Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 04 February 2023
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
methylethylketone peroxide trimer
617-021-00-1
429-320-2 24748-23-0
Org. Perox. B
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Asp. Tox. 1
GHS01 GHS02 GHS07
GHS08
Harmonised C&L View details
2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, calcium salt, [4S-(4α,4aα,5α,5aα,6β,12aα)]-
239-293-7 15251-48-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Repr. 2
Lact.
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
5.alpha.-Pregnane-3,11,20-trione, 5,6.alpha.-epoxy-17-hydroxy-, cyclic 3,20-bis(ethylene acetal)
600-289-9 102213-30-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
4-hydroxybenzyl alcohol
210-768-0 623-05-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
2-[(p-aminophenyl)sulphonyl]ethyl hydrogensulphate
219-669-7 2494-89-5
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
Phosphoric acid, decyl ester, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol]
297-991-7 93776-61-5
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
2-ethylhexyl 3-mercaptopropionate
256-589-1 50448-95-8
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1B
Acute Tox. 3
Aquatic Acute 1
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
3-(isotridecyloxy)propylamine
256-881-9 50977-10-1
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Sodium hydrogen 9(or 10)-(sulphonatooxy)octadecanoate
273-422-8 68964-56-7
Not Classified
Notified C&L View details
3-butoxyphenol
242-715-2 18979-72-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Santalum austro-caledonicum, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Santalum austro-caledonicum, Santalaceae.
295-223-5 91845-48-6
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Amprolium
204-458-4 121-25-5
Repr. 2
STOT RE 1
GHS08
Notified C&L View details
Castoreum, Canadian, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as proteins, carbohydrates, lipids, nucleic acids, inorganic ions, etc. obtained from Castor.
296-432-4 92704-04-6
Not Classified
Notified C&L View details
Ethyl 2-amino-1,4-dihydro-4-oxopyrimidine-5-carboxylate
239-418-5 15400-53-0
GHS07
Notified C&L View details
Aluminium orthophosphate hydrate
613-996-2 66905-65-5
Not Classified
Notified C&L View details
sodium bis[tris(2-hydroxyethyl)ammonium][6-anilino-4'-(4,8-disulfonato-2-naphthylazo)-5'-methyl-3-sulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato]cuprate(II)
611-167-00-X
435-240-9
Aquatic Chronic 3
Harmonised C&L View details
(R)-4-bromo-α-methylbenzylamine
256-245-0 45791-36-4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
Notified C&L View details
4-bromo-3,5-dihydroxybenzamide
236-548-4 13429-12-4
GHS07
Notified C&L View details
4-hydroxy-3-nitrobenzoic acid
210-494-1 616-82-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)butan-2-one
250-657-4 31499-72-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
3-tert-butylaniline
226-361-6 5369-19-7
GHS07
Notified C&L View details
Platinum dicyanide
209-743-7 592-06-3
Acute Tox. 2
Acute Tox. 1
Acute Tox. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
Notified C&L View details
Soaps, stocks, safflower-oil, acidulated
296-508-7 92704-72-8
Not Classified
Notified C&L View details
Perhydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine
204-500-1 121-82-4
Expl. 1.1
Acute Tox. 3
STOT SE 1
STOT RE 2
GHS01 GHS06 GHS08
REACH registration C&L View details
1-(2-Methyl-5-nitrophenyl)guanidine Nitrate
604-857-7 152460-08-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
5-Ethoxy-2-mercaptobenzimidazole
611-274-1 55489-15-1
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
STOT RE 2
GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
Isopropyl 2-methylcrotonate
217-067-9 1733-25-1
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
1,1-dimethoxy-3,5,5-trimethylhexane
276-964-3 72894-13-4
GHS07
Notified C&L View details
2-chloropentane
602-022-00-1
210-885-7 625-29-6
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS02 GHS07
Harmonised C&L View details
formic acid, copper nickel salt
028-021-00-0
268-755-0 68134-59-8
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
Muta. 2
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Carc. 1A
Repr. 1B
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Phenyl 2-pyridyl ketone oxime
217-374-8 1826-28-4
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS05 GHS06
Notified C&L View details
4-[(2-hydroxyethyl)amino]-3-nitrophenol
265-648-0 65235-31-6
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-one, 1-bromo-4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-11-methyl-, (4aR,8aR)-rel-
439-750-2 183487-56-1
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Muta. 2
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
3-hydroxy-p-anisic acid
211-430-5 645-08-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N,N-dimethyl-α-oxo-1H-indole-3-acetamide
249-429-7 29095-44-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Denatonium saccharide
623-097-7 90823-38-4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
3-hydroxy-4-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-N-(o-tolyl)naphthalene-2-carboxamide
229-441-9 6535-47-3
Not Classified
Notified C&L View details
Tar, wood
A complex combination of organic compounds separated after condensation of the vapors from the destructive distillation of wood.
294-436-0 91722-33-7
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Dithiobiuret
208-784-8 541-53-7
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
Acute Tox. 1
GHS06
Notified C&L View details
diphenamid (ISO)
N,N-dimethyl-2,2-diphenylacetamide
616-007-00-2
213-482-4 957-51-7
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 3
GHS07
Harmonised C&L View details
cyclohexanol
603-009-00-3
203-630-6 108-93-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Harmonised C&L View details
Ethanone, 2-chloro-1-(3,4-difluorophenyl)-
610-651-8 51336-95-9
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Resp. Sens. 1
STOT SE 3
Notified C&L View details
2,2,2-trifluoroethanediol
207-006-4 421-53-4
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
formothion (ISO)
N-formyl-N-methylcarbamoylmethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate
015-057-00-7
219-818-6 2540-82-1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Harmonised C&L View details
3-ethyl-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethylnaphthalene-2-carbaldehyde
261-182-7 58243-85-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Hydrogen [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]chromate(1-)
257-791-2 52256-39-0
Not Classified
Notified C&L View details
Carbonohydrazide
207-837-2 497-18-7
Skin Sens. 1B
GHS07
REACH registration C&L View details
trisodium 2-(cyanoamino)-5-[(E)-2-[4-({4-[(E)-2-(6,8-disulfonaphthalen-2-yl)diazen-1-yl]-2-methoxyphenyl}carbamoyl)phenyl]diazen-1-yl]-6-hydroxypyrimidin-4-olate
402-530-1
Not Classified
REACH registration C&L View details
Mercaptopurine
200-037-4 50-44-2
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadecafluoroundecane-1,2-diol
303-265-3 94159-84-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.