Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 01 July 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Chromium(3+) neodecanoate
272-062-9 68683-16-9
Skin Sens. 1B
GHS07
REACH registration C&L View details
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 2,2'-dimethyl-4,4'-methylenebis(cyclohexylamine)
500-304-8 116802-94-9
GHS05 GHS06 GHS09
Notified C&L View details
Trivinylphosphine
223-136-4 3746-01-8
Flam. Liq. 2
Pyr. Liq. 1
GHS02
Notified C&L View details
p-(phenylthio)benzaldehyde
214-905-5 1208-88-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
1H-Carbazol-3-ol, 2,3,4,9-tetrahydro-
604-384-6 14384-34-0
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Methyl 3-[(2S,3R)-2-(4-(benzyloxy)phenyl)-1-(4-fluorophenyl)-4-oxoazetidin-3-yl]propanoate
606-560-8 204589-80-0
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
Cryolite, tripotassium
262-553-6 60996-20-5
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
Lact.
STOT RE 1
Aquatic Chronic 3
GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
3-amino-4-chlorobenzenesulphonamide
249-423-4 29092-34-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,1,3,3-tetramethylbutyl isothiocyanate
241-710-2 17701-76-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,3-bis(4-nitrophenyl)urea--4,6-dimethylpyrimidin-2-ol (1:1)
206-359-1 330-95-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Phenol, 4-dodecyl-, polymer with 1,2-ethanediamine and formaldehyde, compd. with (dibutylamino)methanol
614-183-5 67953-82-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
magnesium monoperoxyphthalate hexahydrate
617-608-2 84665-66-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Methyl (2S-trans)-6,8-dideoxy-6-[[(1-methyl-4-propylpyrrolidin-2-yl)carbonyl]amino]-1-thio-D-erythro-α-D-galacto-octopyranoside monohydrochloride
212-726-7 859-18-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Methyl (4-aminophenyl)carbamate
229-280-4 6465-03-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Lubricating oils, used
274-635-9 70514-12-4
Asp. Tox. 1
GHS08
REACH registration C&L View details
Octadecane-1,12-diol
220-342-6 2726-73-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
tritosulfuron (ISO) (containing ≤ 0,02% AMTT)
1-[4-methoxy-6-(trifluoromethyl)-1,3,5-triazin-2-yl]-3-[2-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl]urea (containing ≤ 0,02% AMTT)
613-271-00-0
604-291-0 142469-14-5
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Ditetradecyl hydrogen phosphate
229-651-0 6640-03-5
Notified C&L View details
4'-octyl[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
258-120-6 52709-84-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2H-1-Benzopyran-6-methanol, 3,4-dihydro-2-hydroxy-4-phenyl-
700-143-5 959624-24-9
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
7-nitro-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine
218-192-1 2069-32-1
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
N-(2-ethylhexyl)-1-[[3-methyl-4-[(3-methylphenyl)azo]phenyl]azo]naphthalen-2-amine
260-125-3 56358-10-2
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Aquatic Chronic 4
GHS07
REACH registration C&L View details
Propylene dimyristate
257-057-1 51209-16-6
Not Classified
Notified C&L View details
4-chloro-3-(chlorosulphonyl)benzoic acid
219-667-6 2494-79-3
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
α-bromo-o-xylene
201-951-6 89-92-9
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
1,1,5,5,5-hexamethyl-3-phenyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane
218-320-6 2116-84-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
Butanedioic acid, sulfo-, C-tridecyl ester, branched, disodium salts
298-650-5 93820-69-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Oils, fish, sulfated
287-540-2 85536-56-7
Not Classified
Notified C&L View details
Triton DF 12
609-382-9 37281-47-3
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07 GHS08
Notified C&L View details
(2E,4E)-(±)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoic acid
258-355-4 53092-52-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N-methylglucamine hydrochloride
927-938-1 35564-86-4
Not Classified
Notified C&L View details
Zirconium tetrahydroxide
238-472-7 14475-63-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Yellow UZ 3217-A
400-090-5 83784-23-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
methyl 1-aminocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride
609-504-0 37993-32-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-thiophenebutyric acid
225-090-0 4653-11-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-bromo-5-chlorotoluene
238-503-4 14495-51-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
iodine
053-001-00-3
231-442-4 7553-56-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
1-hydroxy-1-cyclohexanecarbonitrile
213-246-0 931-97-5
Acute Tox. 1
Acute Tox. 1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
Notified C&L View details
3,4-dihydro-1H-2-benzopyran-1-one
225-179-4 4702-34-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
[1-(aminocarbonyl)hydrazino]acetic acid
205-311-7 138-07-8
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS06
REACH registration C&L View details
Soya amine ethoxylate
615-937-6 73246-96-5
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
GHS05 GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Castor oil, hydrogenated, propoxylated
1 - 6.5 moles propoxylated
500-301-1 111870-68-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
Chromic acid (H2CrO4), disodium salt, tetrahydrate
600-068-7 10034-82-9
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Acute Tox. 2
Resp. Sens. 1
Muta. 1B
Carc. 1B
Repr. 1B
STOT RE 1
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS06 GHS08
GHS09
Notified C&L View details
Didecyl phthalate
201-561-6 84-77-5
Not Classified
Notified C&L View details
(S)-(+)-Glycidyl benzyl ether
605-380-7 16495-13-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-Hexanone, 2,2-dimethyl-
611-088-0 5405-79-8
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
(2,6-xylyloxy) acetic acid
603-738-7 13335-71-2
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS07 GHS09
Notified C&L View details
4-oxo-4-{[(1R,4S,5R,8S,9R,10S,12R,13R)-1,5,9-trimethyl-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo[10.3.1.0^{4,13}.0^{8,13}]hexadecan-10-yl]oxy}butanoic acid
618-170-5 88495-63-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Strontium 3-hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo]-2-naphthoate
277-552-6 73612-29-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
N-(p-toluoyl)glycine
248-231-8 27115-50-0
Not Classified
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.