Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 28 March 2023
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Vinca minor, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Vinca minor, Apocynaceae.
281-686-0 84012-41-9
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
Bis[stilbene-α,β-dithiolato(2-)]nickel
249-353-4 28984-20-5
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
Carc. 1A
GHS08
Notified C&L View details
[S-(R*,S*)]-2-methyl-2-(4-methylcyclohex-3-enyl)oxirane
248-839-3 28098-67-1
Notified C&L View details
4-Fluorophenyl chloroformate
609-545-4 38377-38-7
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 3
GHS05 GHS06
Notified C&L View details
Trifluoroacetic trifluoroacetohydroxamic anhydride
211-677-9 684-78-6
Skin Corr. 1B
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
4-methoxy-1-naphthonitrile
227-734-6 5961-55-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Flunisolide
222-193-2 3385-03-3
Acute Tox. 1
GHS06
Notified C&L View details
1-[4-[3-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]propoxy]-3-methoxyphenyl]ethanone
603-745-5 133454-47-4
Acute Tox. 2
GHS06
Notified C&L View details
Dipotassium butyl phosphate
247-585-0 26290-70-0
Not Classified
Notified C&L View details
2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol
283-585-7 84682-23-5
Repr. 2
STOT RE 2
Aquatic Chronic 3
GHS08
REACH registration C&L View details
2-ethylphenol
201-958-4 90-00-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Reaction mass of bis(N-decyl-N,N-dimethyldecan-1-aminium) carbonate and N-decyl-N,N-dimethyldecan-1-aminium hydrogen carbonate
451-900-9 894406-76-9
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS06 GHS09
REACH registration C&L View details
Lauric acid, compound with 2-aminoethanol (1:1)
240-852-2 16830-40-3
Not Classified
Notified C&L View details
Loperamide
258-416-5 53179-11-6
Acute Tox. 3
GHS06
REACH registration C&L View details
2-(2-Methyl-5-nitroanilino)-4-(3-pyridyl)pyrimidine
604-858-2 152460-09-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
[ethylenebis[nitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid, sodium salt
244-742-5 22036-77-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
Strontium silicate(1:1)
236-616-3 13451-00-8
Not Classified
Notified C&L View details
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 98% (S)-(-)-
616-305-2 76189-56-5
GHS07
Notified C&L View details
Gas oils, hydrotreated
Gasoil - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons obtained from the redistillation of the effluents from the treatment of paraffins with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C17 through C27 and boiling in the range of approximately 330 °C to 340 °C (626 °F to 644 °F).]
A complex combination of hydrocarbons obtained from the redistillation of the effluents from the treatment of paraffins with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C17 through C27 and boiling in the range of approximately 330°C to 340°C (626°F to 644°F).
649-238-00-2
308-128-1 97862-78-7
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
4''-Ethyl-2'-fluor-4-propyl-1,1':4',1''-terphenyl
619-171-3 95759-44-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
Phosphoric acid, isodecyl ester, potassium salt
269-889-2 68389-40-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Calcium dilactate
212-406-7 814-80-2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Cyclopentene
205-532-9 142-29-0
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Asp. Tox. 1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
GHS02 GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
2-ethylhexyl hydrogen -2-ethylhexylphosphonate
238-865-3 14802-03-0
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
2-methylpyrrolidine
212-144-3 765-38-8
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Soaps, stocks, peanut-oil, acidulated, hydrogenated
296-507-1 92704-71-7
Not Classified
Notified C&L View details
Gasoline
Low boiling point naphtha - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons consisting primarily of paraffins, cycloparaffins, aromatic and olefinic hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C3 and boiling in the range of 30°C to 260°C (86°F to 500°F).]
A complex combination of hydrocarbons consisting primarily of paraffins, cycloparaffins, aromatic and olefinic hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C3 and boiling in the range of 30°C to 260°C (86°F to 500°F).
649-378-00-4
289-220-8 86290-81-5
Asp. Tox. 1
Muta. 1B
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
2-ethyl-2-butenal
243-299-5 19780-25-7
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS02 GHS06
Notified C&L View details
3-chloro-2,2-dimethylpropaneoic acid
236-848-5 13511-38-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
alcohol soluable maleic acid resin
617-062-5 80341-90-8
Not Classified
Notified C&L View details
Pentyl cinnamate
222-478-1 3487-99-8
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Notified C&L View details
Lead thiosulphate
236-780-6 13478-50-7
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
(±)-α-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
206-429-1 340-05-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,2-dimethylhexan-3-ol
224-135-1 4209-90-9
GHS07
Notified C&L View details
5-bromopentan-2-one
223-419-2 3884-71-7
Flam. Liq. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
promecarb (ISO)
3-isopropyl-5-methylphenyl N-methylcarbamate
006-037-00-9
220-113-0 2631-37-0
Acute Tox. 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
Harmonised C&L View details
Hentetracontane
230-561-9 7194-87-8
Not Classified
Notified C&L View details
4-dimethylaminobenzylidenerhodanine
208-625-2 536-17-4
Not Classified
Notified C&L View details
Phenol, 2(or 4)-(2,4-dinitrophenyl)amino-, sulfurized, thiosulfonated
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 53248.
215-455-2 1327-03-3
Not Classified
Notified C&L View details
Naphthalen-1-ethanol
212-260-4 773-99-9
GHS07
Notified C&L View details
2-isopropylidene-5-methylcyclohexanone
240-070-1 15932-80-6
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Cyclopropanecarbohydrazide
230-132-6 6952-93-8
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
Benzoic acid, 2-amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)-, ethyl ester, hydrochloride
917-647-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
5-methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]thiophene-3-carbonitrile
604-084-5 138564-59-7
Aquatic Chronic 1
GHS09
Notified C&L View details
Quaternary ammonium compounds, trimethylsoya alkyl, chlorides
263-134-0 61790-41-8
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
3-Acetyl-5-chloro-thiophene-2-sulfonic acid (3-methoxy-propyl)-amide
928-005-1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
REACH registration C&L View details
4-trans-Propyl-[1,1-bicyclohexyl]-4-trans-carbonic acid-(4-propylphenyl)ester
619-276-4 97564-42-6
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
o-chlorophenylacetic acid
219-482-0 2444-36-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Indium Tin Oxide
610-589-1 50926-11-9
GHS07
Notified C&L View details
N-methyltetradecylamine
249-588-2 29369-63-9
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.