Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 28 March 2023
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Hydrochloric acid, reaction products with aniline and nitrobenzene, neutralized
293-970-1 91671-69-1
Notified C&L View details
1-Propene, 3-[2-(2-methoxymethylethoxy)methylethoxy]-
616-681-8 79313-21-6
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
6α-fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-pivalate
249-504-4 29205-06-9
Acute Tox. 4
Repr. 1A
STOT RE 1
Aquatic Chronic 4
GHS08
Notified C&L View details
C.I. Reactive Yellow 15
602-427-3 12226-47-0
Notified C&L View details
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutaric anhydride
618-749-2 91424-40-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Piritramide
206-124-3 302-41-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Distillates (petroleum), solvent-refined middle
Gasoil - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists predominantly of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C20 and boiling in the range of approximately 150 °C to 345 °C (302 °F to 653 °F).]
A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists predominantly of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C20 and boiling in the range of approximately 150°C to 345°C (302°F to 653°F).
649-214-00-1
265-093-4 64741-91-9
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
Glutaronitrile
208-861-6 544-13-8
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS06
Notified C&L View details
4-[(3-acetoxypropyl)amino]-2,2-dimethyl-4-oxobutane-1,3-diyl diacetate
302-118-0 94089-18-6
Notified C&L View details
N-[(triethoxysilyl)methyl]cyclohexylamine
247-744-4 26495-91-0
Flam. Liq. 3
GHS02
REACH registration C&L View details
Butan-2-one phenylhydrazone
214-452-3 1129-62-0
Not Classified
Notified C&L View details
2-Bromo-3,5-dinitrobenzoic acid
601-435-4 116529-60-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Rhodinyl propionate
203-343-6 105-89-5
Not Classified
Notified C&L View details
Disodium 5,5',7,7'-tetrabromo[2,2'-bi-1H-indole]-3,3'-diyl disulphate
220-287-8 2702-33-2
Not Classified
Notified C&L View details
Furaltadone
205-384-5 139-91-3
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
(Z)-hexadec-11-enyl acetate
251-791-6 34010-21-4
Skin Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Trimethylsilyl methanesulphonate
233-220-2 10090-05-8
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
6-[3-(dimethylamino)propyl]-6,12-dihydro-benzofuro[3,2-c][1]benzoxepin-6-ol
248-465-0 27450-47-1
Acute Tox. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
REACH registration C&L View details
Panax Ginseng Root Extract
680-299-8 50647-08-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
1-(4-azidophenyl)-2-bromoethan-1-one
260-519-5 57018-46-9
Flam. Sol. 1
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
GHS02 GHS05 GHS08
Notified C&L View details
Carbonylhydrotris(triphenylphosphine)iridium
241-282-7 17250-25-8
GHS07
Notified C&L View details
lead diazide
lead azide
lead azide [≥ 20 % phlegmatiser]
082-003-00-7; 082-003-01-4
236-542-1 13424-46-9
Multiple harmonised classifications
View details
2,2-dimethylpropyl isocyanate
239-660-1 15592-29-7
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
Resp. Sens. 1
STOT SE 3
GHS02 GHS05 GHS07
GHS08
Notified C&L View details
Dinonyl phthalate
201-560-0 84-76-4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Chromium(3+) neodecanoate
272-062-9 68683-16-9
Skin Sens. 1B
GHS07
REACH registration C&L View details
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 2,2'-dimethyl-4,4'-methylenebis(cyclohexylamine)
500-304-8 116802-94-9
GHS05 GHS06 GHS09
Notified C&L View details
Trivinylphosphine
223-136-4 3746-01-8
Flam. Liq. 2
Pyr. Liq. 1
GHS02
Notified C&L View details
p-(phenylthio)benzaldehyde
214-905-5 1208-88-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
1H-Carbazol-3-ol, 2,3,4,9-tetrahydro-
604-384-6 14384-34-0
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Methyl 3-[(2S,3R)-2-(4-(benzyloxy)phenyl)-1-(4-fluorophenyl)-4-oxoazetidin-3-yl]propanoate
606-560-8 204589-80-0
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
Cryolite, tripotassium
262-553-6 60996-20-5
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
Lact.
STOT RE 1
Aquatic Chronic 3
GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
3-amino-4-chlorobenzenesulphonamide
249-423-4 29092-34-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,1,3,3-tetramethylbutyl isothiocyanate
241-710-2 17701-76-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,3-bis(4-nitrophenyl)urea--4,6-dimethylpyrimidin-2-ol (1:1)
206-359-1 330-95-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Phenol, 4-dodecyl-, polymer with 1,2-ethanediamine and formaldehyde, compd. with (dibutylamino)methanol
614-183-5 67953-82-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
magnesium monoperoxyphthalate hexahydrate
617-608-2 84665-66-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Methyl (2S-trans)-6,8-dideoxy-6-[[(1-methyl-4-propylpyrrolidin-2-yl)carbonyl]amino]-1-thio-D-erythro-α-D-galacto-octopyranoside monohydrochloride
212-726-7 859-18-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Methyl (4-aminophenyl)carbamate
229-280-4 6465-03-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Lubricating oils, used
274-635-9 70514-12-4
Asp. Tox. 1
GHS08
REACH registration C&L View details
Octadecane-1,12-diol
220-342-6 2726-73-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
tritosulfuron (ISO) (containing ≤ 0,02% AMTT)
1-[4-methoxy-6-(trifluoromethyl)-1,3,5-triazin-2-yl]-3-[2-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl]urea (containing ≤ 0,02% AMTT)
613-271-00-0
604-291-0 142469-14-5
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Ditetradecyl hydrogen phosphate
229-651-0 6640-03-5
Notified C&L View details
4'-octyl[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
258-120-6 52709-84-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2H-1-Benzopyran-6-methanol, 3,4-dihydro-2-hydroxy-4-phenyl-
700-143-5 959624-24-9
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
7-nitro-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine
218-192-1 2069-32-1
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
N-(2-ethylhexyl)-1-[[3-methyl-4-[(3-methylphenyl)azo]phenyl]azo]naphthalen-2-amine
260-125-3 56358-10-2
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Aquatic Chronic 4
GHS07
REACH registration C&L View details
2-((3S,8S)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-3,8-dimethylazulen-5-yl)propan-2-ol
207-702-8 489-86-1
Not Classified
Notified C&L View details
Propylene dimyristate
257-057-1 51209-16-6
Not Classified
Notified C&L View details
4-chloro-3-(chlorosulphonyl)benzoic acid
219-667-6 2494-79-3
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
α-bromo-o-xylene
201-951-6 89-92-9
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.