Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 28 March 2023
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Mercaptopurine
200-037-4 50-44-2
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadecafluoroundecane-1,2-diol
303-265-3 94159-84-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
S-4-(mesyloxy)phenyl methyl(thiocarbamate)
614-003-5 66952-49-6
Acute Tox. 3
Aquatic Chronic 2
GHS06 GHS09
Notified C&L View details
2,3- dithiapentane
606-526-2 20333-39-5
Flam. Liq. 1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
3-aminobenzylamine
SUBSTANCE S68494
612-180-00-3
412-230-2 4403-70-7
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
1-(6-methoxy-2-naphthyl)propan-1-one
220-285-7 2700-47-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Sodium N-phenylsulphanilate
228-165-6 6152-67-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-hexyldecan-1-ol
219-370-1 2425-77-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
N-tridecylnaphthalen-2-amine
260-127-4 56358-18-0
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
Altacet
602-916-1 12304-65-3
Not Classified
Notified C&L View details
Methyl 3-methyl-3-[2-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)vinyl]oxirane-2-carboxylate
267-660-1 67905-40-2
Not Classified
Notified C&L View details
Gases (petroleum), fluidized catalytic cracker scrubbing secondary absorber off
Refinery gas
[A complex combination produced by scrubbing the overhead gas from the fluidized catalytic cracker. It consists of hydrogen, nitrogen, methane, ethane and propane.]
A complex combination produced by scrubbing the overhead gas from the fluidized catalytic cracker. It consists of hydrogen, nitrogen, methane, ethane and propane.
649-159-00-3
272-875-9 68919-03-9
Press. Gas
Flam. Gas 1
Muta. 1B
Carc. 1A
GHS02 GHS04 GHS08
Harmonised C&L View details
Tricyclodecanedimethanol
248-096-5 26896-48-0
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Diethyl malate
231-444-5 7554-12-3
Not Classified
Notified C&L View details
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, hydroxymethyl methoxymethyl derivs.
285-261-0 85049-87-2
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
1-[2-oxo-2-[[2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethyl]amino]ethyl]pyridinium chloride
238-501-3 14492-68-3
Not Classified
Notified C&L View details
O-isobutyl ethylthiocarbamate
259-869-1 55860-53-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
disodium;carbonate;hydrate
619-709-7 5968-11-6
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
2-methylpropyl (R)-2-hydroxypropanoate
D(+)-LACTATE D'ISOBUTYLE
607-268-00-3
407-770-0 61597-96-4
Eye Irrit. 2
GHS07
Harmonised C&L View details
CP cresol-epichlorohydrin-formaldehyde
609-424-6 37382-79-9
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Roxarsone
204-453-7 121-19-7
Not Classified
Notified C&L View details
4,4'-Bis[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-1,1'-biphenyl
606-971-2 22287-56-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Naphthacene
202-138-9 92-24-0
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Notified C&L View details
bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide
617-006-00-X
201-279-3 80-43-3
Org. Perox. F
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
Repr. 1B
GHS02 GHS07 GHS08
GHS09
Harmonised C&L View details
1,3-Dioxane-5-methanol, 5-ethyl-2,2-dimethyl-
606-629-2 20761-68-6
REACH registration C&L View details
2-(triphenylphosphoranylidene)acetophenone
212-727-2 859-65-4
GHS07
Notified C&L View details
Dibutyl 2,2'-dithiodiacetate
245-954-0 23959-95-7
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Notified C&L View details
Fatty acids, C12-18 and C18-unsatd., reaction products with chloroacetic acid and 2-(dimethylamino)ethanol and N,N-dimethyl-1,3-propanediamine
295-171-3 91845-01-1
Not Classified
Notified C&L View details
Formylcycloheptane
224-279-5 4277-29-6
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
1-[(2-tert-butyl)cyclohexyloxy]-2-butanol
AMBER CORE
603-154-00-2
412-300-2 139504-68-0
Aquatic Chronic 2
GHS09
Harmonised C&L View details
2,2'-[1,2-ethanediylbis(oxy)]bis(ethanethiol)
239-044-2 14970-87-7
Acute Tox. 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
REACH registration C&L View details
(2S)-2-(4-(3-Fluorbenzyloxy)-benzylamino)-propanamid, Methan sulfonat
606-485-0 202825-46-5
Acute Tox. 3
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
GHS05 GHS06 GHS09
Notified C&L View details
Methylenebis[diphenylphosphine]
218-194-2 2071-20-7
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Sodium bis[3-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxybenzenesulphonamidato(2-)]cobaltate(1-)
277-554-7 73612-40-5
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details
4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomeric reaction products with 2,4'-diisocyanatodiphenylmethane
500-297-1 109331-54-6
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
Resp. Sens. 1
STOT SE 3
Carc. 2
STOT RE 2
GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
5,10,15,20-tetraphenyl-21H,23H-porphine
213-025-9 917-23-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
phenylhydrazinium sulphate (2:1)
612-023-00-9
257-622-2 52033-74-6
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1
Acute Tox. 3
Muta. 2
Carc. 1B
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
GHS06 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Diammonium hexachloroiridate
241-007-0 16940-92-4
Met. Corr. 1
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Fatty acids, tall-oil, potassium salts
263-136-1 61790-44-1
Not Classified
Notified C&L View details
4-[(4-nitrophenyl)azo]-N-phenylaniline
219-954-6 2581-69-3
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl methacrylate
250-718-5 31582-45-3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
(R)-(-)-butane-1,3-diol
228-532-0 6290-03-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
Methyl 3-amino-4-hydroxybenzoate
208-627-3 536-25-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
7-isopropyl-1,4-dimethylazulene
207-701-2 489-84-9
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
5-(phenylmethoxy)-1H-indole-3-carbaldehyde
230-134-7 6953-22-6
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
7,9-dimethylspiro[5.5]undecan-3-one
281-129-1 83863-64-3
Skin Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Norflurazon
248-397-1 27314-13-2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Notified C&L View details
1-(chloromethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
278-216-1 75462-59-8
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
4-isobutylpyridine
225-376-5 4810-79-1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-nitro-o-phenylenediamine
223-013-5 3694-52-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.