2,6-xylyloxy) acetic acid
603-738-7 13335-71-2
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Artesunate
618-170-5 88495-63-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Strontium 3-hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo]-2-naphthoate
277-552-6 73612-29-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
N-(p-toluoyl)glycine
248-231-8 27115-50-0
Not Classified
Notified C&L View details
Schinus terebenthifolius essential oil
619-090-3 949495-68-5
Not Classified
Notified C&L View details
2-ethylhexyl 4-(2,4-dichlorophenoxy)butyrate
231-750-9 7720-36-7
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
1-phenylpiperazinium chloride
218-646-9 2210-93-7
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 3
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS06
Notified C&L View details
Triammonium diaquaoctachloro-μ-nitridodiruthenate(3-)
248-399-2 27316-90-1
Met. Corr. 1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Amides, tallow, hydrogenated, N,N-bis(hydroxyethyl)
268-951-6 68155-23-7
Not Classified
Notified C&L View details
Lubricating oils (petroleum), used, noncatalytically refined
A complex combination of hydrocarbons obtained by refining waste oils without catalytic treatment with hydrogen. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil with a viscosity of at least 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C).
309-878-2 101316-73-8
Not Classified
Notified C&L View details
Trisodium 12-wolframophosphate
234-716-1 12026-98-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Aminoguanidinium hydrogen carbonate
219-956-7 2582-30-1
Skin Sens. 1B
Repr. 1B
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
Tribromo(2H)methane
220-823-0 2909-52-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 3
Aquatic Chronic 2
GHS06 GHS09
Notified C&L View details
3-methylpentane-1,5-diol
224-709-1 4457-71-0
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Phosphodiesterase II
232-965-0 9068-54-6
Resp. Sens. 1
GHS08
Notified C&L View details
Octaaluminium zirconium pentachloride tricosahydroxide
308-575-2 98106-54-8
Skin Mild Irrit. 3
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
1-Hexen-3-one, 5-hydroxy-5-methyl-1-phenyl-
609-779-7 400752-37-6
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
Notified C&L View details
Piperazine-2,5-dione
203-411-5 106-57-0
Not Classified
Notified C&L View details
Storax (resin)
Extractives and their physically modified derivatives. It is a product which may contain resin acids and their esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these terpenes. (Styrax officinalis, Styracaceae).
295-228-2 91845-53-3
Not Classified
Notified C&L View details
Residues (petroleum), light vacuum
Heavy Fuel oil
[A complex residuum from the vacuum distillation of the residuum from the atmospheric distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C13 and boiling above approximately 230 °C (446 °F).]
A complex residuum from the vacuum distillation of the residuum from the atmospheric distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C13 and boiling above approximately 230°C (446°F).
649-028-00-0
270-984-6 68512-62-9
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
(±)-1- [2-(allyloxy)ethyl-2-(2,4-dichlorophenyl)]-1H-imidazolium hydrogen sulphate
(±)-1- [2-(allyloxy)ethyl-2-(2,4-dichlorophenyl)]-1H-imidazolium hydrogen sulphate
613-043-00-0; 613-043-01-8
281-291-3 83918-57-4
Multiple harmonised classifications
View details
[2-(hydroxymethyl)-1,3-dihydroperimidin-2-yl]methanol
605-770-7 176180-03-3
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1B
GHS07
REACH registration C&L View details
Glutaric anhydride
203-593-6 108-55-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
1H-Imidazole-1-ethanamine, 4,5-dihydro-, 2-C12-22-alkyl derivs., diacetates
296-738-8 93028-46-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Acetyl dihydrogen phosphate, lithium potassium salt
304-378-0 94249-01-1
Skin Corr. 1B
Repr. 2
GHS05 GHS08
Notified C&L View details
Fatty acids, C12-18 and C18-unsatd., reaction products with N,N-dimethyl-1,3-propanediamine and triethanolamine
295-173-4 91845-03-3
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
Dimethyl propylphosphonate
242-555-3 18755-43-6
Eye Irrit. 2
Repr. 1B
GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
Dodecan-5-one
243-295-3 19780-10-0
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.