Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 01 April 2023
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
N-[2-[(2,6-dicyano-p-tolyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]methanesulphonamide
269-887-1 68385-96-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
3-methylcrotonic acid
208-782-7 541-47-9
Skin Corr. 1C
GHS05
REACH registration C&L View details
4-chloro-6-fluoro-2-methylquinoline
242-403-6 18529-01-6
GHS07
Notified C&L View details
2-bromobenzyl alcohol
242-719-4 18982-54-2
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
O-phosphoserine
206-986-0 407-41-0
Skin Corr. 1
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
N-2-hydroxyethylacetamide
205-530-8 142-26-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
1,3-Butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-(4-methylphenyl)-
615-712-2 720-94-5
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1B
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Benzenesulfonic acid, 4-C10-14-alkyl derivs., compds. with ethanolamine
289-090-2 85995-82-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
1-fluoronaphthalene
206-287-0 321-38-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(4,5-dibromo-3,6-dihydroxy-2,7-dinitroxanthen-9-yl)-benzoic acid, disodium salt
208-943-1 548-24-3
Not Classified
Notified C&L View details
Cadmium oxalate
212-408-8 814-88-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Isomethadone Nitrile
613-110-4 6293-01-2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
1-Methoxy-4-(4-trans-pentylcyclohexyl)-benzene
617-645-4 84952-30-7
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
1,4-bis(1,2-dibromoethyl)benzene
246-936-5 25393-98-0
Skin Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
BENZENE, 1,1'-METHYLENEBIS[ISOCYANATO-, HOMOPOLYMER
609-645-8 39310-05-9
Resp. Sens. 1
GHS08
Notified C&L View details
Didecyl adipate
203-349-9 105-97-5
Not Classified
Notified C&L View details
3-Hydroxybenzenethiol
609-803-6 40248-84-8
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Nonivamide
219-484-1 2444-46-4
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Resp. Sens. 1
GHS05 GHS06 GHS08
Notified C&L View details
Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic
Baseoil - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains relatively few normal paraffins.]
A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100°F (19 cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.
649-458-00-9
265-098-1 64741-97-5
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
3-(BROMMETHYL)BENZOESÄUREMETHYLESTER
419-100-4 1129-28-8
Met. Corr. 1
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
o-(trifluoromethyl)phenethylamine
212-262-5 774-18-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
16-nitroviolanthrene-5,10-dione
204-898-7 128-60-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
Gasoline, natural
Low boiling point naphtha
[A complex combination of hydrocarbons separated from natural gas by processes such as refrigeration or absorption. It consists predominantly of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C8 and boiling in the range of approximately minus 20°C to 120°C (-4°F to 248°F).]
A complex combination of hydrocarbons separated from natural gas by processes such as refrigeration or absorption. It consists predominantly of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C8 and boiling in the range of approximately minus 20°C to 120°C (-4°F to 248°F).
649-261-00-8
232-349-1 8006-61-9
Asp. Tox. 1
Muta. 1B
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
imazalil sulphate (ISO) powder
1- [2-(allyloxy)ethyl-2-(2,4-dichlorophenyl)]-1H-imidazolium hydrogen sulphate
imazalil sulphate (ISO), aqueous solution
613-043-00-0; 613-043-01-8
261-351-5 58594-72-2
Multiple harmonised classifications
View details
2-(phenylthio)ethanol
211-828-9 699-12-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, C6-19-branched, calcium salts, overbased
271-376-3 68551-41-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Alkenes, C13-14, hydroformylation products, distn. residues
292-429-7 90622-29-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
5-hydroxytryptophan
200-284-8 56-69-9
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Ethyl 2-methyl-4-oxocyclohex-2-enecarboxylate
207-657-4 487-51-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
(E)-3'-hydroxy-4'-methoxycinnamic acid
247-071-6 25522-33-2
Not Classified
Notified C&L View details
Ethyl 3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride
276-806-3 72738-09-1
GHS07
Notified C&L View details
Quaternary ammonium compounds, benzyl(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, chlorides, compds. with bentonite and bis(hydrogenated tallow alkyl)dimethylammonium chlorides
275-125-9 71011-25-1
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
2,3,4,5,6-pentabromostyrene
258-359-6 53097-59-9
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
1-Propene, chlorinated, epoxidized, distn. residues
304-800-3 94279-54-6
Flam. Liq. 2
Met. Corr. 1
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 2
Muta. 1B
Carc. 1B
Repr. 1B
GHS02 GHS05 GHS06
GHS08
Notified C&L View details
Ethyl 4,6-dimethyl-2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate
222-195-3 3385-34-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
p-(1-piperazinyl)phenol
260-289-6 56621-48-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
Resin acids and Rosin acids, esters with ethylene glycol
270-986-7 68512-65-2
Not Classified
Notified C&L View details
2-(2,6-diethyl-4-methyl-phenyl)propanediamide
452-330-3
Acute Tox. 4
Repr. 2
GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
Hex-4-yn-1-ol
213-189-1 928-93-8
Flam. Liq. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Thiocolchicine
220-346-8 2730-71-4
Acute Tox. 2
Eye Dam. 1
Acute Tox. 1
Muta. 1B
GHS05 GHS06 GHS08
Notified C&L View details
Isobutyl laurate
253-675-0 37811-72-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
Methyl hydrogen azelate
218-275-2 2104-19-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
cobalt dinitrate
027-009-00-2
233-402-1 10141-05-6
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
Muta. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Carc. 1B
Repr. 1B
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Riboflavin 5'-(trihydrogen diphosphate), 5'→5'-ester with adenosine, disodium salt
282-733-8 84366-81-4
Not Classified
Notified C&L View details
(Z,Z)-cycloocta-1,5-diene
216-291-4 1552-12-1
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Asp. Tox. 1
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS07 GHS08
GHS09
Notified C&L View details
Benzene-1,3-dicarbonitrile
210-933-7 626-17-5
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
tert-butylcyclohexane
221-652-4 3178-22-1
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
3-(2-chloroethyl)-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]-pyrimidin-4-one
603-382-2 130049-82-0
Not Classified
Notified C&L View details
Cuprate(3-), [2-[2-[[2-[3-[[4-[[2-[2-(ethenylsulfonyl)ethoxy]ethyl]amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-(hydroxy-.kappa.O)-5-sulfophenyl]diazenyl-.kappa.N2]phenylmethyl]diazenyl-.kappa.N1]-4-sulfobenzoato(5-)-.kappa.O]-, sodium (1:3)
402-020-9 106404-06-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
4-[[5-(carbamoyl)-2-methoxyphenyl]azo]-3-hydroxy-N-phenylnaphthalene-2-carboxamide
268-171-6 68016-05-7
Not Classified
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.