Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 27 September 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
[No public or meaningful name is available]
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
Resp. Sens. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07 GHS08
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
Muta. 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1A
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
Water-react. 1
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Acute Tox. 3
STOT SE 2
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS05 GHS06
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
Muta. 2
Aquatic Chronic 1
GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Iodonium Tetrafenylboraat
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.