Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 01 July 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Schinus terebenthifolius essential oil
619-090-3 949495-68-5
Not Classified
Notified C&L View details
2-ethylhexyl 4-(2,4-dichlorophenoxy)butyrate
231-750-9 7720-36-7
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
1-phenylpiperazinium chloride
218-646-9 2210-93-7
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 3
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS06
Notified C&L View details
Triammonium diaquaoctachloro-μ-nitridodiruthenate(3-)
248-399-2 27316-90-1
Met. Corr. 1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Amides, tallow, hydrogenated, N,N-bis(hydroxyethyl)
268-951-6 68155-23-7
Not Classified
Notified C&L View details
Lubricating oils (petroleum), used, noncatalytically refined
A complex combination of hydrocarbons obtained by refining waste oils without catalytic treatment with hydrogen. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil with a viscosity of at least 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C).
309-878-2 101316-73-8
Not Classified
Notified C&L View details
Trisodium 12-wolframophosphate
234-716-1 12026-98-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Aminoguanidinium hydrogen carbonate
219-956-7 2582-30-1
Skin Sens. 1B
Repr. 1B
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
Tribromo(2H)methane
220-823-0 2909-52-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 3
Aquatic Chronic 2
GHS06 GHS09
Notified C&L View details
3-methylpentane-1,5-diol
224-709-1 4457-71-0
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Phosphodiesterase II
232-965-0 9068-54-6
Resp. Sens. 1
GHS08
Notified C&L View details
Octaaluminium zirconium pentachloride tricosahydroxide
308-575-2 98106-54-8
Skin Mild Irrit. 3
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
1-Hexen-3-one, 5-hydroxy-5-methyl-1-phenyl-
609-779-7 400752-37-6
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
Notified C&L View details
Piperazine-2,5-dione
203-411-5 106-57-0
Not Classified
Notified C&L View details
Storax (resin)
Extractives and their physically modified derivatives. It is a product which may contain resin acids and their esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these terpenes. (Styrax officinalis, Styracaceae).
295-228-2 91845-53-3
Not Classified
Notified C&L View details
Residues (petroleum), light vacuum
Heavy Fuel oil
[A complex residuum from the vacuum distillation of the residuum from the atmospheric distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C13 and boiling above approximately 230 °C (446 °F).]
A complex residuum from the vacuum distillation of the residuum from the atmospheric distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C13 and boiling above approximately 230°C (446°F).
649-028-00-0
270-984-6 68512-62-9
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
(±)-1- [2-(allyloxy)ethyl-2-(2,4-dichlorophenyl)]-1H-imidazolium hydrogen sulphate
(±)-1- [2-(allyloxy)ethyl-2-(2,4-dichlorophenyl)]-1H-imidazolium hydrogen sulphate
613-043-00-0; 613-043-01-8
281-291-3 83918-57-4
Multiple harmonised classifications
View details
[2-(hydroxymethyl)-1,3-dihydroperimidin-2-yl]methanol
605-770-7 176180-03-3
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1B
GHS07
REACH registration C&L View details
1H-Imidazole-1-ethanamine, 4,5-dihydro-, 2-C12-22-alkyl derivs., diacetates
296-738-8 93028-46-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Acetyl dihydrogen phosphate, lithium potassium salt
304-378-0 94249-01-1
Skin Corr. 1B
Repr. 2
GHS05 GHS08
Notified C&L View details
Fatty acids, C12-18 and C18-unsatd., reaction products with N,N-dimethyl-1,3-propanediamine and triethanolamine
295-173-4 91845-03-3
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
Dimethyl propylphosphonate
242-555-3 18755-43-6
Eye Irrit. 2
Repr. 1B
GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
Dodecan-5-one
243-295-3 19780-10-0
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
4-fluoroanthranilic acid
207-163-9 446-32-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-(p-chlorophenyl)-DL-alanine
231-051-9 7424-00-2
Acute Tox. 3
Skin Sens. 1
GHS06
Notified C&L View details
Propanenitrile, 3-[[4-[[5,6(or 6,7)-dichloro-2-benzothiazolyl]azo]phenyl]ethylamino]-
616-632-0 78564-87-1
GHS07
Notified C&L View details
Butynedioic acid
205-536-0 142-45-0
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS06
Notified C&L View details
Octahydro-4,8a-dimethyl-4a(2H)-naphthol
245-590-2 23333-91-7
Not Classified
Notified C&L View details
5,6-dihydroxycyclohex-5-ene-1,2,3,4-tetrone, monobarium salt
240-856-4 16833-52-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
4-fluoroaniline
206-735-5 371-40-4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS08
GHS09
REACH registration C&L View details
2-(3,4-dihydroxyphenyl)-7-(β-D-glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-4H-1-benzopyran-4-one
226-365-8 5373-11-5
Not Classified
Notified C&L View details
Bis(2-amino-1H-imidazole) sulphate
215-918-9 1450-93-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Bis(2,3-epoxypropyl) terephthalate
230-565-0 7195-44-0
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
2-methyl-4-oxo-3-(penta-2,4-dienyl)cyclopent-2-enyl [1R-[1α[S*(Z)],3β]]-chrysanthemate
pyrethrin I
613-023-00-1
204-455-8 121-21-1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Formic acid, compound with 2,2'-oxybis[N,N-dimethylethylamine] (2:1)
257-171-1 51390-19-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
2-chlorocyclohexanol
216-339-4 1561-86-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-phenylthiomorpholine 1,1-dioxide
241-675-3 17688-68-5
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Tanacetum annuum
922-517-9
Flam. Liq. 3
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
STOT SE 2
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS07 GHS08
GHS09
Notified C&L View details
soy flour
614-554-1 68513-95-1
Not Classified
Notified C&L View details
4-methoxyphenyl trans-4-pentylcyclohexanoate
266-746-6 67589-52-0
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
Ethanedioic acid, ammonium iron(3+) salt (3:3:1), trihydrate
603-647-2 13268-42-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Adipic acid, polymer with glycerol and 2,2'-oxydiethanol
500-050-8 26760-54-3
Not Classified
Notified C&L View details
Fatty acids, avocado-oil, isooctadecyl esters
292-767-5 90990-06-0
Not Classified
Notified C&L View details
Cyclopenta[c]pyrrole-1-carboxylic acid, 2-[(2S)-2-[[(2S)-2-amino-2-cyclohexylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]octahydro-, 1,1-dimethylethyl ester, (1S,3aR,6aS
482-250-4
Skin Sens. 1
STOT RE 1
Aquatic Chronic 2
GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Dichlorophenylsilane
216-635-3 1631-84-1
Flam. Liq. 3
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
Alcohols, C16-18, ethoxylated, phosphates
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-295-0 106233-09-4
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
Tetrahydrocyclobuta[1,2-c:3,4-c']difuran-1,3,4,6-tetraone
224-577-5 4415-87-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Nickel alloy, base, Ni 54.0-57.0,Ti 43-46,C 0-0.07,Co 0-0.05,Fe 0-0.05,O 0-0.05,Nb 0-0.025,Cr 0-0.01,Cu 0-0.01,H 0-0.005 (UNS N01555)
610-765-8 52013-44-2
Not Classified
Notified C&L View details
2-carboxyphenylhydrazinium(1+) chloride
257-869-6 52356-01-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Disodium (Z)-4-[2-[(2-hydroxyethyl)(1-oxooctadec-9-enyl)amino]ethyl] 2-sulphonatosuccinate
287-373-5 85480-92-8
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.