Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 04 February 2023
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
5-bromothiophene-2-carbaldehyde
225-176-8 4701-17-1
GHS07
Notified C&L View details
Hydroxyaluminium bis(2-ethylhexanoate)
250-322-2 30745-55-2
Not Classified
Notified C&L View details
1-(4-methyl-2-nitrophenylazo)-2-naphthol
219-372-2 2425-85-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
Bis(2,4-dichlorophenyl) carbonate
247-748-6 26496-99-1
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
7-aminonaphthalene-1,3,5-trisulphonic acid
248-394-5 27310-25-4
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Trifluoromethanesulphonyl chloride
207-009-0 421-83-0
Skin Corr. 1B
GHS05
REACH registration C&L View details
Germanium tetraiodide
236-613-7 13450-95-8
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Pentasodium 4-hydroxy-5-[[4-[[[[5-hydroxy-7-sulphonato-6-[[2-sulphonato-4-[(4-sulphonatophenyl)azo]phenyl]azo]-2-naphthyl]amino]carbonyl]amino]-5-methoxy-o-tolyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate
277-180-4 72987-21-4
Not Classified
Notified C&L View details
11β,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(dihydrogen phosphate)
206-120-1 302-25-0
Repr. 1B
GHS08
REACH registration C&L View details
[S-(R*,R*)]-2,2'-(ethylenediimino)dibutan-1-ol dihydrochloride
213-970-7 1070-11-7
Repr. 1B
GHS08
Notified C&L View details
1,3,3-trimethyl-2-[[methyl(p-tolyl)hydrazono]methyl]-3H-indolium dihydrogen phosphate
281-428-7 83949-68-2
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
(methoxymethyl)diphenylphosphine oxide
224-704-4 4455-77-0
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
5-methyl-2-nitroanisole
253-975-1 38512-82-2
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
1-Propanesulfonic acid, 3-chloro-2-hydroxy-, monosodium salt, reaction products with 2-heptyl-4,5-dihydro-1H-imidazole-1-ethanol
271-863-0 68610-39-9
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
2,3-dichlorobenzoic acid
200-039-5 50-45-3
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2A
Aquatic Chronic 4
GHS07
REACH registration C&L View details
trans-2,4'-vinylenedipyridine
238-866-9 14802-41-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Beta,beta-styrenedicarbonitrile
220-283-6 2700-22-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-ethyl-2-methylnaphtho[1,2-d]thiazolium toluene-p-sulphonate
256-017-0 42952-29-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-fluoro-6-trifluoromethylpyridine
613-245-00-9
428-100-3 94239-04-0
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 3
GHS02 GHS07
Harmonised C&L View details
Pancreatic extracts
Extractives and their physically modified derivatives such as proteins, lipids, carbohydrates, nucleic acids, inorganic ions, etc. obtained from mammalian pancreas.
232-500-1 8054-41-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Resp. Sens. 1
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Trisodium hexachlororhodate
239-047-9 14972-70-4
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Phosphoric acid, octadecyl ester
254-466-7 39471-52-8
Not Classified
Notified C&L View details
Cobalt oxalate
212-409-3 814-89-1
Skin Sens. 1B
Repr. 1B
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Isovaleramide
208-781-1 541-46-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Pregna-1,4,6-triene-3,20-dione, 17-hydroxy-, cyclic 20-(1,2-ethanediyl acetal)
618-972-5 93771-36-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
(7aS,13aR,13bR,13cS)-dodecahydro-1H,5H,10H-dipyrido[2,1-f:3',2',1'-ij][1,6]naphthyridin-10-one 4-oxide
605-514-4 16837-52-8
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14-dodecahydro-2H-cyclododeca[b]pyran
251-090-5 32539-83-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
4-(tert-butyl)-N-sec-butyl-2,6-dinitroaniline
251-607-4 33629-47-9
Acute Tox. 4
Repr. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
Fatty acids, montan-wax, mixed esters with adipic acid and trimethylolpropane
615-938-1 73246-99-8
Not Classified
Notified C&L View details
1-[4-(2-methoxyethoxy)phenyl]piperazine
610-679-0 515160-72-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
slimes and sludges, copper electrolyte refining, decopperised
Substance obtained as a powdery cathodic precipitate during the electrolytic decoppering stage of copper refining electrolysis. Consists primarily of copper with antimony, arsenic, lead and nickel in metallic form as well as oxides and sulfates.
028-015-00-8
305-433-1 94551-87-8
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
Muta. 2
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Carc. 1A
Repr. 1A
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Bis(6-methylheptyl) adipate
203-348-3 105-96-4
Not Classified
Notified C&L View details
(Trifluoromethyl)trimethylsilane
617-210-9 81290-20-2
Flam. Liq. 2
GHS02
Notified C&L View details
Undec-10-enonitrile
258-413-9 53179-04-7
GHS05 GHS09
Notified C&L View details
Fatty acids, C16-18, tetraesters with pentaerythritol
293-029-5 91050-82-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
tert-butyl alaninate hydrochloride
236-497-8 13404-22-3
Not Classified
Notified C&L View details
(methylthio)acetic acid
219-483-6 2444-37-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Dipotassium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate
217-895-0 2001-94-7
Acute Tox. 4
STOT RE 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Noscapine
204-899-2 128-62-1
Acute Tox. 4
GHS07
REACH registration C&L View details
DISPERSE RED 152
616-631-5 78564-86-0
Not Classified
Notified C&L View details
6-(2-chlorophenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
249-587-7 29366-77-6
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Cinnamomum loureirii, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Cinnamomum loureirii, Lauraceae.
307-474-0 97659-68-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
3,6-dihydro-4-methyl-2-phenyl-2H-pyran
262-187-7 60335-71-9
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
607-199-00-9
213-853-0 1034-01-1
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
GHS07
Harmonised C&L View details
1-cyclohexyl-1H-pyrrole-2,5-dione
216-630-6 1631-25-0
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1A
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 3
GHS06 GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
(2R)-Oxiranecarboxylic acid, methyl ester
601-036-5 111058-32-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
STYLEZE W-20
437-650-3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Notified C&L View details
Ethanol, 2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]-, branched
294-139-6 91673-24-4
Flam. Gas 2
Notified C&L View details
4-[4-[[2,5-dimethoxy-4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonic acid
246-813-6 25311-20-0
Not Classified
Notified C&L View details
Ethane-1,2-disulphonic acid, compound with 2-chloro-10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-10H-phenothiazine (1:1)
215-019-1 1257-78-9
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.