Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 01 July 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
4-tert-pentylcyclohexyl acetate
226-631-3 5441-56-5
Not Classified
Notified C&L View details
m-phenylenediacetonitrile
210-936-3 626-22-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
8-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
207-700-7 489-78-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
(R)-5-bromo-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl methyl)-1H-indole
UK-111,975
613-201-00-9
422-390-5 143322-57-0
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Acute Tox. 4
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Repr. 2
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
(3-bromopropyl)trimethoxysilane
257-453-4 51826-90-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N,N'-diphenyladipamide
224-706-5 4456-80-8
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
2-ethynyltetrahydro-2,6,6-trimethyl-2H-pyran
237-551-3 13837-60-0
Flam. Liq. 3
GHS02
REACH registration C&L View details
Extracts (petroleum), heavy naphtha solvent
Kerosine - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from a solvent extraction process. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 through C12 and boiling in the range of approximately 90 °C to 220 °C (194 °F to 428 °F).]
A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from a solvent extraction process. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 through C12 and boiling in the range of approximately 90°C to 220°C (194°F to 428°F).
649-420-00-1
265-099-7 64741-98-6
Asp. Tox. 1
GHS08
Harmonised C&L View details
4-(2-butenylidene)-3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-one
236-187-2 13215-88-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
1,3-dibromo-2-chloro-5-fluorobenzene
605-874-2 179897-90-6
GHS07
Notified C&L View details
Toluenesulphonamide
215-578-1 1333-07-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
L-cysteinyl carbamate
218-195-8 2072-71-1
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Lead, isononanoate naphthenate complexes
284-577-6 84929-97-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Repr. 1A
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
4-nitroquinoline N-oxide
200-281-1 56-57-5
Carc. 1B
GHS08
Notified C&L View details
4-ethoxysalicylic acid
233-919-2 10435-55-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Diadenine sulphate
206-286-5 321-30-2
GHS07
Notified C&L View details
Diphenyl isophthalate
212-014-6 744-45-6
Not Classified
Notified C&L View details
1-Propene, polymer with ethene
618-455-4 9010-79-1
Not Classified
Notified C&L View details
Tallow, calcium sodium salt
272-503-5 68856-20-2
Not Classified
Notified C&L View details
2,2'-[dithiobis(methylene)]bisfuran
224-649-6 4437-20-1
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Praseodymium trihydroxide
240-513-9 16469-16-2
Not Classified
Notified C&L View details
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 4,4'-methylenebis(2,6-diethylaniline)
500-306-9 119205-75-3
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
2-[2-[4-(1-phenylethyl)phenoxy]ethoxy]ethanol
608-713-4 32171-27-0
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
Alkenes, C8-9, hydroformylation products, distn. residues
292-426-0 90622-26-7
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
Oak, Quercus robur, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Quercus robur, Fagaceae.
275-129-0 71011-28-4
Not Classified
Notified C&L View details
2-diethylaminoethyl methacrylate
607-127-00-6
203-275-7 105-16-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1
Acute Tox. 4
GHS07
Harmonised C&L View details
Polyoxyalkylene styryl ether
617-318-6 82339-23-9
Not Classified
Notified C&L View details
PRO-JET 950 NP
416-750-0
Not Classified
Notified C&L View details
2-[7-(diethylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]-1,3-dimethyl-1H-benzimidazolium chloride
249-694-9 29556-33-0
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
(4-bromophenoxy)trimethylsilane
241-831-0 17878-44-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Isopropyl methacrylate
225-094-2 4655-34-9
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
2',4'-dimethoxycinnamic acid
230-208-9 6972-61-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
(±)-5,6,6a,7-tetrahydro-1,2,9,10-tetramethoxy-6-methyl-4H-dibenzo[de,g]quinoline
227-068-6 5630-11-5
Not Classified
Notified C&L View details
12-wolframosilicic acid
234-719-8 12027-38-2
Skin Corr. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05
REACH registration C&L View details
9H-thioxanthene-3,6-diamine 10,10-dioxide
233-527-1 10215-25-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Ethyl 2-[[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methylene]amino]benzoate
302-347-6 94108-09-5
Not Classified
Notified C&L View details
(2S)-2-Amino-3,3-dimethylbutan-1-ol
601-176-7 112245-13-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1H,5H-Pyrazolo[1,2-a]pyrazol-1-one, 3-amino-6,7-dihydro-, hydrochloride (1:1)
609-180-0 358360-19-7
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
Hept-2-ynoic acid
216-048-2 1483-67-6
Met. Corr. 1
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Octadecanoic acid, reaction products with diethylenetriamine, di-Me sulfate-quaternized
291-707-5 90459-62-4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
Zinc carbonate
222-477-6 3486-35-9
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details
Cyclohexyl formate
224-415-3 4351-54-6
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
(7α,11α,17α)-9,11-Epoxy-17-hydroxy-3-oxo-pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid γ-lactone methyl ester
600-850-8 107724-20-9
Notified C&L View details
tert-Decanoic acid, oxiranylmethyl ester, reaction products with tetraethylenepentamine
307-229-8 97553-68-9
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
2,4,6-tris(pentafluoroethyl)-1,3,5-triazine
212-724-6 858-46-8
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
methylethylketone peroxide trimer
617-021-00-1
429-320-2 24748-23-0
Org. Perox. B
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Asp. Tox. 1
GHS01 GHS02 GHS07
GHS08
Harmonised C&L View details
2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, calcium salt, [4S-(4α,4aα,5α,5aα,6β,12aα)]-
239-293-7 15251-48-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Repr. 2
Lact.
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
5.alpha.-Pregnane-3,11,20-trione, 5,6.alpha.-epoxy-17-hydroxy-, cyclic 3,20-bis(ethylene acetal)
600-289-9 102213-30-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
2-[(p-aminophenyl)sulphonyl]ethyl hydrogensulphate
219-669-7 2494-89-5
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
Phosphoric acid, decyl ester, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol]
297-991-7 93776-61-5
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.