Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 04 February 2023
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Foots oil (petroleum), silicic acid-treated
[A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of Foots oil with silicic acid for removal of trace constituents and impurities. It consists predominantly of straight chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C12.]
A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of Foots oil with silicic acid for removal of trace constituents and impurities. It consists predominantly of straight chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C12.
649-315-00-0
308-127-6 97862-77-6
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
[methylenebis(thio)]bisbenzene
222-624-4 3561-67-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(R)-(+)-(1,1′-Binaphthalene-2,2′-diyl)bis(diphenylphosphine); (R)-(+)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthalene
616-304-7 76189-55-4
GHS07
Notified C&L View details
Salsalate
209-027-4 552-94-3
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
5-(2-Nitro-propenyl)-benzo(1,3)dioxole
611-130-8 5438-41-5
Acute Tox. 3
Aquatic Chronic 4
GHS06
Notified C&L View details
Sodium bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxynitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-)
274-183-2 69882-08-2
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS09
Notified C&L View details
4,4'-cyclohexylidenebisphenol
212-677-1 843-55-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Ebastine
635-609-6 90729-43-4
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
2,4-dimethylpentan-3-one oxime
214-208-6 1113-74-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
O-2-(1-H-benzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate
HBTU
423-020-5 625384-22-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Isobutyl valerate
234-191-9 10588-10-0
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
Fatty acids, C9-11-branched, lithium salts
287-818-3 85586-16-9
Not Classified
Notified C&L View details
6-amino-5-[[3-[(ethylphenylamino)sulphonyl]-4-methylphenyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
280-149-8 83027-46-7
Notified C&L View details
Fatty acids, C10-20 and C16-18-unsatd., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized
295-344-3 91995-81-2
Skin Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
1H-Benzotriazole, methyl-, reaction products with Bu vinyl ether
267-031-1 67762-67-8
Not Classified
Notified C&L View details
3-tert-butyladipic acid
233-759-3 10347-88-3
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
3-Chloro-4-fluoroanisole
606-505-8 202925-07-3
GHS07
Notified C&L View details
Thiazole-4-carbonitrile
215-919-4 1452-15-9
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
L-α-(aminomethyl)-3,4-dihydroxybenzyl alcohol hydrochloride
206-345-5 329-56-6
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
Methyl 3-oxo-3-phenylpropionate
210-373-3 614-27-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
trilithium-1-hydroxy-7-(3-sulfonatoanilino)-2-(3-methyl-4-(2-methoxy-4-(3-sulfonatophenylazo)phenylazo)phenylazo)naphthalene-3-sulfonate
IJA-286; IJBK-286; IJBK-286-LI
611-013-00-1
403-650-7 117409-78-6
Expl. 1.3
Aquatic Chronic 2
GHS01 GHS09
Harmonised C&L View details
1,1'-thiobis(2-naphthol)
241-166-6 17096-15-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
2-fenazinol, 8-amino-7-methyl-, reaction products with sodium sulfide (Na2(Sx)), thiosulfonated
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 53723.
215-506-9 1327-88-4
Not Classified
Notified C&L View details
Terbium vanadium tetraoxide
236-963-0 13566-09-1
GHS06
Notified C&L View details
2-(diethylamino)ethanethiol
202-846-8 100-38-9
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
Urea, polymer with formaldehyde, phenol and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
607-643-1 25212-25-3
Skin Sens. 1B
Notified C&L View details
Thiourea, N,N'-bis(2-methylphenyl)-, reaction products with N,N'-dibutylthiourea and hexamethylenetetramine
304-805-0 94279-58-0
Not Classified
Notified C&L View details
Potassium laurate
233-344-7 10124-65-9
Not Classified
Notified C&L View details
3-(1-methylpyrrol-2-yl)pyridine
207-651-1 487-19-4
Not Classified
Notified C&L View details
Hexanedioic acid, mixed hexyl and octyl diesters
291-434-1 90411-58-8
Not Classified
Notified C&L View details
4-Allyloxy-2-hydroxybenzophenone
607-738-8 2549-87-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3,4-dichloro-α-(trichloromethyl)benzyl acetate
244-573-7 21757-82-4
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
Pent-4-en-2-ol
210-887-8 625-31-0
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
2-ethylhexyl (3-isocyanatomethylphenyl)-carbamate
261-180-6 58240-57-6
Not Classified
Notified C&L View details
Dibutyl butylphosphonate
201-119-2 78-46-6
Not Classified
Notified C&L View details
3-nitrobenzophenone
218-819-9 2243-80-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N,N,N',N'-tetraethylbut-2-ynylenediamine
203-277-8 105-18-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(5-bromo-2-thienyl)ethan-1-one
226-363-7 5370-25-2
GHS07
Notified C&L View details
Dihydrogen bis[monoperoxyphthalato(2-)-O1,OO1]magnesate(2-)
279-013-0 78948-87-5
Org. Perox. E
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
GHS02 GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
2-chloro-4-nitroaniline
610-009-00-7
204-502-2 121-87-9
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
3-amino-p-toluic acid
219-543-1 2458-12-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,4-diamino-3,5-diethyltoluene
2,4-diethyl-6-methyl-1,3-benzenediamine
612-130-00-0
218-256-9 2095-02-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Hexadecenylsuccinic acid
258-980-2 54111-93-2
Not Classified
Notified C&L View details
Reaction mass of (E)-3-methylcyclotetradec-5-en-1-one and (Z)-3-methylcyclotetradec-5-en-1-one
452-280-2
Skin Sens. 1B
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Calcium dipropionate
223-795-8 4075-81-4
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
Trifluoroacetic anhydride
206-982-9 407-25-0
Skin Corr. 1A
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
[(2-naphthyloxy)methyl]oxirane
226-030-6 5234-06-0
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1A
Eye Irrit. 2A
Muta. 2
Carc. 2
Repr. 2
Aquatic Acute 3
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
Hydrochloric acid, reaction products with aniline and nitrobenzene, neutralized
293-970-1 91671-69-1
Notified C&L View details
1-Propene, 3-[2-(2-methoxymethylethoxy)methylethoxy]-
616-681-8 79313-21-6
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
6α-fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-pivalate
249-504-4 29205-06-9
Acute Tox. 4
Repr. 1A
STOT RE 1
Aquatic Chronic 4
GHS08
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.