Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 28 March 2023
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
p-bromophenethyl alcohol
225-093-7 4654-39-1
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
1,1'-oxybis(4-fluorobenzene)
206-358-6 330-93-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Erythromycin stearate
211-396-1 643-22-1
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
GHS08
Notified C&L View details
Rolipram
262-771-1 61413-54-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Dipotassium hexachlororhenate
241-008-6 16940-97-9
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Alcohols, C8-22, distn. residues
292-425-5 90622-25-6
Not Classified
Notified C&L View details
4,4'-bis[[4-methoxy-6-[(2-sulphoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbene-2,2'-disulphonic acid, sodium salt, compound with 2,2'-iminodiethanol
285-889-5 85154-07-0
Not Classified
Notified C&L View details
Disodium 8-[[4-(1,1-dimethylethyl)-2-sulphonatophenyl]amino]-9,10-dihydro-1-hydroxy-5-[(1-methylethyl)amino]-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
280-148-2 83027-45-6
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
Di-tert-butyl bicarbamate
240-512-3 16466-61-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
p-hydroxyphenyl methacrylate
250-652-7 31480-93-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
2-p-tolylethanol
211-824-7 699-02-5
Not Classified
Notified C&L View details
Hex-3-enedioic acid
224-648-0 4436-74-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
(2S)-5-amino-2-[(aminoacetyl)amino]-5-oxopentanoic acid
700-144-0 13115-71-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
Imiprothrin
615-873-9 72963-72-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Carc. 2
STOT SE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
N-(2-ethylhexyl)naphthalen-2-amine
260-126-9 56358-17-9
Skin Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
2-methylbenzylamine
201-952-1 89-93-0
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
2-butyryloxyethyltrimethylammonium iodide
219-666-0 2494-56-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[2H10]cyclohexanone
257-058-7 51209-49-5
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Urea, N,N-bis(2-hydroxyethyl)-, N'-(hydrogenated tallow alkyl) derivs.
297-000-8 93166-10-0
Notified C&L View details
Dodecyltrimethoxysilane
221-332-4 3069-21-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Pent-3-en-2-one
210-888-3 625-33-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Aluminium, compound with barium (4:1)
235-493-3 12253-23-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
8-amino-7-methylphenazin-2-ol
202-139-4 92-25-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Decaborane(14)
241-711-8 17702-41-9
Flam. Sol. 1
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS02 GHS06
Notified C&L View details
2-(aminomethyl)phenol
213-249-7 932-30-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
copper(II) methanesulfonate
KUPFER-II-METHANSULFONAT; KUPFERMETHANSULFONAT
029-008-00-2
405-400-2 54253-62-2
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Fatty acids, C16-22 and C18-unsatd.
This substance is identified by SDA Substance Name: C16-C22 and C18 unsaturated alkyl carboxylic acid and SDA Reporting Number: 08-005-00.
270-275-1 68424-13-5
Not Classified
Notified C&L View details
4-methylpyrazole
231-445-0 7554-65-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Cyclopentylacetic acid
214-368-7 1123-00-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
α-hydroxypyridine-3-methanesulphonic acid
225-377-0 4812-14-0
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with octahydro-4,7-methano-lH-indenedimethylamine
500-420-9 158999-25-8
Not Classified
Notified C&L View details
Deferoxamine mesilate
205-314-3 138-14-7
Not Classified
Notified C&L View details
Residues (petroleum), heavy coker and light vacuum
Heavy Fuel oil
[A complex combination of hydrocarbons produced as the residual fraction from the distillation of heavy coker gas oil and light vacuum gas oil. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C13 and boiling above approximately 230 °C (446 °F).]
A complex combination of hydrocarbons produced as the residual fraction from the distillation of heavy coker gas oil and light vacuum gas oil. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C13 and boiling above approximately 230°C(446°F).
649-027-00-5
270-983-0 68512-61-8
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
9,10-Anthracenedione, 2,2'-(1,3,4-oxadiazole-2,5-diyl)bis[1-amino-
602-479-7 12227-47-3
Not Classified
Notified C&L View details
reaction mass of: bis(1S,2S,4S)-(1-benzyl-4-tert-butoxycarboxamido-2-hydroxy-5-phenyl)pentylammonium succinate
isopropyl alcohol
A-88820.605
607-403-00-6
414-810-0
Eye Dam. 1
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Nucleotidyltransferase, deoxyribonucleate, RNA-dependent
232-964-5 9068-38-6
Not Classified
Notified C&L View details
Urea, N,N''-(methylenedi-4,1-phenylene)bis[N'-octadecyl-
610-108-5 43136-14-7
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Pentyl 2-cyano-(3-(6-methoxybenzothiazol-2-ylimino)-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-ylidene)acetate
FC 84508 PK
436-060-3
Not Classified
REACH registration C&L View details
Isopropyl 16-methylheptadecanoate
250-651-1 31478-84-9
Not Classified
Notified C&L View details
Diethyl oxalacetate
203-594-1 108-56-5
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Hydromorphone
207-383-5 466-99-9
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
2',5'-diethoxybenzanilide
202-137-3 92-22-8
Aquatic Acute 1
GHS09
Notified C&L View details
Fatty acids, C12-20 and C12-20-unsatd., reaction products with diethanolamine, borates (esters)
295-172-9 91845-02-2
Not Classified
Notified C&L View details
Bis(isopropylcyclopentadienyl) Tungsten Dihydride
613-623-3 64561-25-7
Water-react. 1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
17β-hydroxyandrost-4-ene-3-one 4-methylvalerate
239-307-1 15262-86-9
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Carc. 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
ASPERGILLUS ORYZAE
614-237-8 68038-56-2
Not Classified
Notified C&L View details
5-fluoro-2-nitrotoluene
207-164-4 446-33-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-methyl-N-(4-sulfamoylphenyl) prop-2-enamide
438-940-2
Not Classified
Notified C&L View details
2,4-dimethyl-1H-imidazole
213-221-4 930-62-1
Not Classified
Notified C&L View details
4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-6-[[(5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)carbonyl]amino]-7-oxo-, [2S-(2α,5α,6β)]-, compd. with N,N'-bis(phenylmethyl)-1,2-ethanediamine (2:1)
213-024-3 916-96-1
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
GHS08
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.